Укра­ї­на у ве­ре­сні вста­но­ви­ла мі­ся­чний ре­корд з екс­пор­ту цукру за остан­ні 5 ро­ків

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­їн­ські цукро­ви­ро­бни­ки у ве­ре­сні 2016 ро­ку екс­пор­ту­ва­ли 39,9 тис. тонн цукру — це най­ви­щий мі­ся­чний по­ка­зник за остан­ні п’ять ро­ків. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням асо­ці­а­ції «Укр­цу­кор» у вів­то­рок, се­ред кра­їн-ім­пор­те­рів — Шрі-Лан­ка (11,52 тис. тонн), на дру­го­му мі­сці Гру­зія (6,43 тис. тонн), трій­ку лі­де­рів за­кри­ває Азер­бай­джан (4,62 тис. тонн). Зна­чний об’єм «со­лод­ко­го про­ду­кту» від­ван­та­жи­ли в М’ян­му (4,24 тис. тонн), Та­джи­ки­стан (2,28 тис. тонн). «Остан­нім ча­сом гео­гра­фія екс­пор­ту за­зна­ла зна­чних змін, то­му се­ред кра­їн-ім­пор­те­рів укра­їн­сько­го цукру, окрім зви­чних для нас кра­їн СНД, з’яви­ли­ся більш ек­зо­ти­чні Шрі­Лан­ка і М’ян­ма», — ци­тує у по­ві­дом­лен­ні ке­рів­ник ана­лі- ти­чно­го від­ді­лу асо­ці­а­ції «Укр­цу­кор» Руслана Бу­ти­ло. За її сло­ва­ми, ві­тчи­зня­ні ви­ро­бни­ки про­дов­жу­ють на­ро­щу­ва­ти ви­ро­бни­цтво цукру I ка­те­го­рії, що має ве­ли­кий по­пит на зов­ні­шніх рин­ках. Як по­ві­дом­ля­ло­ся із по­си­ла­н­ням на да­ні «Укр­цу­кор», Укра­ї­на за 2015/2016 мар­ке­тин­го­вий рік ( МР, ве­ре­сень-сер­пень) екс­пор­ту­ва­ла 113 тис. тонн, що на 3% біль­ше, ніж ро­ком ра­ні­ше. За про­гно­за­ми асо­ці­а­ції, укра­їн­ські ком­па­нії до кін­ця ка­лен­дар­но­го ро­ку екс­пор­ту­ють 250 тис. тонн бі­ло­го цукру. Асо­ці­а­ція та­кож звер­та­ла­ся до Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства з про­по­зи­ці­єю про не­об­хі­дність збіль­ше­н­ня та­ри­фної кво­ти для по­ста­чань цукру до Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в 15 ра­зів — до 300 тис. тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.