Хто утри­має Він­ни­цькі Му­ри?

Пам’ятка ар­хі­те­кту­ри XVII сто­лі­т­тя опи­ни­ла­ся під за­гро­зою зни­ще­н­ня

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Гру­па істо­ри­ків, кра­є­знав­ців і сту­ден­тів по­ча­ла би­ти на спо­лох, бо спо­ру­да руй­ну­є­ться не так че­рез вік чи при­ро­дні умо­ви (ком­плекс сто­їть на во­ло­го­му ґрун­ті), а зде­біль­шо­го че­рез люд­ську без­від­по­від­аль­ність

Він­ни­цькі Му­ри — це ком­плекс обо­рон­них і мо­на­стир­ських спо­руд, який збу­ду­ва­ли мо­на­хи-єзу­ї­ти. Він скла­дав­ся з єзу­їт­сько­го мо­на­сти­ря, ко­сте­лу, ко­ле­гі­у­му, а та­кож до­мі­ні­кан­сько­го мо­на­сти­ря і ко­сте­лу. Бу­дів­лі бу­ли ото­че­ні по­ту­жни­ми крі­по­сни­ми сті­на­ми з кон­тр­фор­са­ми, бій­ни­ця­ми та бо­йо­ви­ми ве­жа­ми. До на­ших днів най­кра­ще збе­ре­гла­ся одна з веж, роз­та­шо­ва­на на те­ри­то­рії Свя­то-Пре­о­бра­жен­сько­го со­бо­ру. Але не так дав­но че­рез до­ро­гу від Му­рів роз­по­ча­ло­ся мас­шта­бне бу­дів­ни­цтво, яке спри­чи­ни­ло руй­ну­ва­н­ня і так не­стій­ких стін пам’ятки.

«Ха­зяй­но­ви­ті» він­ни­ча­ни ста­ли під­би­ра­ти це­гли­ни (да­то­ва­ні XVI — XVII сто­лі­т­тя­ми) і скла­да­ти їх у сво­їх дво­рах. А де­я­кі «ко­ле­кціо­не­ри» вза­га­лі по­ча­ли зні­ма­ти ори­гі­наль­ну че­ре­пи­цю. Про про­бле­му Му­рів обла­сна та мі­ська вла­да знає, і не один рік. Зби­ра­ли на­ра­ди, про­во­ди­ли кон­фе­рен­ції, дис­ку­сії. Але віз і до­сі там.

«РЯ­ТУ­ВА­ТИ ТРЕ­БА УВЕСЬ КОМ­ПЛЕКС»

об­хі­дно звер­ну­ти ува­гу на весь ком­плекс за­га­лом і «ви­би­ти» фі­нан­су­ва­н­ня. Та як тіль­ки рі­ше­н­ня про ре­кон­стру­кцію ті­єї чи ін­шої пам’ятки ви­но­си­ться на за­твер­дже­н­ня де­пу­тат­сько­го кор­пу­су, ми май­же на 100% отри­му­є­мо не­га­тив­ну від­по­відь.

«РЕАЛІЗАЦІЯ ПРО­Е­КТУ НЕ ЗАБАРИТЬСЯ»

Ле­о­нід ГУЖВА, го­лов­ний ар­хі­те­ктор Він­ни­цької обла­сті:

— Пе­ре­ко­на­ний, що цьо­го ра­зу пи­та­н­ня має зру­ши­ти з мер­твої то­чки, і хо­ча б ча­сти­ну ком­пле­ксу роз­по­чне­мо ре­став­ру­ва­ти. У но­вій ви­го­тов­ле­ній до­ку­мен­та­ції, на яку єпар­хія роз­ро­би­ла про­ект, ми по­ба­чи­ли ре­аль­ні про­по­зи­ції з ви­ко­на­н­ня ро­біт. То­му реалізація про­е­кту не забариться.

Пі­сля то­го як до­ку­мен­ти прой­дуть про­це­ду­ру дер­жав­ної екс­пер­ти­зи та по­го­дже­н­ня в Мін­куль­ті, ми звер­не­мо­ся до обла­сної ра­ди з про­ха­н­ням на­да­ти ко­шти. За по­пе­ре­дні­ми до­мов­ле­но­стя­ми, гро­ші обі­ця­ли на­да­ти і з обла­сно­го, і з мі­сько­го бю­дже­тів, оскіль­ки зем­ля під Му­ра­ми на­ле­жить до ко­му­наль­ної вла­сно­сті Він­ни­ці. Але скіль­ки ча­су до­ку­мен­та­ція про­хо­ди­ти­ме екс­пер­ти­зу і як дов­го че­ка­ти­ме на по­го­дже­н­ня в мі­ні­стер­стві — не­ві­до­мо.

«ГО­ТО­ВІ ЗАМОВИТИ ДО­КУ­МЕН­ТА­ЦІЮ, ЩОБ ВІД­КРИ­ТИ ПІДЗЕМЕЛЛЯ ПІД МУЗЕЄМ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.