Еко­ло­гія, йо­га і чай­ні тра­ди­ції

Хер­сон­ців за­про­шу­ють на при­би­ра­н­ня те­ри­то­рії Ягор­ли­цької за­то­ки

Den (Ukrainian) - - День України -

Уже тре­тій рік си­ла­ми за­ці­кав­ле­них еко­ту­ри­стів на Хер­сон­щи­ні про­во­ди­ться еко­ло­гі­чна акція «Чи­стий Ягор­лик». Ор­га­ні­за­то­ри акції зби­ра­ю­ться в с. Іва­нів­ка Го­ло­при­стан­сько­го ра­йо­ну по­бли­зу Ягор­ли­цької за­то­ки. Ме­та зу­стрі­чей — при­би­ра­н­ня і бла­го­устрій те­ри­то­рії, спіл­ку­ва­н­ня з жи­вою при­ро­дою, про­ве­де­н­ня рі­зно­ма­ні­тних арт-за­нять і зна­йом­ство з ці­ка­ви­ми твор­чи­ми лю­дьми.

Ці­єї осе­ні іні­ці­а­то­ри «Чи­сто­го Ягор­ли­ка» про­во­дять акцію 15— 16 жов­тня. Ор­га­ні­за­то­рам вда­ло­ся за­лу­чи­ти гран­то­ве фі­нан­су­ва­н­ня від Бри­тан­ської Ра­ди в Укра­ї­ні на обла­шту­ва­н­ня еко­ло­гі­чної стеж­ки «Скіф­ський шлях». У дво­ден­ній про­гра­мі уча­сни­ки по­єд­на­ють ко­ри­сне і при­єм­не. Вдень за­йму­ться збо­ром смі­т­тя в лі­сі та на узбе­реж­жі Ягор­ли­цької за­то­ки, а та­кож оформ­лять еко­стеж­ку з мі­сця­ми для від­по­чин­ку і ба­ка­ми для смі­т­тя. Зран­ку — за­ня­т­тя йо­гою, а вве­че­рі — по­си­день­ки бі­ля во­гни­ща та зна­йом­ство з чай­ни­ми тра­ди­ці­я­ми рі­зних на­ро­дів. Та­кож пла­ну­є­ться по­їзд­ка на га­ря­чий гей­зер.

Участь в акції без­ко­штов­на. Про­жи­ва­н­ня і хар­чу­ва­н­ня на пе­рі­од про­ве­де­н­ня — за ра­ху­нок ор­га­ні­за­то­рів. Го­сті про­жи­ва­ти­муть на те­ри­то­рії Іва­нів­сько­го лі­сни­цтва або в кем­пін­гу «Чай­на ти­ша». Для ро­бо­ти на­да­є­ться увесь не­об­хі­дний ін­вен­тар. Але трансфер до Іва­нів­ки і у зво­ро­тно­му на­прям­ку уча­сни­ки ор­га­ні­зо­ву­ють са­мо­стій­но. Та­кож тре­ба по­тур­бу­ва­ти­ся про від­по­від­ний те­плий одяг, на­дій­не за­кри­те взу­т­тя, за­со­би осо­би­стої гі­гі­є­ни, мі­ні­маль­ні сто­ло­ві при­бо­ри та ін­ші ту­ри­сти­чні аксе­су­а­ри.

Де­таль­ні­шу ін­фор­ма­цію та он­лайн-фор­му для ре­є­стра­ції на еко­ло­гі­чну акцію мо­жна зна­йти на сто­рін­ці по­дії у Facebook під на­звою «Ар­ткемп «Чи­стый Ягор­лык 2.0».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.