По­зи­тив­ний си­гнал у «спра­ві Пу­ка­ча»

Ка­са­цій­на ін­стан­ція фа­кти­чно за­до­воль­ни­ла всі кло­по­та­н­ня сто­ро­ни по­тер­пі­ло­го Оле­ксія По­доль­сько­го. На­сту­пне за­сі­да­н­ня 16 ли­сто­па­да

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, «День»

За «спра­ву Гон­га­дзе — По­доль­сько­го» взяв­ся Ви­щий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний суд із роз­гля­ду ци­віль­них і кри­мі­наль­них справ. 12 жов­тня роз­по­чав­ся роз­гляд ка­са­цій­них скарг на ви­рок го­лов­но­му ви­ко­нав­цю зло­чи­нів Оле­ксію Пу­ка­чу. На­сам­пе­ред, з цим су­дом при­га­ду­є­ться ві­до­мий епі­зод, ко­ли 2012 ро­ку при роз­гля­ді скар­ги Ген­про­ку­ра­ту­ри на ви­зна­н­ня не­за­кон­ним по­ру­ше­н­ня спра­ви про­ти Ле­о­ні­да Ку­чми в рам­ках зло­чи­нів про­ти Гон­га­дзе і По­доль­сько­го, пе­ред са­мим по­ча­тком за­сі­да­н­ня, в суд при­їздив зять Ку­чми — Ві­ктор Пін­чук. В ре­зуль­та­ті то­ді­шня вла­да на чо­лі з Яну­ко­ви­чем так і не на­ва­жи­ла­ся до­ве­сти до кін­ця спра­ву про­ти Ку­чми, але ме­то­ди, зокре­ма ві­зит Пін­чу­ка до су­ду, за до­по­мо­гою яких ви­рі­шу­ва­ли­ся пи­та­н­ня, бу­ли зро­зумі­лі.

Те­пер про за­сі­да­н­ня Ви­що­го спец­су­ду що­до Пу­ка­ча. По­ки скла­ли­ся по­зи­тив­ні вра­же­н­ня. Пер­ше. В ор­га­ні­за­цій­но­му пла­ні у по­тер­пі­ло­го у спра­ві Оле­ксія По­доль­сько­го з’явив­ся но­вий адво­кат Те­тя­на Ко­сті­на. Ар­гу­мен­ту­вав він по­си­ле­н­ня сво­єї ко­ман­ди тим, що біль­шість йо­го пред­став­ни­ків у су­ді пі­сля 1 сі­чня 2017 ро­ку (для Вер­хов­но­го Су­ду) не змо­жуть біль­ше за­хи­ща­ти йо­го ін­те­ре­си, адже на­бе­ре чин­но­сті нор­ма про за­про­ва­дже­н­ня ви­ня­тко­во про­фе­сій­ної адво­ка­ту­ри в су­дах. «На­справ­ді це зни­ще­н­ня пра­во­за­хи­сно­го ру­ху в Укра­ї­ні і ство­ре­н­ня мо­но­по­лії адво­ка­ту­ри», — за­явив По­доль­ський під час за­сі­да­н­ня. Са­ма Те­тя­на Ко­сті­на в ко­мен­та­рі «Дню» під­кре­сли­ла, що «для ме­не як для юри­ста і гро­ма­дя­ни­на ця спра­ва є ду­же прин­ци­по­вою, не ка­жу­чи вже про кра­ї­ну в ці­ло­му, адже це ключ до ви­рі­ше­н­ня ба­га­тьох про­блем в на­шо­му су­спіль­стві».

Дру­ге. Сто­ро­на­ми про­це­су бу­ла за­яв­ле­на низ­ка кло­по­тань. Зокре­ма, пред­став­ник По­доль­сько­го — Оле­ксандр Єлья­шке­вич ви­сту­пив із за­явою про від­від пред­став­ни­ка вдо­ви Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе — Ва­лен­ти­ни Те­ли­чен­ко. «При­чин ба­га­то, — під­кре­слив Єлья­шке­вич. — По­пер­ше, у свій час во­на бу­ла свід­ком в цій спра­ві, а по-дру­ге, не так дав­но Те­ли­чен­ко фа­кти­чно бу­ла за­сту­пни­ком Ген­про­ку­ро­ра Лу­цен­ка. Ці ре­чі не до­зво­ля­ють їй пред­став­ля­ти ін­те­ре­си Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе. Я вже не ка­жу про мо­раль­ну сто­ро­ну, ко­ли, на­при­клад, во­на в Апе­ля­цій­но­му су­ді ви­сту­па­ла про­ти за­про­ше­н­ня в суд Ку­чми, на­віть — вду­май­те­ся — як свід­ка, хо­ча са­ма Ми­ро­сла­ва не- що­дав­но пу­блі­чно за­яви­ла, що Ку­чма має си­ді­ти в тюр­мі по­ряд із Пу­ка­чем».

У від­по­відь Те­ли­чен­ко за­яви­ла, що як під час до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, так і під час су­до­вих роз­гля­дів пи­та­н­ня що­до її до­пи­ту як свід­ка, а від­по­від­но, мо­жли­вість пред­став­ля­ти ін­те­ре­си Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе, бу­ло ви­рі­ше­но по­зи­тив­но, а за­сту­пни­ком Ген­про­ку­ро­ра офі­цій­но її так і не при­зна­чи­ли. Те­ли­чен­ко під­три­ма­ли пред­став­ни­ки Ген­про­ку­ра­ту­ри.

Сто­ро­на По­доль­сько­го та­кож кло­по­та­ла пе­ре­не­сти су­до­ве за­сі­да­н­ня мі­ні­мум на мі­сяць у зв’яз­ку з тим, що но­вий адво­кат Те­тя­на Ко­сті­на має озна­йо­ми­ти­ся з ма­те­рі­а­ла­ми спра­ви. Сам же по­тер­пі­лий зро­бив ще дві ва­жли­ві за­яви: «Пер­ша — суд має від­ре­а­гу­ва­ти на те, що під час роз­гля­ду спра­ви в су­ді пер­шої ін­стан­ції Пу­ка­ча за­ля­ку­ва­ли (пред­став­ни­ки ГПУ та Ва­лен­ти­на Те­ли­чен­ко), щоб він на­звав за­мов­ни­ка­ми зло­чи­нів не Ле­о­ні­да Ку­чму і Во­ло­ди­ми­ра Ли­тви­на, а Оле­ксан­дра Мо­ро­за і Єв­ге­на Мар­чу­ка, але Ген­про­ку­ра­ту­ра від­мо­ви­ла­ся роз­слі­ду­ва­ти ці пу­блі­чні за­яви са­мо­го Пу­ка­ча. Дру­ге — ме­не ди­вує. чо­му Пу­ка­ча вза­га­лі від­пра­ви­ли до Чор­тків­ської ко­ло­нії в Тер­но­піль­ській обла­сті, де утри­му­ю­ться зви­чай­ні за­су­дже­ні, а не ко­ли­шні пра­во­охо­рон­ці. Це не­без­пе­чно для йо­го жи­т­тя — Пу­ка­ча мо­жуть лі­кві­ду­ва­ти як ва­жли­во­го свід­ка в ча­сти­ні за­мов­ни­ків». По­доль­сько­го під­три­ма­ли сам Пу­кач і йо­го адво­ка­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.