«Вов­ки про­па­ган­ди» в шку­рі жур­на­лі­стів

Оле­ксандр Кли­мен­ко ви­дав «Фрон­то­вий аль­бом», до яко­го уві­йшли ро­бо­ти-пе­ре­мож­ці Мі­жна­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су «Дня» Чо­му За­хід про­грає ін­фор­ма­цій­ну вій­ну Ро­сії

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

У Ве­ли­ко­бри­та­нії, на­при­клад, ме­ді­а­ре­гу­ля­тор Ofcom пе­рі­о­ди­чно про­во­дить роз­слі­ду­ва­н­ня що­до Russia Today. Але що­до ефе­ктив­но­сті та­кої пра­кти­ки ба­га­то що го­во­рить один факт: бри­тан­ський ре­гу­ля­тор­ний ор­ган не ви­явив ні­яких істо­тних по­ру­шень стан­дар­тів мов­ле­н­ня в ви­сві­тлен­ні те­ле­ка­на­лом «катастрофи» рей­су MH17 в ли­пні 2014 ро­ку. Пі­сля ба­га­то чи­сель­них скарг гля­да­чів Ofcom ви­вчив 30 ча­сів ефір­но­го ві­део Russia Today та ді­йшов до ви­снов­ку, що для подаль­шо­го роз­слі­ду­ва­н­ня не­ма­є­під­став і за­крив спра­ву.

От­же, спо­ді­ва­н­ня, що мо­жна ви­сми­кну­ти та спро­сту­ва­ти окре­мий те­ле­сю­жет, і та­ким чи­ном по­бо­ро­ти ро­сій­ську про­па­ган­ду, є, від­вер­то ка­жу­чи, уто­пі­чни­ми.

В ці­ло­му по­лі­ти­ка фор­маль­но­го пост ре­а­гу­ва­н­ня на де­з­ін­фор­ма­цію, від­мо­ва від пре­вен­тив­них, не­ди­пло­ма­ти­чних та жорс­тких за­со­бів про­ти­дії — це шлях, який вже за­без­пе­чив ро­сій­ської про­па­ган­ді ком­фор­тні умо­ви для по­ши­ре­н­ня в ін­фор­ма­цій­но­му по­лі за­хі­дно­го сві­ту.

Але змі­ню­ва­ти па­ра­ди­гму сво­го від­но­ше­н­ня до ро­сій­ських за­со­бів впли­ву за­хі­дні по­лі­ти­ки, екс­пер­ти, ме­ді­а­спіль­но­та та су­спіль­ство по­ки що яв­но не зби­ра­ю­ться. При­чи­на аб­со­лю­тно зро­зумі­ла: в Єв­ро­пі та Аме­ри­ці вва­жать за­со­ба­ми ма­со­вої ін­фор­ма­ції стру­кту­ри, які та­ки­ми де-фа­кто не яв­ля­ю­ться.

Прав­да по­ля­га­єв то­му, що ро­сій­ські дер­жав­ні ЗМІ єза сво­єю су­т­тю про­па­ган­дист­ським від­ді­лом Крем­ля, а не ме­діа. Стар­ший ре­да­ктор жур­на­лу The Economist Едвард Лу­кас, на­при­клад, пе­вен, що ро­бо­ту та­ких ка­на­лів, як Russia Today, вза­га­лі не мо­жна вва­жа­ти жур­на­лі­сти­кою. Але за­хі­дний світ, та і вза­га­лі між­на­ро­дна спіль­но­та кла­си­фі­ку­є­за­со­би дер­жав­ної ро­сій­ської про­па­ган­ди, що ма­ску­ю­ться під ме­діа, пов­но­цін­ни­ми ЗМІ.

Са­ме це єпри­чи­ною, чо­му ОБСЄ за­про­шу­є­на свої за­хо­ди те­ле­ка­нал «Зве­зда», ООН — «Рос­сий­скую га­зе­ту», Russia Today на­ро­щу­є­по­пу­ляр­ність у Ве­ли­ко­бри­та­нії та США, а Sputnik від­кри­ва­є­но­ві офі­си в кра­ї­нах Єв­ро­со­ю­зу.

При збе­ре­жен­ні існу­ю­чих під­хо­дів до ре­гу­лю­ва­н­ня вла­сно­го ін­фор­ма­цій- но­го по­ля За­хід в під­сум­ку че­ка­є­до­мі­ну­ва­н­ня ро­сій­ської кар­ти­ни сві­ту.

Ні, я не ви­ма­гаю по­ру­ше­н­ня пра­ва на сво­бо­ду сло­ва, во­люн­та­рист­ських під­хо­дів до ре­гу­лю­ва­н­ня ме­ді­а­рин­ку або руй­ну­ва­н­ня де­мо­кра­ти­чних під­ва­лин за­хі­дно­го сві­ту. На­пев­но, при­йшов час про­сто від­ді­ли­ти справ­жню жур­на­лі­сти­ку від про­па­ган­ди, що ма­ску­є­ться під жур­на­лі­сти­ку, справ­жні ЗМІ від за­со­бів для ма­ні­пу­ля­ції та обма­ну, справ­жніх жур­на­лі­стів від аген­тів впли­ву, справ­жні жур­на­ліст­ські ре­пор­та­жі від спе­ці­аль­них пси­хо­ло­гі­чних опе­ра­цій. І ме­то­ди бо­роть­би ав­то­ма­ти­чно ста­нуть ін­ши­ми — не мен­ше де­мо­кра­ти­чни­ми та за­кон­ни­ми, про­сто ін­ши­ми.

І так, все ска­за­не ви­ще та­кож сто­су­є­ться і укра­їн­ської дер­жав­ної ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки.

На­та­ля ІЩЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.