По­за­пла­но­вий урок з ева­ку­а­ції

При­чи­ни обва­лу шко­ли у Ва­силь­ко­ві спе­ці­аль­на ко­мі­сія ви­вча­ти­ме до 15 жов­тня

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

11 жов­тня у се­ре­дній шко­лі №6 мі­ста Ва­силь­ків (Ки­їв­ська область), збу­до­ва­ній 1965 ро­ку, обва­ли­ла­ся ка­пі­таль­на сті­на. Про­сто під час на­вча­н­ня! Пра­ців­ни­ки Дер­жав­ної слу­жби з над­зви­чай­них си­ту­а­цій ева­ку­ю­ва­ли з дру­го­го та тре­тьо­го по­вер­хів, де став­ся обвал, 37 учнів і троє пе­да­го­гів. Ста­ном на 12 жов­тня ря­ту­валь­ни­ки за­вер­ши­ли роз­бір зруй­но­ва­ної сті­ни. Пі­сля пре­це­ден­ту уряд іні­ці­ює пе­ре­вір­ку усіх за­галь­но­осві­тніх на­вчаль­них за­кла­дів, збу­до­ва­них і зда­них в екс­плу­а­та­цію до 1980 ро­ку.

За­га­лом у шко­лі на­вча­є­ться 659 учнів і пра­цює 42 осо­би, се­ред яких пе­да­го­ги та адмі­ні­стра­тив­но-го­спо­дар­ський пер­со­нал. До кін­ця ти­жня у шко­ля­рів по­за­пла­но­ві ка­ні­ку­ли, а з по­не­діл­ка їх пе­ре­ве­дуть до ін­ших шкіл мі­ста. Мі­сце­ва адмі­ні­стра­ція має ор­га­ні­зу­ва­ти у ра­зі по­тре­би транс­порт. Та­ке до­ру­че­н­ня дав ві­це-прем’єр-мі­ністр, мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Ген­на­дій Зуб­ко. За йо­го сло­ва­ми, ймо­вір­ною при­чи­ною обва­лу ста­ла до­що­ва ка­на­лі­за­ція, ко­тра че­рез три­ва­лі опа­ди мо­гла при­зве­сти до руй­ну­ва­н­ня сті­ни. Оста­то­чні ви­снов­ки бу­дуть ві­до­мі пі­сля 15 жов­тня — до цьо­го ча­су при­чи­ни тра­ге­дії ви­вча­ти­ме спе­ці­аль­на уря­до­ва ко­мі­сія. Та­кож Ка­бі­нет Мі­ні­стрів по­обі­цяв ви­ді­ли­ти не­об­хі­дні ко­шти із ре­зерв­но­го фон­ду на від­нов­ле­н­ня шко­ли.

Мі­ні­стра осві­ти і на­у­ки Лі­лію Гри­не­вич три­во­жна но­ви­на за­ста­ла у Се­у­лі, де во­на на­ра­зі пе­ре­бу­ває з ро­бо­чим ві­зи­том. «Фо­то­гра­фії шо­ку­ють. Не­ймо­вір­на вдя­чність вчи­те­лям, які змо­гли не ли­ше пра­виль­но оці­ни­ти про­бле­му, а й опе­ра­тив­но ви­ве­сти ді­тей з при­мі­ще­н­ня шко­ли. Са­ме зав­дя­ки їхньо­му про­фе­сіо­на­лі­зму ні­хто не по­стра­ждав, і це — най­го­лов­ні­ше. А ко­ли в ва­шій шко­лі про­во­ди­лись на­вча­н­ня з ева­ку­а­ції?» — за­пи­тує мі­ністр в осві­тян на сво­їй Facebook-сто­рін­ці.

Та­кож Лі­лія Гри­не­вич ра­дить вчи­те­лям і ди­ре­кто­рам шкіл звер­ну­ти осо­бли­ву ува­гу на стан при­мі­щень, у яких на­вча­ю­ться ді­ти. Якщо є сум­ні­ви що­до їхньої без­пе­чно­сті, тре­ба по­ві­до­ми­ти про це мі­сце­ву вла­ду, щоб у ра­зі не­об­хі­дно­сті про­ве­ли пе­ре­вір­ку. На жаль, по­ки по­ді­бні ре­ві­зії, як пра­ви­ло, про­во­дя­ться вже пі­сля тра­гі­чних ін­ци­ден­тів, без дій на ви­пе­ре­дже­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.