Hamleys ого­ло­сив ТОП--10 ігра­шок

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

П’яти­рі­чний Трі­стан Ро­бер­тсон-Джейс три­має в ру­ках ро­бо­та Alpha 1S. Цей хло­пчи­на ра­зом з ін­ши­ми ді­тьми бе­ре участь у фо­то­се­сії в най­біль­шо­му у сві­ті Лон­дон­сько­му ма­га­зи­ні ігра­шок Hamleys. Цей за­хід бу­ло ор­га­ні­зо­ва­но 80 днів до Рі­здва і при­уро­че­но ого­ло­шен­ню Топ-10 най­ба­жа­ні­ших ігра­шок для ді­тей. Се­ред цих ігра­шок ро­зум­ні ча­си V- Tech Kidizoom, які до­по­мо­жуть ді­тла­хам на­вчи­тись ді­зна­ва­ти­ся, ко­тра го­ди­на, гра­ти­ся і на­віть за­пи­су­ва­ти вла­сні впра­ви та ру­хи. Ін­ша ігра­шка Hug Time Poppy мо­же про­го­во­рю­ва­ти 25 фраз і спів­а­ти пі­сні з філь­му Тро­ли. Бла­стер Nerf Mega Mastodon стрі­ляє м’яки­ми ку­ля­ми з пі­ни і вва­жа­є­ться мрі­єю ко­жно­го ма­лю­ка. Ча­рів­ний ящик про­по­нує ве­ли­кий на­бір трю­ків. Ро­бот Paw Patrol Zoomer має да­тчи­ки і мо­же вза­є­мо­ді­я­ти з вла­сни­ком. На­стіль­на гра Pieface Showdown до­зво­ляє уча­сни­кам обли­ва­ти один одно­го кре­мом. А і гра­шка Giant BeanBoozled Spinner на­вчає уча­сни­ків від­рі­зня­ти рі­зні сма­ки.

ФОТО РЕЙТЕР

ТОВ «Укра­їн­ська прес-гру­па», код 24249388,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.