МВФ по­ми­ля­є­ться...

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ек­сперт: «Зба­лан­су­ва­ти Пен­сій­ний фонд Укра­ї­ни ли­ше під­ня­т­тям пен­сій­но­го ві­ку — не ре­аль­но»

Укра­ї­на до кін­ця по­то­чно­го ро­ку має ви­зна­чи­ти­ся з мо­де­л­лю пен­сій­ної ре­фор­ми, за­явив мі­ністр фі­нан­сів Укра­ї­ни Оле­ксандр Да­ни­люк.

■ За йо­го сло­ва­ми, ни­ні­шня пен­сій­на си­сте­ма Укра­ї­ни по­тре­бує ста­бі­лі­за­ції. «Не хо­чу по­си­ла­ти­ся на МВФ — це про­сто об’єктив­но не­об­хі­дно зро­би­ти, бо лю­ди ма­ють отри­му­ва­ти гі­дні пен­сії че­рез рік, че­рез два або три. Це на­ше зо­бов’яза­н­ня», — за­зна­чив мі­ністр.

Цьо­го­річ пен­сій­ні ви­да­тки дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни пе­ре­ви­щу­ють 140 мі­льяр­дів гри­вень.

■ Що ж до роз­мов про під­ви­ще­н­ня пен­сій­но­го ві­ку, Да­ни­люк за­ува­жив, що МВФ не нав’язує яки­хось обме­жень. «У Фон­ді че­ка­ють на­шо­го ба­че­н­ня, і ми за­раз йо­го фор­му­є­мо», — ска­зав він.

Мі­ністр під­кре­слив, що за­раз май­же в ко­жній кра­ї­ні під­ні­ма­є­ться пен­сій­ний вік, що від­обра­жає де­мо­гра­фі­чні змі­ни. «Та­ка по­тре­ба єі в Укра­ї­ні. Ко­ли і на скіль­ки — це вже ін­ше пи­та­н­ня, то­му що на­ша пен­сій­на си­сте­ма має ін­ші про­бле­ми крім пен­сій­но­го ві­ку. І тре­ба ком­пле­ксно їх ви­рі­шу­ва­ти » , — під­су­му­вав мі­ністр фі­нан­сів Укра­ї­ни.

■ Однак у МВФ все ж та­ки го­во­рять про під­ви­ще­н­ня пен­сій­но­го ві­ку. Ди­ре­ктор єв­ро­де­пар­та­мен­ту МВФ Пол Том­сен під час прес-кон­фе­рен­ції за­явив, що під­ви­ще­н­ня пен­сій­но­го ві­ку в Укра­ї­ні по­вин­но по­ча­ти­ся з так зва­них піль­го­вих ка­те­го­рій.

«Пен­сій­на ре­фор­ма — ду­же ва­жли­ва ча­сти­на про­гра­ми. І, як ви зна­є­те, во­на кіль­ка ра­зів від­кла­да­ла­ся. Це дій­сно скла­дна ре­фор­ма, осо­бли­во в ни­ні­шніх умо­вах», — на­го­ло­сив ди­ре­ктор єв­ро­пей­сько­го де­пар­та­мен­ту МВФ.

За йо­го сло­ва­ми, чер­го­ве під­ви­ще­н­ня пен­сій­но­го ві­ку є основ­ною скла­до­вою ре­фор­ми, без чо­го во­на не ма­ти­ме сво­єї ефе­ктив­но­сті.

■ Про­те, Том­сен не зміг на­зва­ти то­чно­го ві­ку, з яко­го укра­їн­ці ма­ти­муть пра­во ви­хо­ди­ти на пен­сію. «Я не мо­жу вда­ва­ти­ся в по­дро­би­ці, але зро­зумі­ло, що під­ви­ще­н­ня пен- сій­но­го ві­ку — ду­же ва­жли­ва ча­сти­на цьо­го про­це­су», — за­явив пред­став­ник Фон­ду.

На­то­мість ке­рів­ник су­спіль­них про­грам Ін­сти­ту­ту су­спіль­но-еко­но­мі­чних до­слі­джень Ма­рі­ан­на ОНУФРИК пе­ре­ко­на­на, що зба­лан­су­ва­ти Пен­сій­ний фонд під­ня­т­тям пен­сій­но­го ві­ку в Укра­ї­ні — не ре­аль­но. Хі­ба, ко­ли ми під­ні­ме­мо йо­го до рів­ня 75 ро­ків, або й ви­ще.

■ «В су­ча­сних умо­вах (став­ка ЄСВ 22 %, проблема ста­рі­н­ня на­ції, пе­ре­ви­ще­н­ня кіль­ко­сті пен­сіо­не­рів над за­стра­хо­ва­ни­ми осо­ба­ми) зба­лан­су­ва­ти Пен­сій­ний фонд вне­се­н­ням па­ра­ме­три­чних змін ви­клю­чно на со­лі­дар­но­му рів­ні — не мо­жли­во. Під­ня­т­тя пен­сій­но­го ві­ку, яке у будь-яко­му ви­пад­ку бу­де від­бу­ва­ти­ся по­сту­по­во і сто­су­ва­ти­ме­ться ли­ше «но­вих» пен­сіо­не­рів, ду­же не­зна­чною мі­рою мо­же впли­ну­ти на ви­да­тки Пен­сій­но­го фон­ду, а та­кож дер­жав­но­го бю­дже­ту, за ра­ху­нок яко­го по­кри­ва­є­ться де­фі­цит фон­ду » , — по­яснює Онуфрик у ко­мен­та­рі «Дню».

