Со­цме­ре­жа як ро­бо­чий ін­стру­мент

Facebook за­пу­стив офі­сну пла­тфор­му Workplace

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Оле­ксан­дра ЯРЛИКОВА, «День»

Но ва со ці аль на ме ре жа від Facebook для кор по ра тив - но го спіл ку ван ня офіс них пра ців ни ків Workplace цьо­го ти­жня офі­цій­но за­пра­цю­ва­ла. Ра­ні­ше про­ект був ві­до­мий під ро­бо­чою на­звою Facebook at Work.

Зов ні но ва ме ре жа схо жа на тра ди цій ний Facebook, але в ній мож на за ре єс т ру ва ти ся без при - в’ яз ки до основ но го осо бис то го про фі лю. Тут світ ло- сі ре тло за - мість си ньо го, ме ре жа до зво ляє ство рю ва ти гру пи за те ма ми для об го во рен ня з ко ле га ми по ро бо - ті. Рек ла ми в соц ме ре жі не має вза га лі.

Основ­не при­зна­че­н­ня Workplace по­ля­гає в упо­ряд­ку­ван­ні та спро­щен­ні ко­му­ні­ка­цій усе­ре­ди­ні ком­па­ній. Цей сер­віс пре­тен­дує на роль уні­вер­саль­но­го ін­стру­мен­ту для спіл­ку­ва­н­ня, обмі­ну фай­ла­ми і зво­ро­тно­го зв’яз­ку з клі­єн­та­ми. Ко­ман­да роз­ро­бни­ків Facebook те­сту­ва­ла Workplace про­тя­гом двох ро­ків, за цей час сер­віс був ви­про­бу­ва­ний більш ніж в 1000 ком­па­ній по всьо­му сві­ту.

На­ра­зі до­сту­пна веб- і мо­біль­на вер­сія сер­ві­су. Ко­ри­сту­вач мо­же пе ре гля да ти стріч ку но вин, гру пи, ча ти, live- пре зен та ції, ві - део- і ау­діо­ча­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.