«Світ як мі­сце істи­ни»: по­ча­ток

У Вро­цла­ві роз­по­чи­на­є­ться Сьо­ма те­а­траль­на олім­пі­а­да

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День» Вро­цлав — Ки­їв

За­сно­ва­на в 1993 ро­ці в Дель­фах (Гре­ція) з іні­ці­а­ти­ви гре­цько­го ре­жи­се­ра Те­о­до­ро­са Тер­зо­пу­ло­са Те­а­траль­на олім­пі­а­да є одним з най­ав­то­ри­те­тні­ших сце­ні­чних фе­сти­ва­лів у сві­ті.

Цьо­го ро­ку Олім­пі­а­да про­хо­ди­ти­ме у Вро­цла­ві під га­слом «Світ як мі­сце істи­ни», ко­тре єпа­ра­фра­зом з про­мо­ви, ви­го­ло­ше­ної за­снов­ни­ком Те­а­тру-ла­бо­ра­то­рії, ве­ли­ким поль­ським ре­жи­се­ром Єжи Гро­тов­ським у 1976-го: «Ми всту­па­є­мо в світ, щоб прой­ти че­рез ньо­го. Світ ви­про­бо­вує нас, і світ ємі­сцем істи­ни. У бу­дья­ко­му ви­пад­ку, світ ма­є­бу­ти мі­сцем істи­ни».

За сло­ва­ми Те­о­до­рос Тер­зо­пу­ло­са, ни­ні ви­ни­ка­є­ба­га­то пи­тань про при­ро­ду су­ча­сно­го те­а­тру, йо­го мін­ли­ву фун­кцію і йо­го май­бу­тнє. Са­ме то­му VII Олім­пі­а­да ви­сту­па­є­на за­хист тра­ди­ції, однак, з дру­го­го бо­ку, за­охо­чу­є­віль­не са­мо­ви­ра­же­н­ня і ви­зна­є­не­об­хі­дність те­а­траль­них до­слі­джень і екс­пе­ри­мен­тів. Фе­сти­валь за­сно­ва­ний на прин­ци­пі від­кри­то­сті по від­но­шен­ню до тра­ди­ції при­йма­ю­чої кра­ї­ни. Го­спо­да­рі ма­ють мо­жли­вість про­де­мон­стру­ва­ти до­ся­гне­н­ня мі­сце­вих те­а­трів та ін­ших ви­ко­нав­ських ви­дів ми­сте­цтва.

Се­ред ми­тців, за­про­ше­них пред­ста­ви­ти свої ро­бо­ти в рам­ках основ­ної про­гра­ми, та­кі ле­ген­дар­ні іме­на, як Еу­дже­ніо Бар­ба, Пі­тер Брук, Та­да­ши Су­зу­кі, Ро­мео Ка­стел­луч­чі, Ян Фабр, Хай­нер Геб­бельс, Лю Лі­бін, Крі­сті­ан Лю­па, Ей­мун­тас Ня­кро­шюс, Те­о­до­рос Тер­зо­пу­лос і Ро­берт Віл­сон. На­за­гал, основ­ний ро­зділ вклю­чає16 по­ста­но­вок, ко­трі бу­дуть по­ка­за­ні про­тя­гом чо­ти­рьох ти­жнів. Окрім то­го, за­про­ше­ні ре­жи­се­ри про­ве­дуть май­стер-кла­си і ві­зьмуть участь у дис­ку­сі­ях з до­слі­дни­ка­ми, спів­ав­то­ра­ми і ми­тця­ми з Поль­щі та з-за кор­до­ну.

Са­ма Олім­пі­а­да, втім, єча­сти­ною шир­шої про­гра­ми свя­тку­ва­н­ня про­го­ло­ше­н­ня Вро­цла­ва єв­ро­пей­ською куль­тур­ною сто­ли­цею. Одно­ча­сно з те­а­траль­ни­ми ім­пре­за­ми прой­дуть та­кож чи­слен­ні ви­став­ки, Шек­спі­рів­ський кі­но­фе­сти­валь і єв­ро­пей­ський фе­сти­валь «Гра зі склом».

На за­про­ше­н­ня поль­ської сто­ро­ни я ви­сві­тлю­ва­ти­му по­дії Те­а­траль­ної Олім­пі­а­ди й су­пу­тні ім­пре­зи як вла­сний ко­ре­спон­дент «Дня». Мій звіт, а та­кож ін­терв’ю з одним із ві­до­мих ре­жи­се­рів — го­стей фе­сти­ва­лю чи­тай­те у най­ближ­чих но­ме­рах на­шої га­зе­ти.

ФО­ТО ЗСАЙТА WROCLAW2016.PL

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.