Ка­пе­ла­ни, об’єд­нуй­тесь!

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

■ За со­ціо­ло­гі­чни­ми да­ни­ми, 2003 ро­ку 51% укра­їн­ців ви­сло­ви­ли­ся за ство­ре­н­ня ін­сти­ту­ту ка­пе­лан­ства, то­рік та­ких бу­ло 67%. Фа­хів­ці вба­ча­ють у цьо­му су­спіль­ний за­пит, оскіль­ки не­ча­сто зу­стрі­неш та­ку кон­со­лі­до­ва­ну під­трим­ку яко­їсь іні­ці­а­ти­ви. До то­го ж, за сло­ва­ми екс­пер­тів, про­тя­гом остан­ньо­го ча­су акти­ві­зу­ва­ли­ся ро­бо­чі та іні­ці­а­тив­ні гру­пи, які на­пра­цьо­ву­ють не­об­хі­дну для цьо­го нор­ма­тив­ну ба­зу.

Так, Ра­да ду­шпа­стир­ської опі­ки при Мі­н­обо­ро­ни під­го­ту­ва­ла про­ект за­ко­ну про вій­сько­ве ка­пе­лан­ство. Та­кож є дві за­ко­но­дав­чі іні­ці­а­ти­ви що­до роз­ви­тку ка­пе­лан­ства — від між­фра­кцій­но­го об’єд­на­н­ня Вер­хов­ної Ра­ди і пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни. Їх, за сло­ва­ми фа­хів­ців, тре­ба об’єд­на­ти, узго­див­ши су­пе­ре­чно­сті. Екс­пер­ти про­по­ну­ють вклю­чи­ти в єди­ний за­ко­но­про­ект іні­ці­а­ти­ви що­до ка­пе­лан­ства в ін­ших су­спіль­них сфе­рах.

■ «Пра­виль­ний під­хід до ка­пе­лан­сько­го слу­жі­н­ня — ко­жна лю­ди­на має пра­во на сво­бо­ду ві­ро­спо­віда­н­ня, не­за­ле­жно від то­го, де во­на пе­ре­бу­ває. Це — фун­да­мен­таль­не пра­во. Са­ма дер­жа­ва цьо­го зро­би­ти не мо­же, то­му ми звер­та­є­мо­ся до пред­став­ни­ків вла­ди, щоб за­без­пе­чи­ли цю мо­жли­вість ра­зом із на­ми. Не має зна­че­н­ня, де лю­ди­на пе­ре­бу­ває — у вій­ську, пе­ні­тен­ці­ар­ній уста­но­ві, то­му чи ін­шо­му за­кла­ді ме­ди­чної сфе­ри, — во­на по­вин­на ма­ти мо­жли­вість отри­ма­ти ду­хов­ну під­трим­ку», — вва­жає

Пер­ши­ми за­про­ва­ди­ли ка­пе­лан­ську слу­жбу в Укра­ї­ні у пе­ні­тен­ці­ар­ній си­сте­мі. Хоч на рів­ні за­ко­ну це від­бу­ло­ся 2015 ро­ку, ще 1999-го Дер­жав­на пе­ні­тен­ці­ар­на слу­жба Укра­ї­ни під­пи­са­ла уго­ду з між­кон­фе­сій­ною ре­лі­гій­ною мі­сі­єю, до якої уві­йшли пред­став­ни­ки 12 цер­ков. А в ли­пні 2014-го роз­по­ря­дже­н­ням Ка­бмі­ну це зро­би­ли у Зброй­них си­лах, На­ціо­наль­ній гвар­дії та Дер­жав­ній при­кор­дон­ній слу­жбі.

■ «Оцін­ка ро­бо­ти ду­хо­вен­ства у на­шій слу­жбі — ли­ше по­зи­тив­на, — ка­же

— До ухва­ле­н­ня за­ко­ну у нас бу­ла хо­ро­ша спів­пра­ця зі свя­ще­ни­ка­ми, які про­во­ди­ли із за­су­дже­ни­ми ін­ди­ві­ду­аль­ну та гру­по­ву ро­бо­ту. Ма­є­мо по­зи­тив­ну пра­кти­ку і до­брі на­пра­цю­ва­н­ня. При цьо­му спо­ча­тку акцент був на за­су­дже­них, а по­тім ми усві­до­ми­ли не­об­хі­дність ду­шпа­стир­ської ро­бо­ти і в пе­ні­тен­ці­ар­ній си­сте­мі».

