Як за­по­біг­ти «ефе­кту до­мі­но»?

Дми­тро КУЛЕБА: Якщо Ро­сія по­вер­не­ться до ПАРЄ, не ви­ко­нав­ши ре­зо­лю­ції, ав­то­ри­тет ці­єї між­на­ро­дної ін­сти­ту­ції бу­де без­на­дій­но пі­дір­ва­но

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Дня­ми пре­зи­дент Пар­ла­мент­ської асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи Пе­дро Агра­мунт за­кли­кав Асам­блею ухва­ли­ти не­об­хі­дні рі­ше­н­ня для по­вер­не­н­ня до пле­нар­ної за­ли де­ле­га­ції Ро­сії. Зокре­ма, він за­кли­кав лі­де­рів по­лі­ти­чних груп про­ве­сти кон­суль­та­ції в сво­їх гру­пах що­до да­но­го пи­та­н­ня. «Ситуація, ко­ли Ро­сія від­су­тня на Асам­блеї, ні­ко­му не на ко­ристь — ні Ро­сії, ні Асам­блеї, ні якійсь із 46 кра­їн», — за­явив Агра­мунт у сво­є­му всту­пно­му сло­ві на від­крит­ті се­сії ПАРЄ.

У свою чер­гу, в Ро­сії за­яви­ли про го­тов­ність по­вер­ну­ти­ся в ПАРЄ, тіль­ки якщо бу­дуть ви­ко­на­ні їхні ви­мо­ги. А це, як на­пи­сав у Twitter екс-го­ло­ва ко­мі­те­ту Дер­жду­ми РФ з між­на­ро­дних справ Оле­ксій Пу­шков, «рів­но­прав­на участь, жо­дних сан­кцій що­до на­шої де­ле­га­ції».

«День» звер­нув­ся до по­сла Укра­ї­ни в Ра­ді Єв­ро­пи Дми­тра КУЛЕБИ з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти за­яву пре­зи­ден­та ПАРЄ Пе­дро Агра­мун­та про не­об­хі­дність по­вер­не­н­ня РФ у цю ор­га­ні­за­цію, як Укра­ї­ні про­ти­ді­я­ти цьо­му і за яких умов мо­же по­ста­ти пи­та­н­ня про по­вер­не­н­ня Ро­сії в цю ор­га­ні­за­цію.

Пре­зи­дент ПАРЄ Пе­дро Агра­мунт по­слі­дов­но й від­кри­то ви­сту­пає за по­вер­не­н­ня ро­сій­ської де­ле­га­ції до Асам­блеї та до­кла­дає зна­чних зу­силь, щоб­це від­бу­ло­ся. Єди­ний ар­гу­мент, який він ви­ко­ри­сто­вує на ко­ристь сво­єї по­зи­ції — нам по­трі­бен діа­лог усіх 47 де­ле­га­цій. Цей ар­гу­мент має дві про­бле­ми: 1. Він єди­ний. 2. Діа­лог стає са­мо­ці­л­лю за­ра­ди якої по­ру­шни­ку прин­ци­пів та норм Асам­блеї все схо­дить з рук.

Пар­ла­мент­ська де­ле­га­ція від Укра­ї­ни має пра­цю­ва­ти з по­лі­ти­чни­ми гру­па­ми ПАРЄ і бу­кваль­но з ко­жним чле­ном Асам­блеї, а укра­їн­ські ди­пло­ма­ти в сто­ли­цях дер­жав-чле­нів Ра­ди Єв­ро­пи — з на­ціо­наль­ни­ми пар­ла­мен­та­ми. Че­рез по­ве­дін­ку Ро­сії в Си­рії для Мо­скви в ПАРЄ скла­ла­ся на­ра­зі не­га­тив­на ситуація, але ци­нізм в то­му, що, схо­же, вар­то РФ при­пи­ни­ти бом­бар­ду­ва­ти Алеп­по і ці на­строї чле­нів Асам­блеї змі­ня­ться.

Оці­ни­ти кіль­кі­сно та­бір опо­нен­тів по­вер­не­н­ня ро­сій­ської де­ле­га­ції до ПАРЄ скла­дно, оскіль­ки го­ло­су­ва­н­ня не про­во­ди­ли­ся. А зва­жа­ю­чи на те, що при­хиль­ни­ки по­вер­не­н­ня по­ки що утри­му­ю­ться від ухва­ле­н­ня рі­шень з цьо­го пи­та­н­ня, то, оче­ви­дно, во­ни від­чу­ва­ють, що ще не во­ло­ді­ють до­ста­тньою під­трим­кою Асам­блеї.

Що сто­су­є­ться умов по­вер­не­н­ня РФ до ПАРЄ. Ро­сія має ви­ко­на­ти ре­зо­лю­ції ПАРЄ, ухва­ле­ні у від­по­відь на її агре­сію про­ти Укра­ї­ни. Якщо Ро­сія по­вер­не­ться до Асам­блеї не ви­ко­нав­ши ре­зо­лю­ції, ав­то­ри­тет ці­єї між­на­ро­дної ін­сти­ту­ції бу­де без­на­дій­но пі­дір­ва­но. Ко­жна на­ціо­наль­на де­ле­га­ція отри­має чі­ткий си­гнал: не­ва­жли­во, які по­ру­ше­н­ня чи зло­чи­ни ти вчи­ня­єш, то­бі все одно зре­штою все про­ба­чать. Це бу­де ефект до­мі­но, і по­зи­ція ПАРЄ не бу­де вар­та ні­чо­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.