«Сти­мул для актив­ної ро­бо­ти»

Ек­сперт — про на­слід­ки для Укра­ї­ни під­пи­са­н­ня в Стам­бу­лі уго­ди про бу­дів­ни­цтво «Ту­ре­цько­го по­то­ку»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

По­за­вчо­ра пре­зи­ден­ти Ро­сії і Ту­реч­чи­ни Во­ло­ди­мир Пу­тін та Ре­джеп Та­їп Ер­до­ган до­мо­ви­ли­ся про­дов­жи­ти ре­а­лі­за­цію про­е­кту з бу­дів­ни­цтва «Ту­ре­цько­го по­то­ку», при­зу­пи­не­но­го на тлі по­гір­ше­н­ня від­но­син між дво­ма кра­ї­на­ми на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку. Від­по­від­ну уго­ду під­пи­са­ли гла­ви мі­ні­стерств енер­ге­ти­ки обох кра­їн у Стам­бу­лі, ку­ди ро­сій­ський пре­зи­дент при­був для уча­сті у Все­сві­тньо­му енер­ге­ти­чно­му кон­гре­сі. Про­ект пе­ред­ба­чає бу­дів­ни­цтво двох гі­лок ма­гі­страль­но­го тру­бо­про­во­ду (ко­жна по­ту­жні­стю май­же 16 млрд ку­бо­ме­трів га­зу) уздовж дна Чор­но­го мо­ря до кін­ця 2019 ро­ку. Пер­ша ни­тка пе­ред­ба­че­на для по­ста­ча­н­ня га­зу ту­ре­цьким, а дру­га — єв­ро­пей­ським спо­жи­ва­чам.

« День » звер­нув­ся до по­сла Укра­ї­ни в Ту­реч­чи­ні ( 2008 — 2016 рр.) Сер­гія КОРСУНСЬКОГО про­ко­мен­ту­ва­ти, що озна­чає для Укра­ї­ни бу­дів­ни­цтво ще одно­го об­хі­дно­го га­зо­про­во­ду, і роз­по­ві­сти, як слід нам об­сто­ю­ва­ти ін­те­ре­си як кра­ї­ни-тран­зи­те­ра ро­сій­сько­го га­зу до Єв­ро­пи.

«МИ ВТРАТИМО 16 МЛРД КУ­БО­МЕ­ТРІВ ТРАНЗИТУ»

— Для нас це не­до­бра но­ви­на. Адже під­пи­са­н­ня між­уря­до­вої уго­ди — це вже сер­йо­зний крок, який свід­чить про те, що, ско­рі­ше за все, як мі­ні­мум одну гіл­ку цьо­го «Ту­ре­цько­го по­то­ку», про яку так дав­но го­во­рять тур­ки, бу­де ре­а­лі­зо­ва­но. І якщо це ста­не­ться, то ми про­сто втратимо 16 млрд ку­бо­ме­трів транзиту га­зу че­рез на­шу те­ри­то­рію.

З ін­шо­го бо­ку, я по­ки що не оці­ню­вав би ка­те­го­ри­чно не­га­тив­но цю уго­ду, оскіль­ки існує пи­та­н­ня, хто бу­ду­ва­ти­ме цю гіл­ку. А це гли­бо­ко­во­дне по­кла­да­н­ня труб. Ні в ро­сі­ян, ні в тур­ків та­ких те­хно­ло­гій не­має. У сві­ті є де­кіль­ка єв­ро­пей­ських ком­па­ній, які мо­жуть це ро­би­ти. Я не впев­не­ний, чи за­хо­чуть во­ни ма­ти спра­ву з ро­сі­я­на­ми, бо че­рез це мо­жуть по­тра­пи­ти під сан­кції. Тож існу­ють пев­ні пи­та­н­ня що­до подаль­шої ре­а­лі­за­ції ці­єї уго­ди. Але сам факт її під­пи­са­н­ня ви­кли­кає у нас за­не­по­ко­є­н­ня.

Ва­жли­во від­зна­чи­ти, що в Стам­бу­лі в ме­жах ро­сій­сько-ту­ре­цьких пе­ре­го­во­рів з уча­стю Ер­до­га­на та Пу­ті­на та­кож бу­ло під­пи­са­но уго­ду про ство­ре­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го фон­ду в один мі­льярд до­ла­рів. Крім то­го, лі­де­ри обох кра­їн на­чеб­то ого­ло­си­ли, що во­ни зби­ра­ю­ться на­сту­пно­го ро­ку за­вер­ши­ти уго­ду про віль­ну тор­гів­лю. І все це для нас та­кож є не ду­же до­бри­ми си­гна­ла­ми і сти­му­лом для актив­ної ро­бо­ти.

