Не­за­кон­ні бу­дів­ни­цтва не бу­де під­клю­че­но до опа­ле­н­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ки­їв­ська мі­ськ­держ­адмі­ні­стра­ція опри­лю­дни­ла спи­сок жи­тло­вих бу­дин­ків, які не під­клю­че­ні до ін­же­нер­них ме­реж і не го­то­ві до по­ча­тку опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням прес-слу­жби мі­ськ­держ­адмі­ні­стра­ції, до пе­ре­лі­ку уві­йшли 40 не­за­кон­них об’єктів бу­дів­ни­цтва, що на­ле­жать скан­даль­но­му за­бу­дов­ни­ку Ана­то­лію Вой­це­хов­сько­му. «За до­ру­че­н­ням ме­ра Ки­є­ва Ві­та­лія Кли­чка, управ­лі­н­ня ін­фор­ма­цій­но­го за­без­пе­че­н­ня і до­сту­пу до пу­блі­чної ін­фор­ма­ції апа­ра­ту Ки­їв­ської мі­ськ­держ­адмі­ні­стра­ції опри­лю­дни­ло пе­ре­лік бу­дин­ків, які не­мо­жли­во під­клю­чи­ти до ко­му­ні­ка­цій, і, від­по­від­но, во­ни не го­то­ві до про­хо­дже­н­ня опа­лю­валь- но­го се­зо­ну. Так, зокре­ма це сто­су­є­ться бу­дів­ни­цтва жи­тло­вих бу­дин­ків (не­до­бу­дів) Ана­то­лія Вой­це­хов­сько­го», — за­зна­че­но у по­ві­дом­лен­ні. За сло­ва­ми за­сту­пни­ка го­ло­ви мі­ськ­держ­адмі­ні­стра­ції Пе­тра Пан­те­лє­є­ва, на­ве­де­ни­ми у по­ві­дом­лен­ні, ситуація ускла­дне­на тим, що про­даж квар­тир у да­них об’єктах три­ває, не­зва­жа­ю­чи на те, що во­ни не під­клю­че­ні до ме­реж. Ген­про­ку­ра­ту­ра Укра­ї­ни 15 ли­пня 2016 ро­ку вру­чи­ла ки­їв­сько­му за­бу­дов­ни­ку А. Вой­це­хов­сько­му по­ві­дом­ле­н­ня про пі­до­зри в ухи­лен­ні від спла­ти по­да­тків на су­му 12,5 млн грн, ство­рен­ні ор­га­ні­зо­ва­но­го зло­чин­но­го угру­пу­ва­н­ня та ін­ших зло­чи­нах, і за­три­ма­ла йо­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.