ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

322 — до н. е. афін­ський ора­тор і по­лі­тик Де­мо­сфен, пе­ре­слі­ду­ва­ний во­ро­га­ми, на­клав на се­бе ру­ки, прийняв­ши отру­ту. На­ро­див­ся 384 р. до н. е. 1492 — свя­то Дня від­кри­т­тя Аме­ри­ки Ко­лум­бом: ве­ли­кий мо­ре­пла­вець до­сяг пер­шої зем­лі Но­во­го Сві­ту, то був острів, яко­му він дав на­зву Сан-Саль­ва­дор ( один і з Ба­гам­ських остро­вів). 1860 — Джу­зеп­пе Га­рі­баль­ді про­го­ло­сив Віктора Ема­ну­ї­ла ко­ро­лем об’єд­на­ної Іта­лії. 1860 — на­ро­ди­ла­ся Со­фія То­бі­ле­вич, укра­їн­ська актри­са ха­ра­ктер­но­го пла­ну, пе­ре­кла­да­чка, фоль­кло­рис­тка, ме­му­а­рис­тка, дру­жи­на Іва­на Кар­пен­ка-Ка­ро­го. По­мер­ла 1953 р. 1905 — Нор­ве­гія ро­зір­ва­ла унію зі Шве­ці­єю і ста­ла не­за­ле­жним ко­ро­лів­ством. 1924 — по­мер Ана­толь Франс ( Ана­толь Фран­суа Ті­бо), ви­зна­чний фран­цузь­кий пи­сьмен­ник, май­стер істо­ри­чних, су­спіль­них та са­ти­ри­чних ро­ма­нів («Острів пін­гві­нів», « Пов­ста­н­ня ян­го­лів » , « Бо­ги жа­да­ють»), ла­у­ре­ат Но­бе­лів­ської пре­мії з лі­те­ра­ту­ри 1921 р. На­ро­див­ся 1844 р. 1937 — на­ро­див­ся Сте­пан Хма­ра, укра­їн­ський по­лі­тик, пра­во­за­хи­сник, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни ря­ду скли­кань. 1947 — у за­хі­дних обла­стях Укра­ї­ни роз­по­ча­ла­ся най­більш ма­со­ва за по­во­єн­ний пе­рі­од де­пор­та­ція укра­їн­ців.

1492 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.