Гон­конг­ська опо­зи­ція пер­фор­ман­сом у пар­ла­мен­ті ки­ну­ла ви­клик Ки­таю

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Но­во­обра­ні про­де­мо­кра­ти­чні де­пу­та­ти Гон­кон­гу, які ви­сту­па­ють за по­си­ле­н­ня ав­то­но­мії спе­ці­аль­но­го адмі­ні­стра­тив­но­го ра­йо­ну, ба на­віть за не­за­ле­жність від Ки­таю, вла­шту­ва­ли по­ка­зо­вий ви­ступ під час скла­да­н­ня при­ся­ги. Во­ни ла­я­ли­ся, кри­ча­ли, би­ли в ба­ра­ба­ни і кри­ти­ку­ва­ли « ти­ра­нію » вчо­ра під час це­ре­мо­нії на по­ча­тку но­вої пар­ла­мент­ської се­сії, пе­ре­дає аген­ція AFP. Пі­сля 1997 ро­ку, ко­ли Гон­конг пе­ре­йшов із бри­тан­сько­го управ­лі­н­ня у ки­тай­ське, діє прин­цип: «одна кра­ї­на — дві си­сте­ми » , який до­зво­ляє існу­ва­н­ня ка­пі­та­лі­сти­чних те­ри­то­рій у фор­маль­но со­ці­а­лі­сти­чній дер­жа­ві. Де­пу­та­ти де­мон­стру­ва­ли ба­не­ри зі сло­га­на­ми, що Гон­конг не є Ки­та­єм, і за­кли­ка­ли до «де­мо­кра­ти­чно­го са­мо­ви­зна­че­н­ня » , уто­чнює AP. Один із де­пу­та­тів нав­ми­сне за­чи­ту­вав при­ся­гу ду­же по­віль­но, ін­ші не­пра­виль­но ви­мов­ля­ли сло­во « Ки­тай » , ще одна де­пу­та­тка, го­во­ря­чи про Ки­тай­ську На­ро­дну Ре­спу­блі­ку, сло­во «ре­спу­блі­ка » пе­ре­тво­ри­ла на не­цен­зур­ний ви­слів. До пар­ла­мен­ту про­йшли, зокре­ма, кіль­ка де­пу­та­тів, які ра­ні­ше бу­ли лі­де­ра­ми «па­ра­соль­ко­во­го ру­ху».

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.