Iлю­стра­ція до Ум­бер­то Еко

Про де­я­кі озна­ки ро­сій­сько­го ав­то­ри­тар­но­го ре­жи­му

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Во­ло­ди­мир МУЛЯРЧУК, сту­ден­тпо­лі­то­лог КНУ іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка

ве­ре­сня 2016 ро­ку в Ро­сії від­бу­ли­ся ви­бо­ри в Дер­жду­му, де вчер­го­ве з ве­ли­че­зним від­ри­вом пе­ре­мо­гла пу­тін­ська пар­тія «Єди­на Ро­сія», ін­ші по­лі­ти­чні си­ли, які про­йшли в Ду­му, теж ло­яль­ні пре­зи­ден­то­ві. Що це озна­ча­ти­ме для ро­сій­сько­го су­спіль­ства і між­на­ро­дної спіль­но­ти, та яким шля­хом йти­ме да­лі Ро­сія?

■ На на­шу дум­ку, в Ро­сії де­да­лі змі­цню­є­ться са­мо­дер­жав­ство. Як фор­ма прав­лі­н­ня во­но істо­ри­чно існу­ва­ло ба­га­то сто­літь. По­хи­тнув­шись пі­сля від­ли­ги Хру­що­ва та пе­ре­бу­до­ви Гор­ба­чо­ва, пер­ших пост­ра­дян­ських ро­ків за Єль­ци­на, во­но від­но­ви­ло­ся за Пу­ті­на. Але крім то­го, в пу­тін­сько­му ав­то­ри­тар­но­му ре­жи­мі з’яви­ли­ся озна­ки, які ціл­ком збі­га­ю­ться з фа­ши­змом.

■ Спо­ча­тку ма­є­мо ска­за­ти, що фа­шист­ським на­зи­ва­ють по­лі­ти­чний ре­жим, у яко­му при­су­тні культ осо­би­сто­сті, плюс мі­лі­та­ризм, плюс то­та­лі­та­ризм, плюс ім­пе­рі­а­лізм, ідея по­стій­ної вій­ни та па­ну­ва­н­ня. Се­ред основ­них ознак фа­ши­зму ви­ді­ля­ють: утвер­дже­н­ня на­си­л­ля і те­ро­ру з ме­тою при­ду­ше­н­ня по­лі­ти­чно­го про­тив­ни­ка і бу­дья­ких форм іна­ко­дум­ства, ві­ра у ме­сі­ан­ську істо­ри­чну роль сво­го на­ро­ду. Хі­ба це не схо­же на пу­тін­ську Ро­сію? Адже Мо­сква зав­жди пра­гну­ла вста­но­ви­ти кон­троль над на­ро­да­ми Схі­дної Єв­ро­пи, які ко­лись бу­ли за­гар­ба­ні ро­сій­ською ім­пе­рі­єю. Ідея, що на­ціо­наль­ні, ім­пер­ські ін­те­ре­си по­над усе, все ін­ше — ні­що, теж силь­но про­яв­ля­є­ться в су­ча­сній Ро­сії. Зокре­ма, ми ба­чи­мо, як пу­тін­ський ре­жим в Укра­ї­ні та Си­рії ки­дає на смерть ро­сій­ських вій­сько­вих, а ті як зом­бі по­кір­но йдуть за­хи­ща­ти « ру­ський мир», вби­ва­ю­чи укра­їн­ців та ін­ші на­ро­ди. По­чу­т­тя на­ціо­наль­ної, ду­хов­ної та куль­тур­ної ви­що­сті над ін­ши­ми на­ці­я­ми Ро­сії за­раз при­та­ман­не, як жо­дній ін­шій дер­жа­ві.

