«Жи­тло в Укра­ї­ні ста­ло до­сту­пним»

Єв­ген ЧЕРНЕЦЬКИЙ — про тен­ден­ції на рин­ку не­ру­хо­мо­сті

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Вла­сник бу­ді­вель­ної ком­па­нії « Кон­такт- Ін­вест » Єв­ген ЧЕРНЕЦЬКИЙ дає над­зви­чай­но ці­ка­ві і опти­мі­сти­чні оцін­ки укра­їн­сько­му рин­ку не­ру­хо­мо­сті. І йо­го дум­ці не­ма під­став не до­ві­ря­ти. Мо­ло­дий бі­зне­смен (35 ро­ків) з без­до­ган­ною осві­тою (Лон­дон­ська шко­ла бі­зне­су) та ре­пу­та­ці­єю є від­но­сно но­вим, але на­дій­ним і по­ря­дним дру­гом, ме­це­на­том та пар­тне­ром ви­да­ни­чих про­е­ктів «Дня». Про тен­ден­ції на рин­ку жи­тла, йо­го слаб­кі та силь­ні сто­ро­ни — де­таль­ні­ше в ін­терв’ю, яке ми за­пи­са­ли на­пе­ре­до­дні Дня на­ро­дже­н­ня (12 жов­тня) Єв­ге­на ЧЕРНЕЦЬКОГО.

— Як один із най­по­ту­жні­ших за­бу­дов­ни­ків сто­ли­ці які тен­ден­ції сьо­го­дні ви спо­сте­рі­га­є­те на рин­ку жи­тло­вої не­ру­хо­мо­сті в Укра­ї­ні?

— Бу­ду­є­ться ба­га­то. Ку­пу­є­ться, та­кож, ду­же ба­га­то. Лю­ди ви­тя­гу­ють гро­ші з бан­ків, і не­суть їх за­бу­дов­ни­кам. Жи­тло в Укра­ї­ні ста­ло до­сту­пним. При всіх еко­но­мі­чних та по­лі­ти­чних не­га­ра­здах укра­їн­ці все ж та­ки отри­ма­ли більш до­сту­пні­ші квар­ти­ри. Основ­ний ри­нок фор­мує по­ку­пець, який го­то­вий за­пла­ти­ти за квар­ти­ру 50—70 ти­сяч до­ла­рів. Са­ме за ньо­го сьо­го­дні від­бу­ва­є­ться основ­на бо­роть­ба у за­бу­дов­ни­ків.

Лю­ди ста­ли більш пра­гма­ти­чні. Ні­хто не ку­пує вже зай­ві ме­три. Якщо ще три ро­ки то­му ми бу­ду­ва­ли і про­да­ва­ли одно­кім­на­тні квар­ти­ри пло­щею 45—50 ме­трів ква­дра­тних, то сьо­го­дні біль­ше 40 ме­трів ква­дра­тних ні­хто не про­е­ктує. Не сут­тє­во, але по­лі­пши­лась якість за­бу­до­ви. Кон­ку­рен­ція ви­со­ка, то­му «нор­маль­ні» за­бу­дов­ни­ки ста­ра­ю­ться ви­бо­рю­ва­ти клі­єн­та які­стю про­по­зи­ції.

Зви­чай­но, є й не­га­тив­ні ре­чі. Від­су­тність в Ки­є­ві нор­маль­но­го пла­ну­ва­н­ня мі­ста при­зво­дить до то­го, що бу­ду­є­мо ми в основ­но­му ли­ше 25-по­вер­хів­ки.

— Які сві­то­ві трен­ди рин­ку не­ру­хо­мо­сті при­хо­дять в Укра­ї­ну?

— Нам ще над­зви­чай­но да­ле­ко до цьо­го. Сві­то­ві тен­ден­ції по­ки що нас об­хо­дять сто­ро­ною.

—А я ба­чи­ла, що десь на Лі­во­му Бе­ре­зі сто­ли­ці бу­ду­ють бу­ди­нок з пар­ком на да­ху...

— Бу­та­фо­рія. Я їздив сво­го ча­су до Сін­га­пу­ру, ди­вив­ся як лю­ди бу­ду­ють. Во­ни ви­ра­хо­ву­ють ка­ло­рії енер­го­ефе­ктив­но­сті бу­дин­ку! У Фран­кфур­ті ми ба­чи­ли хма­ро­чос на 60 по­вер­хів, який зов­сім не ви­ко­ри­сто­вує во­ду від мі­ста. Сто­ять спе­ці­аль­ні си­сте­ми, які зби­ра­ють до­що­ву во­ду, філь­тру­ють її, і за­пу­ска­ють до ви­ко­ри­ста­н­ня. Ця во­да ви­ко­ри­сто­ву­є­ться і в си­сте­мах кон­ди­ціо­ну­ва­н­ня...

Нам ще ду­же да­ле­ко до сві­то­вих тен­ден­цій. Основ­на сві­то­ва тен­ден­ція — це пла­ну­ва­н­ня мі­ста: чі­тко ви­ді­ле­ні зо­ни, де мо­жна бу­ду­ва­ти 5-по­вер­хов. де 10-ти, а де 25-ти за­бу­до­ву. У нас же всі лу­плять по ма­кси­му­му. Я як за­бу­дов­ник не мо­жу бу­ду­ва­ти 4-по­вер­хо­ву за­бу­до­ву там, де мо­жна 25, то­му що вар­тість зе­мель­ної ді­лян­ки ви­зна­ча­є­ться від­по­від­но до її най­кра­що­го еко­но­мі­чно­го ви­ко­ри­ста­н­ня.

— Осо­би­стий план ма­кси­мум на на­сту­пний рік?

— Я не є ма­кси­ма­лі­стом. Ме­ні більш цін­на суть, аніж ста­тус. То­му я не бо­рюсь за «чем­піон­ством». Ми хо­че­мо бу­ду­ва­ти кра­си­ве мі­сто, і ство­рю­ва­ти жит­тє­вий про­стір ком­фор­тний для лю­дей.

Ре­да­кція «Дня» ві­тає дру­га і на­дій­но­го пар­тне­ра з Днем на­ро­дже­н­ня. Зи­чи­мо гар­мо­ній­но­го зро­ста­н­ня Єв­ге­ну Єв­ге­но­ви­чу, йо­го ко­ман­ді, ро­ди­ні та бі­зне­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.