Для гур­ма­нів ви­со­кої ку­хні

Den (Ukrainian) - - 25 - Ан­на ГАВ­РИ­ЛЮК

Се­ред ку­лі­нар­них свят пер­шість на­ле­жить, зві­сно, США. Але по­че­сне дру­ге мі­сце по­сі­да­є­кра­ї­на із все­сві­тньо ві­до­мою та улю­бле­ною ба­га­тьма ку­хнею — Фран­ція. Тож цьо­го ра­зу йти­ме­ться про Яблу­чний фе­сти­валь у Нор­ман­дії. Осо­бли­ві­стю фран­цузь­кої ку­хні єло­каль­ність. Ко­жен ре­гіон ма­є­свої га­стро­но­мі­чні осо­бли­во­сті, які тра­ди­цій­но є ета­ло­ном для гур­ма­нів та по­ці­но­ву­ва­чів ви­со­кої ку­хні.

Ві­зи­тів­кою нор­манд­сько­го мі­ста Ві­му­тьє­є­сир ка­мам­бер. Про­те, як ка­жуть, «не си­ром єди­ним»... Що­рі­чно в се­ре­ди­ні осе­ні, цьо­го­річ це 16 — 18 жов­тня, ка­мам­бер по­сту­па­є­ться пер­ші­стю яблу­кам. Усі мо­жли­ві рі­зно­ви­ди яблук, яблу­чних на­по­їв та яблу­чних страв ста­ють цен­тром ува­ги мі­сце­вих ме­шкан­ців та не­ймо­вір­ної кіль­ко­сті га­стро­ту­ри­стів.

На три дні мі­сто ста­єя­блу­чною сто­ли­цею. Се­ред фер­ме­рів про­во­дять кон­курс на най­кра­си­ві­ше яблу­ко та най­сма­чні­ший сидр. Під су­про­від мі­сце­вих му­зик та ар­ти­стів ку­ха­рі зма­га­ю­ться в ку­лі­нар­них екс­пе­ри­мен­тах, про­по­ну­ю­чи яблу­чні млин­ці, пи­ро­ги, ка­чку з яблу­ка­ми й без­ліч ва­рі­а­цій на те­му яблу­чно­го ва­ре­н­ня, со­усів та кон­фі­тю­рів. Усе це по­їда­є­ться мі­сце­ви­ми і за­їжджи­ми гур­ма­на­ми з ве­ли­че­зним за­хо­пле­н­ням, а за­пи­ва­ти сма­ко­ли­ки мо­жна, ба на­віть вар­то, ві­до­мою яблу­чною го­ріл­кою — каль­ва­до­сом. А за­вер­шу­ю­ться це пе­ре­дзи­мо­ве ві­та­мін­не свя­то па­ра­дом ор­ке­стрів.

МА­ЛЮ­НОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.