«ДРУГУ ГІЛ­КУ «ТУ­РЕ­ЦЬКО­ГО ПО­ТО­КУ» МАЄ БУТИ ПОВНІСТЮ ЗАБЛОКОВАНО БРЮССЕЛЕМ»

— Мо­же, нам по­трі­бно вжи­ва­ти й якісь дії для за­хи­сту сво­їх ін­те­ре­сів?

— На­скіль­ки я ро­зу­мію, діа­лог з Ту­реч­чи­ною три­ває. Но­вий по­сол — на мі­сці, і як тіль­ки він вру­чить гра­мо­ти, то актив­но по- чне пра­цю­ва­ти. Тим біль­ше, що на рів­ні пре­зи­ден­тів зу­стрі­чі від­бу­ва­ю­ться. Тур­ки зна­ють про на­шу по­зи­цію, на­ші ін­те­ре­си. Зви­чай­но, ми ма­є­мо сер­йо­зно пра­цю­ва­ти. Але пи­та­н­ня « Ту­ре­цько­го по­то­ку » ле­жить не в пло­щи­ні дво­сто­рон­ніх ро­сій­сько-ту­ре­цьких від­но­син, це не дво­сто­рон­ній про­ект. По­за ла­штун­ка­ми цьо­го про­е­кту при­су­тній Єв­ро­пей­ський Со­юз. Одна гіл­ка до Ту­реч­чи­ни ці­ка­вить Ро­сію, але зна­чно біль­ше її ці­ка­вить хо­ча б одна гіл­ка до Єв­ро­пи. І са­ме цю другу гіл­ку « Ту­ре­цько­го по­то­ку » має бути повністю заблоковано Брюсселем.

То­му, з мо­єї то­чки зо­ру, на сьо­го­дні для Укра­ї­ни клю­чо­вим пи­та­н­ням є акти­ві­за­ція пе­ре­го­во­рів з ЄС що­до но­вої тран­зи­тної уго­ди пі­сля 2019 ро­ку. І при цьо­му аб­со­лю­тно ва­жли­во за­крі­пи­ти в цій уго­ді, що то­чка при­йма­н­ня єв­ро­пей­ця­ми га­зу має бути на схі­дно­му кор­до­ні Укра­ї­ни. Іна­кше ка­жу­чи, єв­ро­пей­ці по­вин­ні укла­да­ти тран­зи­тну уго­ду на по­ста­ча­н­ня га­зу не з «Газ­про­мом», як це має мі­сце сьо­го­дні, а з Укра­ї­ною.

За­раз єв­ро­пей­ці отри­му­ють газ на на­шо­му за­хі­дно­му кор­до­ні, а нам по­трі­бно пе­ре­не­сти то­чку при­йма­н­ня га­зу на схі­дний кор­дон і укла­да­ти уго­ду про тран­зит га­зу не з «Газ­про­мом», а з ЄС. Якщо ми цьо­го до­ся­гне­мо, то, по-пер­ше, це зни­щить ще одне дже­ре­ло ко­ру­пції, в чо­му нас ра­ні­ше зви­ну­ва­чу­ва­ли, а по- дру­ге, і це го­лов­не, ми ре­аль­но ста­не­мо ча­сти­ною Єв­ро­пей­сько­го енер­ге­ти­чно­го про­сто­ру.

Са­мі ці зав­да­н­ня є клю­чо­ви­ми. Бо за­раз Пу­тін ро­бить все, щоб­по­зб ави­ти нас пі­сля 2019 ро­ку тран­зи­тної ро­лі в по­ста­чан­ні енер­го­но­сі­їв до Єв­ро­пи. З ці­єю ме­тою бу­ду­ю­ться «Пів­ні­чний по­тік-2» і «Ту­ре­цький по­тік».

А це для нас над­зви­чай­но по­га­но в еко­но­мі­чно­му та по­лі­ти­чно­му пла­ні. І що­бза­поб іг­ти цьо­му, ми ма­є­мо до­мог­ти­ся з Єв­ро­со­ю­зом по­лі­ти­чно­го рі­ше­н­ня що­до ухва­ле­н­ня тран­зи­тної уго­ди і пе­ре­не­се­н­ня то­чки при­йма­н­ня ро­сій­сько­го га­зу на схі­дний кор­дон. Оце бу­ло б ва­го­мим ар­гу­мен­том на на­шу ко­ристь, у то­му чи­слі з то­чки зо­ру цьо­го « Ту­ре­цько­го по­то­ку » та ін­ших за­ба­га­нок то­ва­ри­ша Пу­ті­на.