■ Пу­тін­ській Ро­сії ціл­ком при­та­ман­ні озна­ки фа­ши­зму, ви­зна­че­ні ви­да­тним пи­сьмен­ни­ком Ум­бер­то Еко («Ура-фа­шизм » ) — це культ тра­ди­ції, культ «дій за­ра­ди дій», ксе­но­фо­бія та ра­сизм, на­ціо­на­лізм та одер­жи­мість те­о­рі­я­ми змов, зо­бра­же­н­ня во­ро­га силь­ним, але при цьо­му слаб­ким, жи­т­тя — без­пе­рерв­на вій­на, культ ге­ро­ї­зму, ви­бор­чий по­пу­лізм. За фа­ши­зму для збе­ре­же­н­ня існу­ю­чо­го ре­жи­му вла­да вста­нов­лює жорс­ткий кон­троль над ЗМІ. ВРо­сії ми спо­сте­рі­га­є­мо те ж са­ме. Там па­нує атмо­сфе­ра стра­ху та не­на­ви­сті, ба­га­то ро­сі­ян дав­но бо­я­ться від­кри­то ви­слов­лю­ва­ти свою дум­ку і зви­кли до цьо­го. Біль­шість на­се­ле­н­ня охо­че ві­рить про­па­ган­ді, а не­зго­дні з по­лі­ти­кою ре­жи­му про­сто зму­ше­ні ті­ка­ти за кор­дон.

■ Крім то­го, в Ро­сії бу­ло ство­ре­но де­ся­тки про­фа­шист­ських ор­га­ні­за­цій, і вла­да на­віть не зби­ра­є­ться пе­ре­шко­джа­ти їхній ді­яль­но­сті, оскіль­ки во­ни ло­яль­ні Пу­ті­ну і під­три­му­ють по­лі­ти­ку екс­пан­сії. Зокре­ма, ста­ном на тра­вень 2014 ро­ку в Ро­сії ді­я­ло 53 та­кі ор­га­ні­за­ції. Най­ві­до­мі­ші се­ред них це «Ро­сій­ська на­ціо­наль­на єд­ність » , « Чор­на со­тня » , « На­ціо­на­лДе­мо­кра­ти­чна пар­тія » , « Ве­ли­ка Ро­сія » , « На­ціо­нал- па­трі­о­ти Ро­сії», «Ро­сій­ський На­ціо­нал- па­трі­о­ти­чний рух » , « На­ціо­наль­на Со­ці­а­лі­сти­чна Ініціатива » , « На­ціо­наль­но­дер­жав­на пар­тія Ро­сії » , « На­ціо­наль­ний со­юз » , « На­ціо­нал- со­ці­а­лі­сти­чна пар­тія Ру­сі » та ін­ші. За­га­лом їх роз­ді­ля­ють при­бли­зно нав­піл на «стри­ма­ні» і ра­ди­каль­ні ор­га­ні­за­ції. По­чи­на­ю­чи з 2014 ро­ку, уча­сни­ки цих фа­шист­ських угру­по­вань бе­руть актив­ну участь у бо­ях на Схо­ді Укра­ї­ни.

■ При­кме­тно те, що ро­сій­ська про­па­ган­да актив­но на­зи­ває на­ци­ста­ми та фа­ши­ста­ми ін­ших, а са­ме укра­їн­ських па­трі­о­тів і на­віть су­ча­сну укра­їн­ську вла­ду, цим ви­прав­до­ву­ю­чи свою агре­сію і від­во­лі­ка­ю­чи на­род Ро­сії від то­го, щоб за­ми­сли­ти­ся про при­ро­ду вла­ди у йо­го вла­сній кра­ї­ні.

■ От­же, ми ба­чи­мо, що за май­же 17 ро­ків прав­лі­н­ня Пу­ті­на Ро­сія пов­ні­стю втра­ти­ла ту де­мо­кра­ти­чність, яка в ній бу­ла пі­сля роз­па­ду СРСР. Ви­бо­ри до Дер­жду­ми — це фарс та цирк, вла­што­ва­ний крем­лів­ським во­ждем, яко­му пар­ла­мент по­трі­бен ли­ше для при­кри­т­тя та ухва­ле­н­ня зло­чин­них рі­шень. Пу­тін — це ти­ран, ро­сій­ський фю­рер, цар, який ні­ко­ли не від­мо­ви­ться від вла­ди до­бро­віль­но, а Ро­сію від ньо­го мо­же вря­ту­ва­ти ли­ше справ­жня ре­во­лю­ція, бо ево­лю­цій­но­го шля­ху по­зи­тив­них змін у цій кра­ї­ні вже не існує. Але, на жаль, ні ро­сій­ське су­спіль­ство, ні опо­зи­цій­ні по­лі­ти­ки до неї ще не го­то­ві, то­му в най­ближ­чі де­ся­ти­лі­т­тя Ро­сія про­сто при­ре­че­на бу­ти фа­шист­ською, ав­то­ри­тар­ною дер­жа­вою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.