З ін­тер­на­ту – в ака­де­мію

Про­гра­ма роз­ви­тку со­ці­аль­но не­за­хи­ще­ної мо­ло­ді Укра­ї­ни, іні­ці­йо­ва­на гро­мад­ські­стю, ви­хо­дить на на­ціо­наль­ний рі­вень

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

У2016 ро­ці сту­ден­та­ми ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів ста­ли 179 ді­тей-си­ріт — із 250 ти­сяч пер­шо­кур­сни­ків. Так ма­ло з рі­зних при­чин: не­до­ста­тня під­го­тов­ка та низь­кий рі­вень знань, нев­мо­ти­во­ва­ність і не­впев­не­ність у вла­сних си­лах. Остан­ні два фа­кто­ри є клю­чо­ви­ми, пе­ре­ко­на­ні фа­хів­ці гро­мад­ської спіл­ки «Осві­то­рія», які то­рік го­ту­ва­ли до всту­пу у ви­ші ді­тей-си­ріт і ді­тей, по­збав­ле­них ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня.

ГО­ЛОВ­НЕ — ПО­ВІ­РИ­ТИ В СЕ­БЕ

Пі­ло­тний про­ект iLearn для си­стем­ної під­го­тов­ки учнів 11-х кла­сів до зов­ні­шньо­го не­за­ле­жно­го оці­ню­ва­н­ня три­вав у Цен­трі со­ці­аль­ної ре­а­бі­лі­та­ції «Сма­ра­гдо­ве мі­сто» у Свя­то­гір­ську До­не­цької обла­сті. Фор­ма — он­лайн-кур­си, які від­по­від­а­ють про­гра­мі ЗНО (ві­део­ле­кції, комп’ютер­ні те­сти, ма­те­рі­а­ли для са­мо­пі­дго­тов­ки та ве­бі­на­ри з ле­кці­я­ми ви­кла­да­чів ви­шів). Зав­дя­ки цій ро­бо­ті 52% уча­сни­ків про­гра­ми (21 осо­ба) ста­ли сту­ден­та­ми.

«Ми пра­цю­є­мо з мо­лод­дю, яка має най­мен­ші шан­си, ство­рю­є­мо мо­жли­во­сті і да­є­мо пра­кти­чні су­ча­сні ін­стру­мен­ти тим, хто го­то­вий на­вча­ти­ся. Спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми ра­зом з пар­тне­ра­ми, ке­рів­ни­цтвом шкіл-ін­тер­на­тів ми до­по­ма­га­є­мо та­ла­но­ви­тим учням з ін­тер­на­тів, ди­тя­чих бу­дин­ків і ма­ло­за­без­пе­че­них сі­мей отримати ака­де­мі­чні зна­н­ня для успі­шно­го скла­да­н­ня ЗНО і всту­пу на бю­дже­тну фор­му на­вча­н­ня, — го­во­рить го­ло­ва гро­мад­ської спіл­ки «Осві­то­рія» Зоя ЛИТВИН. — За­раз ми онов­лю­є­мо на­ші кур­си, що­бво­ни бу­ли ще більш ін­те­р­актив­ни­ми, від­по­від­а­ли пе­ре­до­вим стан­дар­там. Під­клю­чи­ти­ся мо­же бу­дь­хто, це без­ко­штов­но. Але в ін­тер­на­тах тре­ба обла­дну­ва­ти спе­ці­аль­ні кім­на­ти. У Ки­їв­ській обла­сті ситуація що­до цьо­го ще ні­чо­го, а ін­ші регіони ду­же бі­дні. По-дру­ге, пе­ред на­вча­н­ням тре­ба мо­ти­ву­ва­ти ді­тей — це, ма­буть, най­важ­че. А вже пі­сля то­го як во­ни мо­ти­ву­ва­ли­ся, про­йшли про­фо­рі­єн­та­цій­ний тест і по­ві­ри­ли у свої си­ли, во­ни до­бре про­яв­ля­ють се­бе на ек­за­ме­ні».

Йде­ться про ком­пле­ксний під­хід: що­бза­ці­ка­ви­ти ді­тей і до­по­мог­ти їм лег­ше під­го­ту­ва­ти­ся, ви­пу­скни­ки спер­шу отри­му­ють не­об­хі­дну ін­фор­ма­цію про ЗНО, умо­ви всту­пу і на­вча­н­ня у рі­зних за­кла­дах, а та­кож про по­пу­ляр­ність спе­ці­аль­но­стей та по­пит на них на рин­ку пра­ці. Перш ніж роз­по­ча­ти опа­ну­ва­н­ня пре­дме­тів, ді­ти про­хо­дять те­сту­ва­н­ня для ви­яв­ле­н­ня осо­би­сті­сних зді­бно­стей — що­бви­зна­чи­ти­ся з на­пря­мом май­бу­тньої про­фе­сії. Ча­сти­ною про­гра­ми є пер­со­наль­ні кон­суль­та­ції з пси­хо­ло­гом, тре­нін­ги з мо­ти­ва­ції.

