«Оа­зис» роз­до­ру

Акти­ві­сти пі­ке­ту­ва­ли Ген­про­ку­ра­ту­ру з ви­мо­гою на­кла­сти арешт на бу­дів­ни­цтво ТРЦ над стан­ці­єю метро «Ге­ро­їв Дні­пра»

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

При­стра­сті нав­ко­ло си­ту­а­ції із тор­го­во-роз­ва­жаль­ним цен­тром «Оа­зис» не вщу­ха­ють. Де­я­кі акти­ві­сти ске­пти­чно по­ста­ви­ли­ся до за­яви сто­ли­чно­го мі­сько­го го­ло­ви Ві­та­лія Кли­чка, що на стан­ції метро «Ге­ро­їв Дні­пра» за­раз три­ва­ють тіль­ки ро­бо­ти з пла­но­во­го укрі­пле­н­ня стан­ції та обла­шту­ва­н­ня гі­дро­ізо­ля­ції. «На­го­ло­шую: бу­дів­ни­цтво тор­го­вель­но­го цен­тру від­бу­ва­ти­ме­ться ли­ше за зго­ди гро­ма­ди!» — по­обі­цяв сто­ли­чний мер на за­сі­дан­ні Ки­їв­ра­ди ми­ну­ло­го ти­жня.

А 12 жов­тня жи­те­лі Обо­лон­сько­го ра­йо­ну сто­ли­ці та гро­мад­ські акти­ві­сти зі­бра­ли­ся під бу­дів­лею Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри, вко­тре ви­сту­па­ю­чи про­ти зве­де­н­ня три­по­вер­хо­во­го ТРЦ «Оа­зис» над стан­ці­єю метро «Ге­ро­їв Дні­пра» (біль­ше про си­ту­а­цію ми пи­са­ли у ма­те­рі­а­лі «Чо­му «трі­щить» ки­їв­ське метро?» у №175 за 29 ве­ре­сня). На­га­да­є­мо, си­ту­а­ція за­го­стри­ла­ся, ко­ли на­при­кін­ці ве­ре­сня на пла­тфор­мі стан­ції з’яви­ла­ся трі­щи­на.

На­ра­зі ки­їв­ська про­ку­ра­ту­ра від­кри­ла кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за стат­тею 197-1 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни «Са­мо­віль­не зайня­т­тя зе­мель­ної ді­лян­ки та са­мо­віль­не бу­дів- ни­цтво», роз­по­від­ає Ві­та­лій Чер­ня­хов­ський, го­лов­ний ко­ор­ди­на­тор гро­ма­дян­ської кам­па­нії «Фо­рум по­ря­тун­ку Ки­є­ва». Спра­вою за­йма­є­ться Обо­лон­ське управ­лі­н­ня по­лі­ції Го­лов­но­го управ­лі­н­ня На­ціо­наль­ної по­лі­ції в мі­сті Ки­є­ві.

«Хо­ча є кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня, не­за­кон­ні бу­ді­вель­ні ро­бо­ти про­дов­жу­ю­ться, — обу­рю­є­ться Ві­та­лій Чер­ня­хов­ський. — Не­зро­зумі­ло, чо­му про­ку­ра­ту­ра не ба­жає втру­ти­ти­ся у си­ту­а­цію, бо ви­яв­ле­но ба­га­то по­ру­шень. Зокре­ма ві­до­мо, що бу­дів­ни­цтво ТРЦ на «Ге­ро­їв Дні­пра» від­су­тнє у чин­но­му Ген­пла­ні Ки­є­ва до 2020 ро­ку, не­має де­таль­но­го пла­ну те­ри­то­рії то­що. Тоб­то є чи­ма­ло під­став для кло­по­та­н­ня про арешт май­на у рам­ках кри­мі­наль­но­го про­ва­дже­н­ня. Це по­трі­бно, щоб не бу­ло про­дов­же­н­ня зло­чин­них дій».

За сло­ва­ми акти­ві­ста, про­ва­дже­н­ня у спра­ві за­сти­гло: до­пи­та­ли мі­сце­вих жи­те­лів, які ви­сту­па­ли про­ти за­бу­до­ви, і все. Ві­та­лій Чер­ня­хов­ський по­яснює та­ку бай­ду­жість тим, що за­мов­ник бу­дів­ни­цтва, ТОВ «Єлі­кон ЛТД», пов’яза­ний з пред­став­ни­ка­ми «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка» Вла­ди­сла­вом Атро­шен­ком і Ва­ле­рі­єм Іщен­ком.

«День» слід­ку­ва­ти­ме за роз­ви­тком си­ту­а­ції.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.