«Вов­ки про­па­ган­ди» в шку­рі жур­на­лі­стів

Чо­му За­хід про­грає ін­фор­ма­цій­ну вій­ну Ро­сії

Den (Ukrainian) - - 25 - На­та­ля ІЩЕНКО

ро­па­ган­да з бо­ку Ро­сії і так зва­ної Іслам­ської дер­жа­ви ста­єв­се силь­ні­шою в Єв­ро­пі», — за­сте­рі­га­є­ко­мі­тет і з за­кор­дон­них справ Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту. 11 жов­тня єв­ро­де­пу­та­ти прийня­ли звіт з цьо­го пи­та­н­ня. У до­ку­мен­ті на­го­ло­шу­є­ться, що ро­сій­ська вла­да ви­ко­ри­сто­вує, в то­му чи­слі, ба­га­то­мов­ні те­ле­ка­на­ли, ін­фор­ма­цій­ні агент­ства і со­ці­аль­ні ме­ре­жі, щоб ста­ви­ти під сум­нів де­мо­кра­ти­чні цін­но­сті та ді­ли­ти Єв­ро­пу. На ли­сто­па­до­вій се­сії Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу від­бу­де­ться го­ло­су­ва­н­ня що­до цьо­го до­ку­мен­ту у ви­гля­ді ре­зо­лю­ції.

На кон­фе­рен­ції з пи­тань ін­фор­ма­цій­ної вій­ні, що про­хо­ди­ла у ве­ре­сні в лон­дон­сько­му Ко­ро­лів­сько­му ін­сти­ту­ті обо­рон­них до­слі­джень, ди­ре­ктор НАТО зі стра­те­гі­чних ко­му­ні­ка­цій Яніс Сартс ви­знав, що За­хід по­сту­па­є­ться сво­їм су­про­тив­ни­кам та «на­ма­га­є­ться на­здо­гна­ти» Ро­сію та ІДІЛ. Уча­сни­ки за­хо­ду від­зна­чи­ли, що та­кі кра­ї­ни, як Ро­сія, ви­ко­ри­сто­ву­ють сво­бо­ду пре­си в за­хі­дних кра­ї­нах для по­ши­ре­н­ня де­з­ін­фор­ма­ції.

От­же, пі­сля 2,5 ро­ків вій­ни на схо­ді Укра­ї­ни, пі­сля жа­хли­вих те­ра­ктів на те­ре­нах ЄС та кри­ва­во­го зброй­но­го про­ти­сто­я­н­ня в Си­рії За­хід на­ре­шті по­чав ро­зу­мі­ти, що крем­лів­ська, та на­віть ІДІЛів­ська про­па­ган­да без пе­ре­шкод пра­цю­ють

На­та­ля Іщенко

про­сто в них до­ма. Ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ме­ха­ні­зми де­мо­кра­ти­чно­го су­спіль­ства — віль­ні за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції, пра­во на сво­бо­ду сло­ва — во­ро­ги за­хі­дно­го сві­ту від­кри­то за­йма­ю­ться про­ми­ва­н­ням міз­ків гро­ма­дян Єв­ро­пи та Пів­ні­чної Аме­ри­ки.

До­бре, що в ЄС та НАТО вже по­ча­ли ро­зу­мі­ти, що про­гра­ють Ро­сії і що з цим щось тре­ба ро­би­ти. Але що кра­ї­ни Альян­су та Єв­ро­со­ю­зу зби­ра­ю­ться ро­би­ти з цим зна­н­ням?

На­пев­но, мо­жна очі­ку­ва­ти акти­ві­за­ції ді­яль­но­сті зі спро­сто­ву­ва­н­ня фей­ків. Для єв­ро­пей­ських та аме­ри­кан­ських стру­ктур це вже зна­йо­мий на­пря­мок ро­бо­ти, але він, на­пев­но, бу­де по­си­ле­ний. За­раз, окрім про­стої кон­ста­та­ції прав­ди­вих фа­ктів, у від­по­відь на бре­хню від ра­ша­ЗМІ в де­яких кра­ї­нах вже на­да­є­ться і пра­во­ва оцін­ка по­ши­рен­ню де­з­ін­фор­ма­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.