Сьо­го­дні ро­бо­та по­тре­бує вдо­ско­на­ле­н­ня, оскіль­ки є за­пит на ка­пе­лан­ські слу­жі­н­ня в ін­ших сфе­рах, осо­бли­во в си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я. По-дру­ге, пра­кти­чна ро­бо­та ви­сві­тли­ла ба­га­то не­до­пра­цьо­ва­них пи­тань. Екс­пер­ти на­го­ло­шу­ють, що пи­та­н­ня ка­пе­лан­сько­го слу­жі­н­ня не тре­ба роз­гля­да­ти се­па­ра­тно — це має бу­ти гло­баль­на ді­яль­ність, си­стем­ний про­цес, в яко­му бу­дуть за­ді­я­ні всі, хто мо­же ви­ко­ну­ва­ти та­ку мі­сію.

■ «У за­кла­дах охо­ро­ни здо­ров’я лю­ди по­тре­бу­ють ду­шпа­сти­ря, як і лі­ка­ря, — осо­бли­во ті, хто там пе­ре­бу­ває дов­го, хто по­тра­пив в ава­рію, он­ко­хво­рі. На жаль, дер­жа­ва від­стає від пра­кти­ки, оскіль­ки в на­ших лі­кар­нях пра­цю­ють ка­пе­ла­ни, хо­ча й на до­бро­віль­ній осно­ві. Во­ни ка­жуть: дай­те ме­ні зар­пла­ту, і я не бу­ду за­йма­ти­ся ін­ши­ми спра­ва­ми, а пов­ні­стю від­да­ва­ти­му свій час тіль­ки хво­ро­му, йо­го ро­ди­чам та мед­пер­со­на­лу. На­ші про­по­зи­ції — до­ру­чи­ти Мі­ні­стер­ству охо­ро­ни здо­ров’я у спів­пра­ці з ре­лі­гій­ни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми роз­ро­би­ти й за­про­по­ну­ва­ти ме­ха­нізм опла­ти пра­ці ме­ди­чних ка­пе­ла­нів з огля­ду на кра­щий досвід сві­ту», — ко­мен­тує

який роз­по­вів про хо­ро­ший укра­їн­ський досвід спіль­но­го слу­жі­н­ня з рі­зни­ми цер­ква­ми.

■ «Не обов’яз­ко­во шу­ка­ти за­кор­дон­ний досвід, бо в нас теж він є, і був ще сто ро­ків то­му — в УНР. За­раз ма­є­мо гар­ні при­кла­ди ду­шпа­стир­ської ро­бо­ти, зокре­ма в Цен­трі ду­хов­но­пси­хо­ло­гі­чної під­трим­ки лю­дей з ВІЛ/СНІД та ін­ши­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми «Бу­ди­нок Мар­фи і Ма­рії» в Ки­є­ві. Тут слу­жі­н­ня мо­же про­ве­сти свя­ще­ник будь-якої кон­фе­сії. По­ді­бні пра­кти­ки ми хо­че­мо за­про­ва­ди­ти в Дні­прі, Хар­ко­ві та Хер­со­ні», — до­дає отець Сер­гій Дми­трі­єв.

У Зброй­них си­лах Укра­ї­ни ни­ні слу­жать по­над 600 ка­пе­ла­нів. Ця ді­яль­ність теж по­тре­бує роз­ви­тку, то­му що, за сло­ва­ми фа­хів­ців, ви­ни­кло ба­га­то пи­тань, зокре­ма в си­сте­мі со­ці­аль­но­го за­хи­сту, опла­ти пра­ці, ме­ди­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня ка­пе­ла­нів. Пред­став­ни­ки Ра­ди ду­шпа­стир­ської опі­ки при Мі­н­обо­ро­ни на­го­ло­шу­ють, що свя­щен­но­слу­жи­те­лі ма­ють бу­ти пред­став­ле­ни­ми у ке­рів­ній стру­кту­рі ка­пе­лан­ської слу­жби.

■ «У Зброй­них си­лах Ка­на­ди стру­кту­ра ка­пе­лан­ської слу­жби по­бу­до­ва­на та­ким чи­ном, що прав­ля­чий єпис­коп одні­єї з кон­фе­сій є ге­не­ра­лом ар­мії. У нас свя­ще­ни­кам про­по­ну­ють слу­жі­н­ня на фронті, бу­ти бі­ля вій­сько­вих — зві­сно, це пра­виль­но. Але ми на­по­ля­га­є­мо на то­му, що ду­хо­вен­ство має бу­ти й у ке­рів­ній стру­кту­рі ка­пе­лан­ської слу­жби ЗСУ, про­ект якої ни­ні роз­гля­да­є­ться в Мі­ні­стер­стві обо­ро-

ни», — ка­же

Та­кож екс­пер­ти за­зна­ча­ють, що за су­спіль­ної кон­со­лі­да­ції на під­го­тов­ку ці­лі­сно­го за­ко­но­про­е­кту про ка­пе­лан­ство зна­до­би­ться не мен­ше двох ро­ків.

ФО­ТО ІВА­НА АНТИПЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.