З Ха­джу – до ФСБ

Ро­сій­ська оку­па­цій­на вла­да про­ве­ла чер­го­ві об­шу­ки у крим­ських та­тар

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

На ане­ксо­ва­но­му пів­остро­ві вко­рі­ню­ють гір­ші тра­ди­ції ра­дян­ських ча­сів. На сві­тан­ку 12 жов­тня від­бу­ли­ся об­шу­ки у п’ятьох бу­дин­ках у се­лах Стро­го­нів­ка і Кам’ян­ка, що по­ряд із Сім­фе­ро­по­лем. Двох осіб, Ай­де­ра Са­ле­ді­но­ва і Емі­ля Дже­ма­ді­но­ва, пі­сля цьо­го від­ве­зли до мі­сце­во­го управ­лі­н­ня Фе­де­раль­ної слу­жби без­пе­ки.

Об­шу­ки про­во­ди­ли в оги­дній ма­не­рі: лю­дей не під­пу­ска­ли до їхніх бу­дин­ків, че­рез це одна лі­тня жін­ка зне­при­том­ні­ла. Про це роз­по­від­а­ють у со­цме­ре­жах оче­вид­ці, свої сло­ва во­ни під­крі­плю­ють ві­део.

«НА­МА­ГА­Ю­ТЬСЯ ПО­СТА­ВИ­ТИ НА ОДНУ ПЛАНКУ МЕДЖЛІС ТА «ІСЛАМСЬКУ ДЕР­ЖА­ВУ»

Як по­ві­до­ми­ли адво­ка­ти Еміль Кур­бе­ді­нов і Едем Се­ме­для­єв, за­га­лом п’ятьом осо­бам ви­су­ну­ли зви­ну­ва­че­н­ня за стат­тею 205.5 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції «Ор­га­ні­за­ція ді­яль­но­сті те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції або участь у ді­яль­но­сті та­кої ор­га­ні­за­ції». До двох за­три­ма­них не допу­сти­ли адво­ка­тів.

Та­кож вдень 12 жов­тня з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція, що у ра­йон сім­фе­ро­поль­сько­го жи­тло­во­го ма­си­ву Дуб­ки по­їха­ли чо­ти­ри ав­то­за­ки з по­лі­цей­ськи­ми. «До­пу­скаю, що мо­жуть про­во­ди­ти ін­ші об­шу­ки або якісь за­три­ма­н­ня», — ко­мен­тує Ескен­дер Ба­рі­єв, член ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, ко­ор­ди­на­тор Ко­мі­те­ту із за­хи­сту прав крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду.

Об­шу­ки про­во­ди­ли у му­суль­ман, які ре­тель­но до­три­му­ю­ться при­пи­сів ісла­му, де­я­кі з них не­дав­но по­вер­ну­ли­ся з Ха­джу, тоб­то па­лом­ни­цтва. То­му Еміль Кур­бе­ді­нов по­ді­лив­ся у Facebook при­пу­ще­н­ням, що крим­чан мо­жуть зви­ну­ва­ти­ти в уча­сті у «Хі­зб-ут Та­хрір» (між­на­ро­дна іслам­ська по­лі­ти­чна пар­тія, за­бо­ро­не­на у Ро­сії). На­га­да­є­мо, на пів­остро­ві вже бу­ло дві хви­лі за­три­мань за зви­ну­ва­че­н­ням у при­че­тно­сті до ді­яль­но­сті ці­єї ор­га­ні­за­ції, за­га­лом опи­ни­ли­ся за ґра­та­ми 16 осіб.

«Оку­па­цій­на вла­да актив­но на­ма­га­є­ться ув’яза­ти це із за­бо­ро­ною ме­джлі­су, який рі­ше­н­ням Вер­хов­но­го су­ду РФ вже пред­ста­ви­ла екс­тре­міст­ською ор­га­ні­за­ці­єю, — ка­же Ескен­дер Ба­рі­єв. — Щоб під­крі­пи­ти це, по­ка­зу­ють, що се­ред крим­ських та­тар ба­га­то так зва­них пред­став­ни­ків «Хі­зб-ут Та­хрір», на­ма­га­ю­ться по­ста­ви­ти на одну планку меджліс, лю­дей, які ви­ко­ну­ють стов­пи ісла­му, та «Ісламську дер­жа­ву». Га­даю, це ці­ле­спря­мо­ва­ні дії оку­па­цій­ної вла­ди, щоб ви­прав­да­ти ре­пре­сив­ні дії сто­сов­но крим­ських та­тар. І ще — щоб по­ка­за­ти Єв­ро­пі, яку тря­се від си­ту­а­ції у Си­рії, що крим­ські та­та­ри є те­ро­ри­ста­ми, які мо­жуть не­сти за­гро­зу зокре­ма й їй».

