Ка­бмін до­дав на мо­ло­ді­жне бу­дів­ни­цтво 24 млн грн

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни збіль­шив ста­ту­тний ка­пі­тал Дер­жав­ної спе­ці­а­лі­зо­ва­ної фі­нан­со­вої уста­но­ви «Дер­жав­ний фонд спри­я­н­ня мо­ло­ді­жно­му жи­тло­во­му бу­дів­ни­цтву » на 24 млн грн. Як пе­ре­дає ко­ре­спон­дент агент­ства «Інтерфакс-Укра­ї­на » , від­по­від­не рі­ше­н­ня прийня­то вчо­ра на за­сі­дан­ні уря­ду. « Про­ект пе­ред­ба­чає збіль­ше­н­ня ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу на 24 млн грн», — ска­зав за­сту­пник мі­ні­стра ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва і жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Еду­ард Кру­гляк у хо­ді за­сі­да­н­ня. Він за­зна­чив, що збіль­ше­н­ня ста­ту­тно­го ка­пі­та­лу по­го­дже­но за­ці­кав­ле­ни­ми дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.