«Он­лайн-на­вча­н­ня ду­же спо­до­ба­ло­ся ді­тям, бо це не­зви­чно, су­ча­сно, во­ни вза­га­лі лю­блять комп’ютер. Плюс спіл­ку­ва­н­ня з лю­дьми — во­лон­те­ра­ми, пси­хо­ло­га­ми, які ро­зумі­ли їх, а не кри­ти­ку­ва­ли. Во­ни все­ля­ли в ді­тей впев­не­ність у їхні си­ли. Це ду­же ва­жли­во для них, і, за мо­ї­ми спо­сте­ре­же­н­ня­ми, за остан­ній мі­сяць ді­ти на­стіль­ки ви­ро­сли, що го­во­рять вго­лос, чо­го хо­чуть, не бо­я­ться мрі­я­ти, ста­ви­ти пе­ред со­бою ці­лі», — роз­по­вів ди­ре­ктор Цен­тру со­ці­аль­ної ре­а­бі­лі­та­ції для ді­тей-си­ріт «Сма­ра­гдо­ве мі­сто» Во­ло­ди­мир РОМАНЮК.

«ХО­ЧЕ­МО, ЩОБ ДІ­ТИ МА­ЛИ НЕ­ОБ­ХІ­ДНІ ЖИТТЄВІ КОМПЕТЕНЦІЇ»

З 11-кла­сни­ка­ми пра­цю­ють во­лон­те­ри і пси­хо­ло­ги, які про­во­дять тре­нін­ги зна­йом­ства, тре­нін­ги на до­ві­ру та са­мо­усві­дом­ле­н­ня. А про­гра­ма під­го­тов­ки скла­да­є­ться з чо­ти­рьох кур­сів: з укра­їн­ської мо­ви та лі­те­ра­ту­ри, ма­те­ма­ти­ки, ан­глій­ської та істо­рії. Пси­хо­ло­ги, що пра­цю­ють з ви­хо­ван­ця­ми ін­тер­на­тів, за­зна­ча­ють, що, на від­мі­ну від ді­тей, які ви­хо­ву­ю­ться в ро­ди­нах і зна­ють, ким хо­чуть бути і ку­ди всту­па­ти, ви­хо­ван­ці ін­тер­на­тів не ві­рять у свої си­ли, на­віть бо­я­ться ста­ви­ти пе­ред со­бою ме­ту всту­па­ти до уні­вер­си­те­ту.

«За­раз я ви­вчаю га­лу­зе­ве ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня в ака­де­мії в Кр­ама­тор­ську, хо­ча зби­рав­ся всту­па­ти до те­хні­ку­му. Я не ду­же ві­рив, що по­сту­плю у ви­щий на­вчаль­ний за­клад. У шко­лі не ду­же хо­тів вчи­ти­ся, але під час спіл­ку­ва­н­ня зі спе­ці­а­лі­ста­ми «Осві­то­рії» ви­ни­кло ба­жа­н­ня ро­би­ти це, щоб по­бу­ду­ва­ти со­бі кра­ще жи­т­тя. Я по­ві­рив, що змо­жу це, ко­ли вчи­ти­му­ся. Вчи­ти­ся не­про­сто, на­ван­та­же­н­ня ве­ли­ке — це ж не шко­ла, але ви­хо­дить, і ме­ні ці­ка­во», — ді­ли­ться сту­дент Дон­ба­ської дер­жав­ної ма­ши­но­бу­дів­ної ака­де­мії, ви­пу­скник «Сма­ра­гдо­во­го мі­ста» Во­ло­ди­мир РАГУЗ.

Ди­ре­ктор Ра­ва-Ру­ської шко­ли-ін­тер­на­ту (Львів­ська область), яка цьо­го ро­ку при­єд­ну­є­ться до про­гра­ми iLearn, ствер­джує, що ви­хо­ван­цям дер­жав­них за­кла­дів вкрай по­трі­бно ство­ри­ти умо­ви для які­сно­го на­вча­н­ня, що­бу са­мо­стій­но­му жит­ті ді­ти да­ва­ли со­бі ра­ду.

«Цьо­го ро­ку з 22 на­ших ви­пу­скни­ків 18 всту­пи­ли до ви­шів і те­хні­ку­мів. Але ми пра­гне­мо біль­шо­го. За­раз у нас вже є комп’ютер­ний клас, який ми повністю за­без­пе­чи­ли те­хні­кою. Та­кож хо­че­мо, що­бу ді­тей бу­ли не тіль­ки ака­де­мі­чні зна­н­ня, а й не­об­хі­дні життєві компетенції. То­му за ра­ху­нок ка­над­ських спон­со­рів у нас з’явив­ся швей­ний клас, де є де­сять швей­них ма­ши­нок, ді­ти на­вча­ю­ться і цій спра­ві. Го­лов­не, що­бди­ти­на са­ма усві­до­ми­ла по­тре­бу у зна­н­нях і ком­пе­тен­ці­ях», — вва­жає ди­ре­ктор Ра­ва­Ру­ської спе­ці­а­лі­зо­ва­ної шко­ли­ін­тер­на­ту Ан­дрій СОЛТИС.

За ін­фор­ма­ці­єю ор­га­ні­за­то­рів, у 2016—2017 на­вчаль­но­му ро­ці про­гра­ма iLearn ви­йде на на­ціо­наль­ний рі­вень і охо­пить ще чо­ти­ри обла­сті Укра­ї­ни — Він­ни­цьку, Кі­ро­во­град­ську, Львів­ську та За­кар­пат­ську.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.