Кар­ти­ни, які пі­ді­йма­ють на­стрій

У га­ле­реї «Ду­кат» Вла­ди­слав Ше­ре­шев­ський пред­став­ляє свої но­ві ро­бо­ти

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

На пер­со­наль­ній ви­став­ці, яку ми­тець на­звав «Як я про­вів лі­то», мо­жна по­ба­чи­ти сю­же­ти з жи­т­тя («Бо­бік в го­стях у Ше­рі­ка», «Га­ря­ча пі­шла»), ефе­ктних кра­сунь, зво­ру­шли­вих тва­рин («Ско­ти­ня­ка», «Ко­па­цил»), со­ко­ви­ті фа­ктур­ні на­тюр­мор­ти, не­спо­ді­ва­ні іпо­ста­сі ві­до­мих ді­я­чів куль­ту­ри («ТГШ», «Керн з ним»)... На пер­ший по­гляд мо­же зда­ти­ся, що ме­та ху­до­жни­ка — роз­смі­ши­ти гля­да­ча до­те­пни­ми й смі­ли­ви­ми зо­бра­же­н­ня­ми. За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів ви­став­ки, гро­теск май­стра — дзер­ка- ло су­ча­сно­го мі­сько­го фоль­кло­ру, ре­а­кція ху­до­жни­ка на зло­бо­ден ні те ми. Вла дис лав Ше ре - шев­ський вміє з гу­мо­ром осми­сли­ти те, що на­зи­ва­є­ться «за­галь­но­куль­тур­ни­ми на­дба­н­ня­ми»...

«Я усе лі­то про­вів в Укра­ї­ні, то­му і кар­ти­ни про це», — ха­ра­кте­ри­зує свою но­ву ви­став­ку В. Ше­ре­шев­ський. У ро­бо­тах ху­до­жник звер­та­є­ться до кра­си­во­го і по­твор­но­го, ко­мі­чно­го і тра­гі­чно­го. Гра­ю­чись зі сми­сла­ми, гі­пер­бо­лі­зу­ю­чи на­строї, ми­тець ви­га дує уні каль ну об раз ність на ме­жі ре­аль­но­го і уяв­но­го.

Го­лов­на ри­са твор­чо­сті Вла­ди­сла­ва Ше­ре­шев­сько­го— умі­н­ня че­рез гу­мор при­вер­ну­ти ува­гу гля­да­ча до гли­бин­но­го тра­гі­зму сьо го ден ня та май бут тя. «Ре­аль­ність зна­чно тра­гі­чні­ша і смі­шні­ша за те, що зо­бра­жую я», — ка­же ав­тор.

■ Ви­став­ку мо­жна по­ба­чи­ти до 30 жов­тня.

ФОТОІЛЮСТРАЦІЮ НАДАНО ГАЛЕРЕЄЮ «ДУ­КАТ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.