На ві­кенд – до Ки­є­ва

Укра­їн­ська сто­ли­ця ста­ла во­сьмою у рей­тин­гу най­де­шев­ших єв­ро­пей­ських міст для від­по­чин­ку

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Рей­тинг на­прям­ків бю­дже­тних по­до­ро­жей во­се­ни склав по­пу­ляр­ний сер­віс для ко­ро­тко­стро­ко­вої орен­ди жи­тла Airbnb, ре­зуль­та­ти опри­лю­дни­ло бри­тан­ське ви­да­н­ня The Telegraph. Пе­ре­лік скла­да­є­ться з міст, які ма­ють при­найм­ні 200 про­по­зи­цій на ре­сур­сі, та зокре­ма при­вер­тає ува­гу до ще не ду­же ві­до­мих се­ред ту­ри­стів кра­їн Схі­дної Єв­ро­пи. Очо­лює йо­го Тбі­лі­сі, де мо­жна зна­йти жи­тло за 30 до­ла­рів на до­бу. На дру­го­му і тре­тьо­му мі­сцях — сто­ли­ця Сер­бії Бел­град і ту­ре­цький Стам­бул, там мо­жна зна­йти ні­чліг за 33 до­ла­ри.

Як за­зна­чає The Telegraph, у рей­тин­гу до­бре пред­став­ле­на Поль­ща, у топ-25 уві­йшли три мі­ста ці­єї кра­ї­ни: Вар­ша­ва, Кра­ків і Вро­цлав. У Ки­є­ві, за да­ни­ми Airbnb, мо­жна зна­йти жи­тло за 35 до­ла­рів на до­бу — як і в Сан­ктПе­тер­бур­зі, який у рей­тин­гу на сьо­мо­му мі­сці. У пе­ре­лі­ку пред­став­ле­ні й мі­ста з більш по­пу­ляр­них се­ред ту­ри­стів кра­їн. Так на 25-ій схо­дин­ці — фран­цузь­кий Нант, де мо­жна зна­йти по­ме­шка­н­ня за 47 до­ла­рів, у пе­ре­лік по­тра­пи­ли Афі­ни, Бу­да­пешт, Лей­пциг, Лас-Паль­мас-де-Гран-Ка­на­рія (сто­ли­ця ав­то­ном­ної спіль­но­ти Ка­нар­ські остро­ви).

Ре­сурс Airbnb до­по­ма­гає ви­найня­ти бу­ди­нок, квар­ти­ру, кім­на­ту або про­сто спаль­не мі­сце у по­над 190 кра­ї­нах сві­ту. Йо­го спи­сок не роз­по­вість про до­сту­пність міст для іно­зем­ців, ін­фра­стру­кту­ру, пам’ятки, за­кла­ди хар­чу­ва­н­ня. Єди­ний по­ка­зник, який бра­ли до ува­ги ав­то­ри рей­тин­гу, — ці­на на жи­тло. Але, вра­хо­ву­ю­чи по­пу­ляр­ність Airbnb, це мо­же ста­ти не­по­га­ною про­мо­ці­єю для Ки­є­ва. Як цим ско­ри­ста­ти­ся — за­ле­жить від го­стин­но­сті жи­те­лів сто­ли­ці.

ФОТОШТРИХ

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.