Свій го­лос «Ще­дри­ка»

16 жов­тня у кі­но­те­а­трі «Кі­но­па­но­ра­ма» від­бу­де­ться прем’єра до­ку­мен­таль­но­го філь­му Сер­гія Ма­сло­бой­щи­ко­ва

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Цю 77-хви­лин­ну стрі­чку ви­го­тов­ле­но кі­но­ком­па­ні­єю « Ін­спі­рейшн філмз » на за­мов­ле­н­ня Дер­жав­но­го агент­ства Укра­ї­ни з пи­тань кі­но (про­дю­сер кар­ти­ни — Сві­тла­на Зі­нов’єва), по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. А по­ча­ла­ся ця кі­но­істо­рія 40 ро­ків то­му, ко­ли два сту­ден­ти Ін­сти­ту­ту ім. Кар­пен­ко-Ка­ро­го — Ігор Мі­на­єв та Сві­тла­на Зі­нов’ єва — зня­ли 10-хви­лин­ний до­ку­мен­таль­ний фільм « Спі­во­ча то­чка » про Ки­їв­ський ди­тя­чий хор «Ще­дрик» і йо­го за­снов­ни­цю, ві­до­мо­го ди­ри­ген­та Іри­ну Са­блі­ну.

Не­що­дав­но цю стрі­чку зна­йшли в ар­хі­ві на­вчаль­ної сту­дії. За ці со­рок ро­ків ав­то­ри філь­му ста­ли до­свід­че­ни­ми кі­не­ма­то­гра­фі­ста­ми, а хор «Ще­дрик» пе­ре­тво­рив­ся на все­сві­тньо ві­до­мий ко­ле­ктив, на чо­лі яко­го ни­ні сто­їть до­чка Іри­ни Са­блі­ної — Ма­рі­ан­на.

Сьо­го­дні хор на­ра­хо­вує по­над 150 ді­тей рі­зно­го ві­ку, а 55 кра­щих ви­ко­нав­ців вхо­дять до кон­цер­тно­го скла­ду ко­ле­кти­ву. У ре­пер­ту­а­рі «Ще­дри­ка» — му­зи­ка Ре­не­сан­су, ба­ро­ко, кла­си­чна му­зи­ка, оброб­ки укра­їн­ських пі­сень та пі­сень на­ро­дів сві­ту, тво­ри су­ча­сних ві­тчи­зня­них і за­кор­дон­них ком­по­зи­то­рів. Га­стро­лі хо­ру з успі­хом про­хо­ди­ли не ли­ше по Укра­ї­ні, ай у ба­га­тьох кра­ї­нах, зокре­ма у Ка­на­ді, Ні­меч­чи­ні, Поль­щі, Бель­гії, Ні­дер­лан­дах, Швей­ца­рії, Ав­стрії, США, у Фран­ції, Іта­лії... Хор брав участь у пре­сти­жних укра­їн­ських і сві­то­вих му­зи­чних фе­сти­ва­лях.

Зна­ний ре­жи­сер Сер­гій Ма­сло­бой­щи­ков зу­стрів­ся з хо­ри­ста­ми, які бу­ли ге­ро­я­ми філь­му «Спі­во­ча то­чка», зга­дав про їхнє ди­тин­ство та ста­нов­ле­н­ня хо­ру, і ви­йшла но­ва, зво­ру­шли­ва кар­ти­на про спів­а­ків, яких об’єд­на­ла ма­гія му­зи­ки. В укра­їн­ський кі­но­про­кат фільм «Свій го­лос» ви­йде на­при­кін­ці ро­ку.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.