«ПУ­ТІН ПІДЕ НА ВСЕ ЩО ЗАВГОДНО, АБИ ОТРИМАТИ ДИВІДЕНДИ ВІД ЗРО­СТА­Н­НЯ ЦІН НА НАФТУ І ЗБІЛЬ­ШЕ­Н­НЯ СПОЖИВАННЯ ГА­ЗУ»

— А як ви про­ко­мен­ту­є­те за­яву Пу­ті­на про го­тов­ність ско­ро­ти­ти ви­до­бу­ток на­фти, щоб ці­ни на «чор­не» зо­ло­то під­ня­ли­ся?

— Під­три­ма­н­ня ви­со­ких цін на нафту для Пу­ті­на — це пи­та­н­ня еко­но­мі­чно­го і по­лі­ти­чно­го ви­жи­ва­н­ня. Ро­сія не є чле­ном ОПЕК, але во­на ду­же силь­но ві­тає по­лі­ти­чну за­яву ці­єї ор­га­ні- за­ції що­до про­ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів за­для ско­ро­че­н­ня ви­до­бу­тку на­фти. Пі­сля цьо­го ці­ни на нафту мар­ки Брент під­ня­ли­ся на п’ ять до­ла­рів, хо­ча зго­дом ці­на по­вер­ну­лась до по­пе­ре­дньо­го рів­ня.

Але в прин­ци­пі Ро­сія ві­тає та­кі кро­ки і на­віть на­ма­га­є­ться пра­цю­ва­ти із Са­у­дів­ською Ара­ві­єю, ко­ри­сту­ю­чись тим, що за­раз Ер- Рі­яд опи­нив­ся у кон­флі­кті з Ва­шинг­то­ном. Ме­та Мо­скви по­ля­гає в то­му, щоб­че­рез ме­ха­нізм ОПЕК до­би­ти­ся ско­ро­че­н­ня ви­до­бу­тку на­фти, а от­же, під­ви­ще­н­ня цін на енер­го­но­сії. А в цьо­му, без­умов­но, по­ля­гає не­без­пе­ка.

Я ду­маю, що цьо­го ро­ку ми бу­де­мо де­да­лі біль­ше спо­сте­рі­га­ти по­ді­бні за­яви. Пу­тін аб­со­лю­тно за­гна­ний у кут че­рез над­зви­чай­но по­га­ну еко­но­мі­чну си­ту­а­цію. На­сту­пно­го ро­ку Ро­сії тре­ба ре­фі­нан­су­ва­ти 80 млрд до­ла­рів по­зик, які бра­ли­ся ра­ні­ше. А бра­ти їх ні­де. Від­так Ро­сії до­во­ди­ться ска­со­ву­ва­ти сан­кції або не­гай­но за­ро­бля­ти гро­ші на по­став­ках на­фти і га­зу. То­му за­раз Пу­тін піде на все що завгодно, аби отримати по­лі­ти­чні, а зго­дом еко­но­мі­чні дивіденди від зро­ста­н­ня цін на нафту і збіль­ше­н­ня споживання га­зу.

Пу­тін за­сві­тив­ся на Все­сві­тньо­му енер­ге­ти­чно­му кон­гре­сі, що­би про­де­мон­стру­ва­ти вла­сній вну­трі­шній ро­сій­ській ту­сов­ці, що він не в ізо­ля­ції, а ва­го­мий гра­вець, який має сер­йо­зні на­чеб­то ре­зуль­та­ти: під­пи­са­н­ня угод то­що. Це про­сто чер­го­вий ра­унд бо­роть­би Пу­ті­на за роз­бло­ку­ва­н­ня Ро­сії за­ра­ди отри­ма­н­ня по­лі­ти­чної та еко­но­мі­чної ви­го­ди. А в ньо­го по­пе­ре­ду ви­бо­ри, а еко­но­мі­чне ста­но­ви­ще по­га­не. Від­так участь Пу­ті­на в кон­гре­сі — це по­лі­ти­ка, в якій мі­сти­ться еле­мент пі­а­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.