По­зи­тив­ний си­гнал у «спра­ві Пу­ка­ча»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Іван КАПСАМУН, «День»

По­ча­ток на 2-й стор.

Пі­сля не­три­ва­лої пе­ре­р­ви, ко­ле­гія суд­дів, по­ра­див­шись, ухва­ли­ла:

« ❶ До­лу­чи­ти до ма­те­рі­а­лів спра­ви до­ку­мен­ти, які бу­ли по­да­ні як об­ґрун­ту­ва­н­ня кло­по­та­н­ня про від­від пред­став­ни­ка по­тер­пі­лої Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе — Ва­лен­ти­ни Те­ли­чен­ко, для їх подаль­шо- го ви­вче­н­ня. Та­кож до­лу­чи­ти до спра­ви по­да­ні до­пов­не­н­ня до ка­са­цій­них скарг з усіх сто­рін.

❷ Ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня про від­від пред­став­ни­ка по­тер­пі­лої в на­сту­пно­му су­до­во­му за­сі­дан­ні пі­сля ви­вче­н­ня по­да­них ма­те­рі­а­лів та з’ясу­ва­н­ня дум­ки з цьо­го при­во­ду са­мої по­тер­пі­лої Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе.

❸ Здій­сни­ти на­ле­жне су­до­ве по­ві­дом­ле­н­ня Ан­дрія Фе­ду­ра, який був пред­став­ни­ком по­тер­пі­лої, по­кій­ної Ле­сі Гон­га­дзе, про на­сту­пне су­до­ве за­сі­да­н­ня, щоб з’ясу­ва­ти, який у ньо­го ста­тус на ме­жі ці­єї ка­са­цій­ної скар­ги.

❹ За­яви по­тер­пі­ло­го По­доль­сько­го, які про­зву­ча­ли в су­до­во­му за­сі­дан­ні, про зло­чи­ни, вчи­не­ні, на йо­го дум­ку, що­до ти­ску на Пу­ка­ча під час до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня та су­до­во­го роз­гля­ду та що­до по­ру­ше­н­ня по­ряд­ку ви­зна­че­н­ня йо­го мі­сця від­бу­ва­н­ня по­ка­ра­н­ня, на­пра­ви­ти ге­не­раль­но­му про­ку­ро­ру Укра­ї­ни для вне­се­н­ня ві­до­мо­сті до Єди­но­го ре­є­стру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань та ор­га­ні­за­ції за ци­ми за­ява­ми ефе­ктив­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня, про що по­ві­до­ми­ти ті сто­ро­ни, які ма­ють бу­ти по­ві­дом­ле­ні за за­ко­ном.

❺ Вра­хо­ву­ю­чи, що всі під­три­ма­ли кло­по­та­н­ня про пе­ре­не­се­н­ня роз­гля­ду спра­ви у зв’яз­ку з не­об­хі­дні­стю озна­йом­ле­н­ня і ви­вче­н­ня ма­те­рі­а­лів но­вим адво­ка­том по­тер­пі­ло­го По­доль­сько­го, суд та­кож за­до­воль­няє в цій ча­сти­ні кло­по­та­н­ня і від­кла­дає роз­гляд спра­ви до 16 ли­сто­па­да на 10.00».

«Пер­ше за­сі­да­н­ня і суд­ді, яких ми по­ба­чи­ли, по­ки що спра­ви­ли на нас по­зи­тив­ні вра­же­н­ня, — ко­мен­тує «Дню» пред­став­ник По­доль­сько­го Ві­ктор Ши­шкін, пер­ший ген­про­ку­рор Укра­ї­ни (1991—1993 рр.), су­д­дя КС (2006—2015 рр.). — Во­ни при­слу­ха­ли­ся до за­яв, і на­віть ко­ли де­я­кі з уча­сни­ків су­ду бу­ли за­над­то емо­цій­ни­ми, все одно де­мон­стру­ва­ли тер­пі­н­ня. В ре­зуль­та­ті, фа­кти­чно бу­ли за­до­во­ле­ні всі на­ші кло­по­та­н­ня. Що­до пи­та­н­ня Те­ли­чен­ко, їм дій­сно по­трі­бен час, щоб ви­вчи­ти всі ті до­ку­мен­ти, які до­да­ні до кло­по­та­н­ня. Плюс по­трі­бно з’ясу­ва­ти по­зи­цію Ми­ро­сла­ви Гон­га­дзе. В ці­ло­му ж, хоч си­гна­ли і по­зи­тив­ні, по­ки ра­но ро­би­ти ви­снов­ки що­до спра­ви, по­ба­чи­мо, як бу­де да­лі».

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Під час за­сі­да­н­ня Пу­кач за­явив, що ра­ні­ше про­сив пе­ре­ве­сти йо­го в ін­шу ко­ло­нію, по­яснив­ши, що не бо­ї­ться за своє жи­т­тя, а хо­че, щоб йо­го ро­ди­чам­бу­ло про­сті­ше до ньо­го їзди­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.