Кла­но­вий від­бір

«Ме­ха­нізм при­зна­че­н­ня го­ло­ви Дер­жлі­кслу­жби свід­чить, що з кон­кур­сом на цю по­са­ду щось не так», — ек­сперт

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Не­о­дно­ра­зо­ві за­яви прем’єр­мі­ні­стра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на, що лі­ки в Укра­ї­ні ма­ють ста­ти які­сни­ми та до­сту­пни­ми, зда­є­ться, все від­да­ля­ю­ться від ре­аль­но­сті. Так не­що­дав­но Ко­мі­сія з пи­тань ви­що­го кор­пу­су дер­жав­ної слу­жби про­во­ди­ла кон­курс з обра­н­ня но­во­го ке­рів­ни­ка Дер­жав­ної слу­жби з лі­кар­ських за­со­бів та кон­тро­лю за нар­ко­ти­ка­ми — стру­кту­ри, що кон­тро­лює весь ри­нок лі­ків, їхню ре­є­стра­цію, лі­цен­зу­ва­н­ня та при­су­тність в апте­ках. За під­сум­ка­ми по­са­ду обі­йма­ти­ме На­та­лія Гудзь. Ра­ні­ше во­на очо­лю­ва­ла Дер­жав­ну слу­жбу з лі­кар­ських за­со­бів у Ки­є­ві, на цей пост її при­зна­чив 2012 ро­ку то­ді­шній ке­рів­ник Дер­жлі­кслу­жби Оле­ксій Со­лов­йов — у ча­си, які вва­жа­ю­ться ета­пом за­ро­дже­н­ня низ­ки ко­ру­пцій­них схем у про­це­сах пе­ре­вір­ки лі­ків. За ке­рів­ни­цтва Со­лов­йо­ва з рин­ку бу­ло усу­ну­то кіль­ка єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків лі­ків, а ни­ні він по­тра­пив під лю­стра­цію. Чи мо­жуть лю­ди з йо­го ко­ман­ди обі­йма­ти те­пер ке­рів­ні по­са­ди?

«СТАНДАРТНА СХЕ­МА, КО­ЛИ СТАВЛЯТЬ СВО­ЇХ ЛЮ­ДЕЙ»

До ре­чі, ко­ман­да екс-очіль­ни­ка Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’ я Оле­ксан­дра Кві­та­шві­лі на пост го­ло­ви Дер­жав­ної слу­жби з лі­кар­ських за­со­бів ре­ко­мен­ду­ва­ла са­ме На­та­лію Гудзь. Во­че­видь, як свою лю­ди- ну її про­су­ва­ла то­ді­шня за­сту­пни­ця мі­ні­стра Оле­ксан­дра Пав­лен­ко. Цю чи­нов­ни­цю гро­мад­ські екс­пер­ти вва­жа­ли став­ле­ни­цею нар­де­па Глі­ба За­го­рія, вла­сни­ка фарм­ком­па­нії « Дар­ни­ця » . Тож­при­зна­че­н­ня На­та­лії Гудзь екс­пер­ти вва­жа­ють пе­ре­мо­гою са­ме цьо­го фар­ма­цев­ти­чно­го кла­ну.

«Є до­ка­зи, що Пав­лен­ко бу­ла пов’яза­на з Ін­ною Дем­чен­ко, за­сту­пни­цею Оле­ксія Со­лов­йо­ва. Те­о­ре­ти­чно мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що це одне угру­по­ва­н­ня — Со­ло­во­йов, Гудзь, Дем­чен­ко та За­го­рій. Ме­ні зда­є­ться, що у кон­кур­сі пе­ре­міг цей клан » , — вва­жає Оль­га Сте­фа­ни­ши­на, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор бла­го­дій­но­го фон­ду «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни».

З та­ким при­зна­че­н­ням скла­дно про­гно­зу­ва­ти, як роз­ви­ва­ти­ме­ться ри­нок лі­ків. Є ри­зи­ки, що ба­га­то пи­тань ви­рі­шу­ва­ти­муть у ру­чно­му ре­жи­мі, при­мі­ром, яким ком­па­ні­ям ви­да­ва­ти сер­ти­фі­ка­ти яко­сті чи лі­цен­зії, а яким бло­ку­ва­ти.

« Це ду­же ва­жли­вий ор­ган, який від­по­від­ає за якість і при­су­тність лі­ків на рин­ку. За­яви Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на, що в нас бу­де спро­ще­на ре­є­стра­ція лі­ків (а від­по­від­но, і ниж­чі ці­ни. — Авт.), по­ки що під пи­та­н­ням, — про­дов­жує Оль­га Сте­фа­ни­ши­на. — Якщо го­ло­ва слу­жби пов’ яза­на з тим чи ін­шим фар­ма­цев­ти­чним бі­зне­сом, оче­ви­дно, во­на змо­же впли­ва­ти на ви­да­чу сер­ти­фі­ка­тів пев­ним ви­ро­бни­кам. Якщо на ри­нок за­хо­дять кон­ку­рен­ти ці­єї ком­па­нії, то го­ло­ва слу­жби мо­же за­бло­ку­ва­ти ви­да­чу їй сер­ти­фі­ка­тів. Тоб­то це стан­дар- тна схе­ма, ко­ли кла­ни ставлять сво­їх лю­дей — те са­ме, ко­ли в МОЗ Оле­ксан­дра Пав­лен­ко до­по­ма­га­ла при­би­ра­ти кон­ку­рен­тів «Дар­ни­ці» з рин­ку».

