До Дня за­хи­сни­ка Укра­ї­ни

У Ки­є­ві упро­довж 11—14 жов­тня у Мі­жна­ро­дно­му ви­став­ко­во­му цен­трі три­ва­ти­ме XIII Мі­жна­ро­дна спе­ці­а­лі­зо­ва­на ви­став­ка «Зброя та без­пе­ка-2016»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Удні ро­бо­ти ви­ста­вок свою про­ду­кцію про­де­мон­стру­ють по­над 300 під­при­ємств- уча­сни­ків із 10 кра­їн сві­ту, по­ві­дом­ляє сайт Мі­жна­ро­дно­го ви­став­ко­во­го цен­тру. Крім то­го, на від­кри­тих май­дан­чи­ках пред­став­лять екс­по­зи­ції на­тур­них зраз­ків су­ча­сної вій­сько­вої, авіа­цій­ної та ря­ту­валь­ної те­хні­ки. В ме­жах вій­сько­вої ча­сти­ни ви­став­ки пред­став­ле­ні та­кі се­гмен­ти: озбро­є­н­ня і за­со­би ін­ди­ві­ду­аль­ної екі­пі­ров­ки сол­да­та на по­лі бою; те­хні­ка та озбро­є­н­ня Су­хо­пу­тних військ; озбро­є­н­ня і екі­пі­ру­ва­н­ня пра­во­охо­рон­них ор­га­нів; за­со­би за­без­пе­че­н­ня при­кор­дон­но­го кон­тро­лю; вій­сько­ва авіа­ція. Ци­віль­на ча­сти­на екс­по­зи­ції пред­став­ле­на най­рі­зно­ма­ні­тні­шим асор­ти­мен­том (у ці­но­во­му ді­а­па­зо­ні і за кіль­кі­стю все­сві­тньо ві­до­мих тор­го­вель­них ма­рок) ми­слив­ської, спор­тив­ної, істо­ри­чної та хо­ло­дної зброї, то­ва­рів та­кти­чно­го при­зна­че­н­ня, для по­лю­ва­н­ня й актив­но­го від­по­чин­ку. Ви­став­ка « Зброя та без­пе­ка » де­мон­струє про­цес ім­пле­мен­та­ції стан­дар­тів НАТО у ви­ро­бни­цтво вій­сько­вої про­ду­кції. Пі­дго­ту­вав Iван КАПСАМУН, «День»

ФОТО ЗІ СТОРІНКИ TWITTER.COM AVAKOVARSEN

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.