Чим при­ва­бли­ва Хер­сон­щи­на?

Цьо­го ро­ку область прийня­ла по­над три міль­йо­ни ту­ри­стів. І це не ме­жа

Den (Ukrainian) - - День України -

У ме­ре­жі з’яви­ло­ся ві­део, що пред­став­ляє най­по­пу­ляр­ні­ші ту­ри­сти­чні об’єкти Хер­сон­ської обла­сті. Це біо­сфер­ні за­по­від­ни­ки (Чор­но­мор­ський та Аска­нія-Но­ва), узбе­реж­жя Чор­но­го і Азов­сько­го мо­рів, остро­ви Бі­рю­чий, Джа­рил­гач, ру­ко­твор­ний ліс, плав­ні Дні­пра, істо­ри­чні пам’ятки міст та ін­ші об’єкти. Біль­ша ча­сти­на зйо­мок про­ве­де­на з ви­со­ти пта­ши­но­го по­льо­ту. Ро­лик опу­блі­ко­ва­но на YouTube пор­та­лі «Ту­ри­сти­чна Хер­сон­щи­на» (https://www.youtube.com/watch?v=T9 TTk_IdSW8).

На­га­да­є­мо, цьо­го ро­ку, за офі­цій­ною ста­ти­сти­кою Хер­сон­ської ОДА, область прийня­ла по­над три міль­йо­ни ту­ри­стів. Це пе­ре­ва­жно вну­трі­шні ту­ри­сти — при­бли­зно 90% від­по­чи­валь­ни­ків з Ки­їв­ської, Дні­про­пе­тров­ської, Хар­ків­ської, Львів­ської, За­по­різь­кої, Ми­ко­ла­їв­ської, Хмель­ни­цької, Чер­ні­гів­ської, Пол­тав­ської та ін­ших обла­стей; 3%— з Бі­ло­ру­сі, ре­шта (7%) — кра­ї­ни да­ле­ко­го за­ру­біж­жя. Топ-15 кра­їн-від­ві­ду­ва­чів Хер­сон­щи­ни по­то­чно­го ро­ку ана­ло­гі­чні по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком. Це Ту­реч­чи­на, Ізра­їль, Ні­меч­чи­на, США, Іта­лія, Іспа­нія, Ве­ли­ко­бри­та­нія, Фран­ція, Гру­зія, Си­рій­ська Араб­ська Ре­спу­блі­ка, Гре­ція та ін­ші.

Як за­зна­ча­ють в ОДА, збіль­ше­н­ня ту­ри­сти­чно­го по­то­ку в цьо­му ро­ці ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки не­ви­со­ким ці­нам на від­по­чи­нок. Се­ре­дня вар­тість про­жи­ва­н­ня з хар­чу­ва­н­ням у мі­сце­вих пан­сіо­на­тах і мі­ні-го­те­лях ста­но­вить 250—300 грн з лю­ди­ни на до­бу. Ста­ном на 1 ве­ре­сня 2016 ро­ку суб’єкти ту­ри­сти­чної ді­яль­но­сті спла­ти­ли до бю­дже­тів всіх рів­нів 12,6 млн гри­вень, що біль­ше на 71,5% по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2015 ро­ку. За по­ві­дом­ле­н­ням го­лов­но­го управ­лі­н­ня ДФС у Хер­сон­ській обла­сті, ту­ри­сти­чний збір, який спла­чу­ють під час по­се­ле­н­ня у пан­сіо­на­тах, го­те­лях, ба­зах від­по­чин­ку і при­ва­тних апар­та­мен­тах цьо­го се­зо­ну, склав 1 міль­йон 209 ти­сяч гри­вень. Най­більш при­ва­бли­вою для го­стей ре­гіо­ну бу­ла ку­рор­тна зо­на Ара­бат­ської стріл­ки. Дру­гим по по­пу­ляр­но­сті став ку­рорт на бе­ре­зі Чор­но­го мо­ря у с. За­лі­зний порт.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.