■ На її дум­ку, в пер­шу чер­гу по­трі­бно ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня, і це вже час­тко­во зро­бле­но по­ста­но­вою Ка­бмі­ну №461 від 24.06.2016 ро­ку, що­до пе­ре­гля­ду і ско­ро­че­н­ня пе­ре­лі­ку про­фе­сій і по­сад, зайня­тість за яки­ми дає пра­во на до­стро­ко­вий ви­хід на пен­сію. «Для ін­фор­ма­ції, не­зва­жа­ю­чи на те, що вік ви­хо­ду на пен­сію в Укра­ї­ні за­ко­но­дав­чо вста­нов­ле­но на рів­ні 60 ро­ків, се­ре­дній вік ви­хо­ду на пен­сію у жі­нок скла­дає 55 ро­ків, у чо­ло­ві­ків — 49 ро­ків», — уто­чнює ек­сперт...

■ Час­тко­во змен­ши­ти де­фі­цит Пен­сій­но­го фон­ду мо­жна. за сло­ва­ми Онуфрик, за ра­ху­нок по­збав­ле­н­ня йо­го нев­ла­сти­вих ви­да­тків, так зва­них до­тя­гу­вань до пен­сій, рі­зно­ма­ні­тних ви­плат то­що, тоб­то усіх тих пла­те­жів, які на­пря­му не пов’яза­ні з роз­мі­ром вне­сків лю­ди­ни та її тру­до­вим ста­жем. «Ви­ня­ток тут має сто­су­ва­ти­ся ли­ше вій­сько­вих. Всі ці допла­ти до основ­но­го ті­ла пен­сії ма­ють бути пе- ре­ве­де­ні у си­сте­му со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня, тоб­то ви­пла­чу­ва­тись з ура­ху­ва­н­ням рів­ня до­бро­бу­ту лю­ди­ни», — за­ува­жує ек­сперт.

■ «У ча­сти­ні зро­ста­н­ня до­хо­дів Пен­сій­но­го фон­ду, вар­то збіль­ши­ти кіль­кість за­стра­хо­ва­них осіб, які вно­си­ти­муть вне­ски на своє пен­сій­не за­без­пе­че­н­ня», — за­ува­жує Онуфрик.

Ек­сперт Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­ту ре­форм Га­ли­на Тре­тья­ко­ва на­го­ло­шує та­кож , що дер­жа­ва по­вин­на вста­но­ви­ти пря­мий зв’язок між на­ра­ху­ва­н­ням пен­сії і вне­ска­ми, які лю­ди­на спла­чує. « Скіль­ки вніс, стіль­ки бу­деш отри­му­ва­ти. Мій ко­ле­га з РПР Юрій Га­ну­щак на­зи­ває це умов­ною на­ко­пи­чу­валь­ною си­сте­мою», — роз­по­від­ає Тре­тья­ко­ва.

■ Ще одна слаб­ка сто­ро­на Пен­сій­но­го фон­ду, за сло­ва­ми екс­пер­та РПР, — це ство­ре­н­ня єди­ної ба­зи ре­є­стра пен­сіо­не­рів. Але уряд вже зро­бив крок до ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня, за­твер­див­ши стра­те­гію ре­фор­му­ва­н­ня Пен­сій­но­го фон­ду до 2020 ро­ку. У до­ку­мен­ті йде­ться, що вже до кін­ця 2017 ро­ку всі спра­ви но­вої ге­не­ра­ції пен­сіо­не­рів бу­дуть в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді, і 30% справ «ста­рих» бу­де оци­фро­ва­но. А за­га­лом увесь ре­єстр має бути за­пу­ще­но до кін­ця 2020 ро­ку. Так от Тре­тья­ко­ва вва­жає, що це за­пі­зно. «Ми ма­є­мо при­ско­ри­ти цю спра­ву для то­го, щоб був кон­троль і не бу­ло «ме­ха­ні­чних» по­ми­лок», — по­яснює ек­сперт.

■ Однак, су­дя­чи на­віть з про­е­кту Дер­жав­но­го бю­дже­ту на 2017 рік, уряд ви­знає не­спро­мо­жність у ме­жах со­лі­дар­но­го рів­ня ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня зба­лан­су­ва­н­ня Пен­сій­но­го фон­ду, ви­зна­ють опи­та­ні «Днем» ек­сперт. Адже, на­віть уже з ура­ху­ва­н­ням ви­ще­на­зва­ної по­ста­но­ви, зо­бов’язань від МВФ, ви­да­тки на пен­сій­не за­без­пе­че­н­ня зро­стуть більш ніж 10 мі­льяр­дів.

«На жаль, по­лі­ти­чної во­лі на про­ве­де­н­ня справ­жньої пен­сій­ної ре­фор­ми, а не ко­сме­ти­чних змін — не­має», — ка­же ек­сперт.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.