Мит­тє­во­сті вій­ни

Оле­ксандр Кли­мен­ко ви­дав «Фрон­то­вий аль­бом», до яко­го уві­йшли ро­бо­ти-пе­ре­мож­ці Мі­жна­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су «Дня»

Den (Ukrainian) - - 25 - Ва­дим ЛУБ­ЧАК, «День»

Ві­до­мий укра­їн­ський фо­то­граф, фо­то­ре­пор­тер га­зе­ти « Го­лос Укра­ї­ни » , пе­ре­мо­жець XVIІ Мі­жна­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су га­зе­ти «День» Оле­ксандр Кли­мен­ко ви­дав книж­ку «Фрон­то­вий аль­бом». На­га­да­є­мо, що ми­ну­ло­го ро­ку Оле­ксандр здо­був одну з го­лов­них від­знак Фо­то­кон­кур­су «Дня» — за ро­бо­ту «Со­юз- ник» він отри­мав Приз при­зів « Зо­ло­тий ДЕНЬ » . Як роз­по­вів ав­тор, фор­мат книж­ки 25х34 см, мо­ви — укра­їн­ська та ан­глій­ська, об­сяг 240 сто­рі­нок. Під одні­єю об­кла­дин­кою зі­бра­но 192 сві­тли­ни з зо­ни про­ве­де­н­ня АТО, які ав­тор обрав із по­між со­тні ти­сяч, зро­бле­них ним за остан­ні два з по­ло­ви­ною ро­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.