Ко­ро­ле­ві — брон­зо­вий дуб,

Ар­ти­стам за за­слу­ги — жо­лу­ді

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» -

Ко­ро­ле­ві Єли­за­ве­ті ІІ по­да­ру­ва­ли по­за­вчо­ра ве­ли­ку брон­зо­ву скуль­пту­ру- ре­плі­ку ду­ба з Він­дзор­сько­го ве­ли­ко­го пар­ку в знак вша­ну­ва­н­ня її вне­ску у роз­ви­ток ми­сте­цтва у рік її 90- річ­чя. Зі сво­го бо­ку мо­нарх, яка є по­кро­ви­те­лем ко­ро­лів­ської ака­де­мії, від­зна­чи­ла на­го­ро­да­ми п’ять ве­ле­тнів ві­зу­аль­но­го ми­сте­цтва та сві­то­вої ар­хі­те­кту­ри у знак ви­зна­н­ня їх за­слуг за ба­га­то­лі­тню пра­цю у цих сфе­рах.

Зокре­ма, з її рук на­го­ро­ди отри­ма­ли ар­хі­те­ктор Де­від Аджає, ди­ре­ктор га­ле­реї Вай­тче­пел Іво­на Бла­цвік і фо­то­граф Мар­ті­ну Пар­ру. Брон­зо­вий жо­лудь з по­да­ро­ва­но­го ко­ро­ле­ві де­ре­ва отри­мав ху­до­жник Кор­не­лія Пар­кер і ху­до­жник та ви­кла­дач Ко­ро­лів­сько­го ко­ле­джу ми­сте­цтва Кріс Фі­шер.

На­зва­ні ви­ще ар­ти­сти бу­ли но­мі­но­ва­ні по­че­сним чле­ном Ко­ро­лів­ської ака­де­мії ми­стецтв, ху­до­жни­ком Шан­та­лем Йоф­фе, ар­хі­те­кто­ром Фар­ші­дом Мус­са­ві і ке­ра­мі­стом Грей­сон Пер­рі. Се­ред го­стей у цій це­ре­мо­нії та­кож бу­ли при­су­тні­ми сер Род Стю­арт, який отри­мав ти­тул ли­ца­ря від гер­цо­га Кем­бри­дж­сько­го у Бу­кін­гем­сько­му па­ла­ці, а та­кож йо­го дру­жи­на Пен­ні Лан­ка­стер.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.