Гра­ни­чний тер­мін від­ря­джень держ­слу­жбов­ців — 60 днів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни вста­но­вив гра­ни­чний тер­мін від­ря­джень для дер­жав­них слу­жбов­ців. Згі­дно з по­ста­но­вою уря­ду № 681 від 5 жов­тня, тер­мін від­ря­дже­н­ня держ­слу­жбов­ців не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти 60 ка­лен­дар­них днів, окрім ви­пад­ків, ви­зна­че­них за­ко­но­дав­ством. Тер­мін від­ря­дже­н­ня держ­слу­жбов­ців, що на­прав­ля­ю­ться для за­по­бі­га­н­ня або лі­кві­да­ції на­слід­ків сти­хій­но­го ли­ха, епі­де­мій, епі­зоо­тій, ви­ро­бни­чих ава­рій, а та­кож для усу­не­н­ня ін­ших об­ста­вин, які ство­ри­ли або мо­жуть ство­ри­ти за­гро­зу жи­т­тю чи умо­вам жит­тє­ді­яль­но­сті лю­дей, не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти один рік. Уряд вста­но­вив, що осо­бли­во­сті від­прав­ле­н­ня у дов­го­стро­ко­ве від­ря­дже­н­ня пра­ців­ни­ків ди­пло­ма­ти­чної слу­жби Укра­ї­ни ви­зна­ча­ю­ться За­ко­ном « Про ди­пло­ма­ти­чну слу­жбу » . Крім то­го, осо­бли­во­сті від­прав­ле­н­ня держ­слу­жбов­ців у від­ря­дже­н­ня для ви­ко­на­н­ня їхніх по­са­до­вих обов’ яз­ків за ме­жа­ми по­стій­но­го мі­сця слу­жби, зокре­ма на ро­бо­ту в се­кре­та­рі­а­ти між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, пред­став­ни­цтва між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій в ін­ших кра­ї­нах або ор­га­ни вла­ди іно­зем­них дер­жав, ви­зна­ча­ю­ться від­по­від­но до по­ряд­ку, за­твер­дже­но­го Ка­бмі­ном.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.