Справ­жні во­ля і дух

У рам­ках со­ці­аль­но­го про­е­кту до Дня за­хи­сни­ка Укра­ї­ни в Ки­є­ві пред­ста­ви­ли ро­лик «Ба­ла­да про пі­хо­ту»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Пі­дго­ту­вав Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Ав­то­ра­ми про­е­кту ви­сту­пи­ли кон­сал­тин­го­ва ком­па­нія K&K Group і ре­клам­не агент­ство TABASCO. Зйом­ки ро­ли­ка на на­вчаль­но­му по­лі­го­ні про­во­ди­ла сту­дія LimeLite Studio за під­трим­ки Су­хо­пу­тних військ ЗСУ. «Ко­ман­ду­ва­н­ня СВУ звер­ну­ло­ся до Гна­та Ко­роб­ка та Оле­ксан­дра Ко­пи­ла з K&K Group з про­ха­н­ням до­по­мог­ти в на- ла­го­джен­ні ко­му­ні­ка­ції з гро­мад­ські­стю. По­ча­тком на­шої спів­пра­ці був цей ро­лик, ре­а­лі­зо­ва­ний пов­ні­стю на во­лон­тер­ських за­са­дах. Це вра­жа­ю­ча ко­ло­саль­на ро­бо­та. Хо­чу по­дя­ку­ва­ти всім, хто взяв участь у йо­го ство­рен­ні», — ви­сло­вив по­дя­ку за­сту­пник ко­ман­ду­ва­ча Су­хо­пу­тних військ пол­ков­ник Оле­ксандр Го­ло­днюк у «Фейс­бу­ці».

Ав­тор про­е­кту Гнат Ко­роб­ко за­зна­чив: «У ро­ли­ку по­ка­за­ні про­сті ре­чі і справ­жні лю­ди: сол­да­ти і офі­це­ри Су­хо­пу­тних військ Укра­ї­ни. Це не су­пер­ге­рої з філь­мів. Ко­ли ти спіл­ку­є­шся з ни­ми, ба­чиш зви­чай­них хло­пців. Але єре­чі, які ви­ді­ля­ють їх се­ред ін­ших — справ­жні во­ля і дух. Це си­ла на­шої ар­мії. Хо­че­ться та­кож від­зна­чи­ти ве­ли­че­зний ен­ту- зі­азм і згур­то­ва­ність усіх уча­сни­ків про­е­кту, а це лю­ди з рі­зних сфер. Та­ка кон­со­лі­да­ція ще раз до­во­дить: ми змі­ню­є­мо­ся, змі­ню­є­ться кра­ї­на».

Як за­зна­чи­ли ав­то­ри про­е­кту, ро­лик за­кли­ка­є­укра­їн­ців всту­па­ти на кон­тра­ктну слу­жбу і роз­по­від­ає про Су­хо­пу­тні вій­ська.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.