Ві­ктор ПОКУСА,

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

офі­цер Цен­тру роз­від­ки об’єд­на­но­го опе­ра­тив­но­го шта­бу ЗСУ, пол­ков­ник:

— Те­ма ре­фор­му­ва­н­ня ЗСУ для ме­не є ду­же бо­лі­сною. Фа­кти­чно всі по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня, які існу­ють в на­шій ар­мії, є на­слід­ком агре­сії про­тив­ни­ка — РФ. Са­ме агре­сор по­ста­вив нас в умо­ви, ко­ли укра­їн­ці ви­му­ше­ні бу­ли за­хи­ща­тись, і го­лов­ним акти­вом у цьо­му є са­ме укра­їн­ський на­род. Укра­їн­ці зумі­ли мо­бі­лі­зу­ва­ти­ся, про­я­ви­ти свій па­трі­о­тизм і смі­ли­вість. Цим акти­вом тре­ба бу­ло вір­но ско­ри­ста­тись, гра­мо­тно на­пра­ви­ти в по­трі­бне ру­сло. І тре­ба ска­за­ти, що во­рог не очі­ку­вав са­ме цьо­го бо­йо­во­го ду­ху про­стих укра­їн­ських сол­дат та гро­мад­ської актив­но­сті ци­віль­них. Адже не бу­де­мо за­бу­ва­ти, що по­руч з сол­да­том сто­їть во­лон­тер.

Я по­го­джу­юсь та­кож з дум­кою про те, що існує пев­на не­спра­ве­дли­ва ди­фе­рен­ці­а­ція у став- лен­ні дер­жа­ви до ЗСУ і Нац­гвар­дії. Ви­дно, що кер­ма­ни­чі більш пі­клу­ю­ться про вну­трі­шні вій­ська.

Що­до стра­те­гій ре­фор­му­ва­н­ня ар­мії та по­до­ла­н­ня не­до­лі­ків, на жаль, де­кла­ра­ції на­ших провідників з реальними спра­ва­ми кардинально розходяться. Вна­слі­док цьо­го втра­ча­є­ться вкрай цін­ний час, адже у нас не­має під­став вва­жа­ти, що Кремль за­ли­шив свої агре­сив­ні пла­ни. Які­сні змі­ни або від­бу­ва­ю­ться ду­же по­віль­но, або не від­бу­ва­ю­ться вза­га­лі. Тре­ба усві­дом­лю­ва­ти, що в осно­ві будь-якої стру­кту­ри є лю­ди­на. До­сяг­ти ефе­ктив­них зру­шень в ре­фор­му­ван­ні ар­мії мо­жна ли­ше то­ді, ко­ли дер­жа­ва бу­де пра­цю­ва­ти з вій­сько­вим і пі­клу­ва­ти­ся про ньо­го. Як гро­ма­дя­нин в кра­ї­ні є ба­зою дер­жав­но­сті, так і сол­дат в ар­мії є осно­вою обо­ро­но­зда­тно­сті.

«ДЕ­КЛА­РА­ЦІЇ НА­ШИХ ПРОВІДНИКІВ З РЕАЛЬНИМИ СПРА­ВА­МИ КАРДИНАЛЬНО РОЗХОДЯТЬСЯ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.