Пів­ні­чна Ка­ро­лі­на – під во­дою

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Сер­жант На­ціо­наль­ної гвар­дії Дже­ре­мі Стелл­хом ви­но­сить дво­рі­чно­го Ка­та­ла­ва Олі­віа з бло­ку за­то­пле­них мо­біль­них бу­дин­ків у мі­сті Лам­бер­тон, штат Пів­ні­чна Ка­ро­лі­на. Ре­кор­дне під­ня­т­тя рів­ня во­ди у шта­тах Пів­ні­чна та Пів­ден­на Ка­ро­лі­на є ре­зуль­та­том дії ура­га­ну «Мет- тью», який ци­ми ви­хі­дни­ми до­сяг схі­дно­го узбе­реж­жя США. При­ро­дна сти­хія ви­кли­ка­ла пе­ре­бої в по­да­чі еле­ктро­енер­гії більш ніж для двох міль­йо­нів бу­дин­ків у п’яти шта­тах. Кіль­кість за­ги­блих у США ся­гну­ла 21 осо­би, але мі­сце­ва вла­да по­пе­ре­ди­ла, що во­на мо­же бути ще біль­шою, оскіль­ки лю­ди на­ма­га­ю­ться по­вер­ну­ти­ся до­до­му і сти­ка­ю­ться із за­бру­дне­ною во­дою, обір­ва­ни­ми лі­ні­я­ми еле­ктро­пе­ре­дач і за­то­пле­ни­ми до­ро­га­ми. П’яте­ро лю­дей про­па­ли без­ві­сти в Пів­ні­чній Ка­ро­лі­ні, в якій від­бу­ла­ся біль­шість смер­тель­них ви­пад­ків.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.