«Які ж гар­ні ша­три твої, Яко­ве...»

Ви­став­ку, ана­ло­гі­вя­кій вУкра­ї­ні ще не бу­ло, на­ра­зі ма­ють мо­жли­вість пе­ре­гля­ну­ти чер­нів­ча­ни, а не­за­ба­ром во­на по­ман­друє до Хар­ко­ва, Дні­пра, Ки­є­ва і за кор­дон — у Ру­му­нію, Ні­меч­чи­ну

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ан­на ГАРГАЛЯ, Чер­нів­ці

■ За під­трим­ки Фон­ду Ро­тшиль­да Му­зей істо­рії та куль­ту­ри єв­ре­їв Бу­ко­ви­ни пред­ста­вив на суд гля­да­чів зраз­ки на­стін­но­го ма­ляр­ства вці­лі­лих бу­ко­вин­ських си­на­гог.

— На від­мі­ну від ін­ших ре­гіо­нів, на Бу­ко­ви­ні ди­вом збе­ре­гли­ся слі­ди дав­ньої єв­рей­ської тра­ди­ції при­кра­ша­ти на­стін­ни­ми роз­пи­са­ми ін­тер’єр си­на­гог. Вва­жа­ли сво­їм обов’яз­ком до­не­сти цей при­за­бу­тий пласт са­краль­но­го ми­сте­цтва до су­ча­сни­ків, а та­кож звер­ну­ти їхню ува­гу на не­об­хі­дність тер­мі­но­вих за­хо­дів зі збе­ре­же­н­ня зраз­ків си­на­го­галь­но­го жи­во­пи­су. В ін­шо­му ра­зі йо­му мо­же за­гро­жу­ва­ти ціл­ко­ви­те зни­ще­н­ня, адже біль­шість си­на­гог, які ді­я­ли на те­ри­то­рії краю у до­во­єн­ний пе­рі­од, сьо­го­дні пе­ре­про­фі­льо­ва­ні, — роз­по­від­ає ди­ре­ктор Му­зею Ми­ко­ла Ку­шнір.

■ Го­ту­ва­ли ви­став­ку про­тя­гом двох ро­ків, а її ідея ви­ни­кла ще 2009-го, ко­ли кіль­ка ен­ту­зі­а­стів на чо­лі з екс-чер­нів­ча­ни­ном Йо­си­пом Зі сель сом звіль ни ли від вап на роз­пи­си на­пів­зруй­но­ва­ної си­на­го­ги у бу­ко­вин­сько­му мі­сте­чку Но­во­се­ли­ця.

— Осо­бли­ві­стю бу­ко­вин­сько­го си­на­го­галь­но­го жи­во­пи­су є те, що в ньо­му біль­ше те­пла, сві­тла, біль­ше зо­бра­жень фру­ктів та му­зи­чних ін­стру­мен­тів. Не­зва­жа­ю­чи на де­тер­мі­но­ва­ність сю­же­тів, а це — ряд­ки псал­мів, ча­сти­ни То­ри, їх ба­че­н­ня й ко­льо­ри­сти­ку ко­жен ав­тор від­обра­жав по-сво­є­му. Че­рез це, на­при­клад, тра­ди­цій­на для по­ді­бних роз­пи­сів сце­на да­ру­ва­н­ня То­ри на го­рі Си­най в одній із пред­став­ле­них на ви­став- ці си­на­гог зо­бра­же­на на тлі лі­си­стих Кар­пат, що є до­во­лі не­спо­ді­ва­ним. Вій­на і Го­ло­кост обір­ва­ли та зни­щи­ли цю куль­ту­ру, то­му да­ний про­ект є, окрім ін­шо­го, да­ни­ною сві­тлій пам’яті за­ги­блих, — ка­же один із ке­рів­ни­ків Асо­ці­а­ції єв­рей­ських ор­га­ні­за­цій та гро­мад Укра­ї­ни Йо­сип Зі­сельс.

■ Ви­став­ка та ви­став­ко­вий ка­та­лог, який кіль­ка ти­жнів то­му пре­зен­ту­ва­ли у Єру­са­ли­мі, мі­стять фо­то­зраз­ки з во­сьми си­на­гог Пів­ні­чної (укра­їн­ської) та Пів­ден­ної (що на те­ри­то­рії Ру­му­нії) ча­сти­ни Бу­ко­ви­ни, їх опи­си, ко­мен­та­рі, те­ма­ти­чні стат­ті, істо­ри­чні до­від­ки й фо­то­ре­кон­стру­кції, що до­по­ма­га­ють сфор­му­ва­ти ці­лі­сне уяв­ле­н­ня про схі­дно­єв­ро­пей­ську єв­рей­ську тра­ди­цію си­на­го­галь­но­го роз­пи­су і її ре­гіо­наль­ні осо­бли­во­сті.

■ Крім чер­нів­чан, у під­го­тов­ці про­е­кту «Які жгар­ні ша­три твої, Яко­ве... На­стін­ні роз­пи- си си­на­гог Бу­ко­ви­ни » бра­ли участь про­від­ні на­у­ков­ці, істо­ри­ки та ми­сте­цтво­знав­ці ін­ших міст Укра­ї­ни, Ізра­ї­лю та США.

— Спо­ді­ва­ю­ся, що в про­дов­же­н­ня про­е­кту нам вда­сться спіль­ни­ми зу­си­л­ля­ми вря­ту­ва­ти вці­лі­лі роз­пи­си. Зав­дя­ки існу­ю­чим сьо­го­дні те­хно­ло­гі­ям їх мо­жна зня­ти з пе­ре­про­фі­льо­ва­них си­на­гог, від­ре­став­ру­ва­ти та пред­ста­ви­ти у більш жи­вій фор­мі або му­зи­фі­ку­ва­ти, — ви­слов­лює по­ба­жа­н­ня М. Ку­шнір.

ФОТО АВТОРА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.