Від рок-аль­бо­му до тан­ців на­ро­дів сві­ту

Den (Ukrainian) - - Культура -

У рам­ках «Ки­їв Му­зик Фе­сту-2016» свої но­вин­ки пред­ста­ви­ли ві­до­мі ком­по­зи­то­ри Сер­гій Пі­лю­ти­ков і Сер­гій За­жи­тько де­ться про пре­зен­та­цію їхньо­го спіль­но­го рок-аль­бо­му «Дві­чі на­ро­дже­ний», твор­чий про­ект Сер­гія Пі­лю­ти­ко­ва з ан­сам­блем «Ри­ко­шет», ху­до­жнім ке­рів­ни­ком яко­го він є, та «Тан­ці на­ро­дів сві­ту», де Сер­гій За­жи­тько (на фо­то) ви­сту­пив як ав­тор аван­гар­дних ком­по­зи­цій.

Оби­дві акції ви­кли­ка­ли ве­ли­че­зну за­ці­кав­ле­ність ме­ло­ма­нів. У пер­шій бу­ло пред­став­ле­но вла­сне рок-аль­бом і уча­сни­ків йо­го ство­ре­н­ня, адже, як ствер­джу­ють ком­по­зи­то­ри, рок-му­зи­ка — це зав­жди ко­ле­ктив­на твор­чість. Дру­га ста­ла ім­пре­зою, що від­тво­рю­ва­ла уяв­ле­н­ня ком­по­зи­то­рів про сти­хію й при­ро­ду тан­цю як яви­ща — від ста­ро­вин­них зраз­ків до су­ча­сно­сті.

Та­ке екс­клю­зив­не зав­да­н­ня бу­ло по­став­ле­не пе­ред ав­то­ра­ми, і біль­шість із них по­да­ла спе­ці­аль­но на­пи­са­ні для цьо­го кон­цер­ту тво­ри (шість із де­ся­ти — сві­то­ві прем’єри!). По­ряд із уже ві­до­ми­ми ком­по­зи­то­ра­ми — Іва­ном Та­ра­нен­ком, Сер­гі­єм За­жи­тьком, Іва­ном Не­бе­сним, Оле­ною Сє­ро­вою на сце­ну ви­йшли по­ча­тків­ці — Адрі­ан Мо­ка­ну, Сер­гій Ка­ден­ко, Ми­ки­та Шпань­ко, Дми­тро Да­нов (ви­хо­ван­ці НМАУ), як своє­рі­дна від­по­відь на за­пи­та­н­ня, що про­зву­ча­ло під час прес-кон­фе­рен­ції фе­сти­ва­лю що­до уча­сті у ньо­му сту­дент­ської мо­ло­ді.

Про­гра­му по­бу­ду­ва­ли як му­зи­чно­те­а­траль­но-ві­део-тан­цю­валь­не дій­ство. Тут бу­ли й сві­тло­ві ефе­кти, і те­атр ті­ней (по­ло­тно, по­ві­ше­не у ку­тку сце­ни, пе­ре­тво­рю­ва­ло­ся то на екран, на яко­му по­ка­зу­ва­ли ві­део­ка­дри, то на шир­му, за ко­трою від­бу­ва­ли­ся по­дії), і ві­део­ін­ста­ля­ції, і ви­до­ви­щні ілю­стра­ції. На якусь мить зда­ло­ся, що фе­сти­валь «Два дні і дві но­чі но­вої му­зи­ки в Оде­сі» ра­птом за­ві­тав до Ки­є­ва, — у за­лі ви­тав дух екс­пе­ри­мен­ту, епа­та- жу і ви­кли­ку тра­ди­ці­ям. Пев­ною куль­мі­на­ці­єю ве­чо­ра став не за­яв­ле­ний у про­гра­мі ви­ступ Сер­гія За­жи­тька з ори­гі­наль­ним ске­тчем, де він усі­ля­ко обі­гру­вав вла­сне прі­зви­ще, у ко­тре де­мон­стру­ю­чи не­аби­який актор­ський та­лант. Ор­га­ні­чним про­дов­же­н­ням ста­ла йо­го ж «Пі­сня 2» для го­боя, чо­ло­ві­чо­го квар­те­ту й бу­бна.

Із ве­ли­ким за­ці­кав­ле­н­ням слу­ха­чі сприйня­ли «Пі­сню без сліз» Іва­на Та­ра-

нен­ка. Як ви­яви­ло­ся пі­сля кон­цер­ту, п’єса має підза­го­ло­вок «Ко­ло­мий­ка для гур­ту во­йов­ни­чих му­зик», що під­си­лю­ва­ло вра­же­н­ня, ко­тре скла­ло­ся від вель­ми ви­ра­зної му­зи­ки.

До­бре про­чи­ту­вав­ся за­дум ін­тер­нет-зву­ча­н­ня «iWaltz» Оле­ни Сє­ро­вої.

Ще одні­єю без­за­пе­ре­чною вер­ши­ною про­гра­ми став «Лі­со­вий ба­лет» із му­зи­чної фре­ски в сти­лі ка­мер­ної опе­ри «Із жи­т­тя ко­мах» для ка­мер­но­го ан­сам­блю Іва­на Не­бе­сно­го. Ком­по­зи­тор май­стер­но від­тво­рив атмо­сфе­ру, зву­ки при­ро­ди, трі­по­ті­н­ня крил, пе­ре­гу­ки ме­шкан­ців лі­су, ві­я­н­ня ві­тру то­що. Мо­жли­во, ко­лись який- не­будь та­ла­но­ви­тий хо­ре­о­граф по­ста­вить цей ба­лет і на­ро­ди­ться но­вий му­зи­чно-хо­ре­о­гра­фі­чний ше­девр. При всій без­за­пе­ре­чно но­ва­тор­ській су­тно­сті про­е­кту не обі­йшло­ся без не­по­ро­зу­мінь. На жаль, ав­то­ри пер­фор­ман­су не на­да­ли то­чної про­гра­ми, че­рез що слу­ха­чі не зав­жди мо­гли ро­зі­бра­ти­ся з ав­тор­ством опу­сів. До то­го ж, не всі ком­по­зи­ції бу­ли пов’яза­ні із за­яв­ле­ною тан­цю­валь­ною сти­хі­єю.

Але це у жо­дно­му ра­зі не при­мен­шу­є­зна­че­н­ня і до­сто­їнств акції, яка ви­кли­ка­ла над­зви­чай­ний ін­те­рес пу­блі­ки, яка ущерть за­пов­ни­ла за­лу На­ціо­наль­ної спіл­ки ком­по­зи­то­рів Укра­ї­ни, се­ред якої бу­ли по­мі­че­ні і по­ва­жні про­фе­со­ри На­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії, до­кто­ри на­ук та чи­слен­на сту­дент­ська мо­лодь.

Оль­га ГОЛИНСЬКА, му­зи­ко­зна­вець

ФО­ТО СВЯТОСЛАВА КРУТІКОВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.