До ре­чі, дня­ми ФСБ по­ру­ши­ла кри­мі­наль­ну спра­ву про­ти чле­на фе­о­до­сій­сько­го ре­гіо­наль­но­го ме­джлі­су Су­ле­йма­на Ка­ди­ро­ва. Чо­ло­ві­ку ви­су­ну­ли зви­ну­ва­че­н­ня за стат­тею 280.1 КК РФ «Пу­блі­чні за­кли­ки до здій­сне­н­ня дій, спря­мо­ва­них на по­ру­ше­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції». При­від для пе­ре­слі­ду­вань — пу­блі­ка­ція в Facebook пів­рі­чної дав­ни­ни, в якій акти­віст на­зи­ває Крим ча­сти­ною Укра­ї­ни.

«РЕАКЦІЯ НА ЗАЛЯКУВАННЯ РІЗНА»

На об­шу­ки у крим­ських та­тар одра­зу від­ре­а­гу­ва­ла ре­чник Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Мар’яна Бе­ца. На сво­їй Twitter-сто­рін­ці во­на на­пи­са­ла: «Пе­ре­слі­ду­ва­н­ня крим­ських та­тар — ці­ле­спря­мо­ва­на по­лі­ти­ка оку­пан­та. Вчер­го­ве ви­ма­га­є­мо від РФ при­пи­ни­ти по­ру­ше­н­ня прав лю­ди­ни».

«У пер­шу чер­гу, як ро­би­ли по си­ту­а­ції із Су­ле­йма­ном Ка­ди­ро­вим, у від­по­відь на да­ні об­шу­ки про­ку­ра­ту­ра Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим має від­кри­ти кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня. По-дру­ге, му­сить бу­ти за­ява МЗС Укра­ї­ни, щоб мо­гла від­ре­а­гу­ва­ти між­на­ро­дна спіль­но­та», — ко­мен­тує Ескен­дер Ба­рі­єв. Та­кож укра­їн­ська сто­ро­на має зби­ра­ти ма­те­рі­а­ли що­до по­ру­шень прав лю­дей на пів­остро­ві та іні­ці­ю­ва­ти вве­де­н­ня рі­зни­ми кра­ї­на­ми пер­со­наль­них сан­кцій сто­сов­но тих, хто дає до­звіл на об­шу­ки, і тих, хто їх про­во­дить.

На дум­ку чле­на ме­джлі­су, ду­же ва­жли­во, щоб між­на­ро­дна спіль­но­та ви­зна­ла дії Ро­сії як та­кі, що про­дов­жу­ю­ться від пе­ре­слі­ду­вань крим­ських та­тар у 1783 ро­ці. «А якщо ка­же­мо кон­кре­тно про за­бо­ро­ну ме­джлі­су, є низ­ка про­по­зи­цій, зокре­ма що­до роз­роб­ки на між­на­ро­дно­му рів­ні ме­ха­ні­зму ін­сти­ту­цій­ної фор­ми спів­ро­бі­тни­цтва між Єв­ро­пар­ла­мен­том і ме­джлі­сом. Це по­лі­ти­чний шлях, ко­ли офі­цій­ні дер­жа­ви ле­гі­ти­мі­зу­ють ор­ган, який Ро­сія на­ма­га­є­ться зрів­ня­ти з ІД», — до­дає Ескен­дер Ба­рі­єв.

По­ве­дін­ка агре­со­ра ля­кає лю­дей, але не па­ра­лі­зує їх ді­яль­ність. «Оку­пан­ти на­ма­га­ю­ться за­ля­ка­ти на­род, щоб він не був актив­ним і кон­со­лі­до­ва­ним, щоб да­лі про­во­ди­ти свою по­лі­ти­ку на пів­остро­ві, ма­кси­маль­но ві­ді­рва­ти крим­ських та­тар від ме­джлі­су, — за­ува­жує Ескен­дер Ба­рі­єв. — Є рі­зні ре­а­кції на це. З одно­го бо­ку, все біль­ше лю­дей, які на­ма­га­ю­ться мен­ше про­яв­ля­ти се­бе, бо є за­гро­за їх ро­ди­нам. Але з дру­го­го, по­чи­на­ють про­яв­ля­ти се­бе лю­ди, які ра­ні­ше не бу­ли со­ці­аль­но актив­ни­ми».

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.