«НЕЧИСТА» РЕПУТАЦІЯ КАНДИДАТІВ

Та ко­го б ко­мі­сія не при­зна­чи­ла ке­рів­ни­ком Дер­жлі­кслу­жби, ситуація бу­ла б так са­мо па­то­вою, бо оби­ра­ти пра­кти­чно не бу­ло з ко­го. На кон­курс по­да­лось ві­сім кандидатів, і у ко­жно­го з них є пля­ми на ре­пу­та­ції. Се­ред кандидатів бу­ли по­мі­чни­ки на­ро­дних де­пу­та­тів, ко­ли­шні пра­ців­ни­ки Дер­жлі­кслу­жби, екс-ке­рів­ник Дер­жав­ної слу­жби з кон­тро­лю за нар­ко­ти­ка­ми, яку 2015 ро­ку об’ єд­на­ли з Дер­жлі­кслу­жбою, на­віть ди­ре­ктор му­зею.

Центр про­ти­дії ко­ру­пції на­пе­ре­до­дні кон­кур­сно­го за­сі­да­н­ня опу­блі­ку­вав ана­лі­ти­чну до­від­ку з ко­ро­тким ре­зю­ме на ко­жно­го кан­ди­да­та. У ній за­зна­че­но, що, на­при­клад, На­та­лія Шо­лой­ко, ке­рів­ни­ця Апте­ки-му­зею, ча­сти­ну при­мі­ще­н­ня зда­ва­ла в орен­ду фар­ма­цев­ти­чній ком­па­нії, якою ке­рує її чо­ло­вік. Іван Ба­ви­кін — екс- по­мі­чник нар­де­па Глі­ба За­го­рія, пе­ре­бу­ва­ю­чи на по­са­ді ди­ре­кто­ра держ­під­при­єм­ства «Укр­транс­фар­ма­ція » , він на­да­вав в орен­ду фі­ктив­ним фір­мам при­мі­ще­н­ня за зни­же­ною ці­ною.

Се­ред кандидатів — Вла­ди­слав Ці­ли­на, ко­тро­го ко­мі­сія при­зна­чи­ла за­сту­пни­ком На­та­лії Гудзь. «Не­змін­ний ке­рів­ник «Укр­про­те­зу», який був лі­кві­до­ва­ний одра­зу пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті як не­по­трі­бний по­се­ре­дник між­держ авою та ви­ро­бни­ка­ми. Сво­го ча­су скан­дал че­рез ви­ді­ле­н­ня Укра­ї­ною 50 міль­йо­нів до­ла­рів на пе­ре­о­бла­дна­н­ня ки­тай­ських « Че­рі » для по­треб ін­ва­лі­дів роз­го­рів­ся са­ме дов­ко­ла « Укр­про­те­зу » » , — ха­ра­кте­ри­зує кан­ди­да­та Центр про­ти­дії ко­ру­пції.

ГРО­МАД­СЬКІСТЬ — ЗА НО­ВИЙ КОН­КУРС

«На жаль, ви­бо­ру як та­ко­го в ко­мі­сії не бу­ло. Усі кан­ди­да­ти без ви­ня­тку бу­ли за­мі­ша­ні в ко­ру­пцій­них схе­мах або бу­ли уча­сни­ка­ми кон­флі­кту ін­те­ре­сів, — під­су­мо­вує Оль­га Сте­фа­ни­ши­на. — Про сам кон­курс ми ді­зна­лись в остан­ній мо­мент. Та­ке вта­єм­ни­че­н­ня від про­філь­них ор­га­ні­за­цій та від­су­тність чи­стих кандидатів — це два ін­ди­ка­то­ри, ко­трі свід­чать, що з кон­кур­сом щось не так».

Однак са­мі кан­ди­да­ти за­пев­ня­ють, що ма­ють чи­сту ре­пу­та­цію. Так один з пре­тен­ден­тів Ко­стян­тин Ко­ся­чен­ко (йо­го пов’ язу­ють із нар­де­пом від Пар­тії ре­гіо­нів Ва­ле­рі­єм Не­сте­ров­ським, чия фір­ма ви­гра­ва­ли тен­де­ри на за­ку­пів­лю ін­су­лі­ну на Жи­то­мир­щи­ні) на кри­ти­ку сво­єї пер­со­ни від­по­вів у Facebook: « Як­би по­чи­та­ли в Ін­тер­не­ті про гар­ні спра­ви, що хо­ро­шо­го зро­бле­но мною ра­зом з одно­дум­ця­ми, по­го­во­ри­ли з лю­дьми, що пра­цю­ють і пра­цю­ва­ли зі мною, ма­буть, пост був би на­ба­га­то біль­шим».

Ек­спер­тів та­ко­жди­вує, чо­му на кон­курс по­да­ло­ся ли­ше ві­сім осіб. І чо­му на фі­нал не допу­сти­ли пред­став­ни­ків Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я? З огля­ду на це та нев­ті­шні ре­зуль­та­ти, гро­мад­ськість під­го­ту­ва­ла звер­не­н­ня до ко­мі­сії, щоб від­бір про­ве­ли за­но­во.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.