Сер­гій ГУРIН,

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

на­чаль­ник шта­бу 80-ї бри­га­ди ЗСУ:

—Я — вій­сько­ва лю­ди­на і ба­чу, як за остан­ні два ро­ки Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни під­ви­щи­ли свій які­сний рі­вень, як в про­фе­сій­но­му сен­сі, так і в ма­те­рі­аль­но­му. От­же, я ба­чу по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку роз­ви­тку ар­мії Укра­ї­ни. Не бу­де­мо за­бу­ва­ти, в яко­му ста­ні во­на бу­ла пе­ред вій­ною. Без­умов­но, як­би не вій­на, то ми ма­ли шан­си вза­га­лі по­збу­ти­ся ар­мії. То­ді б нас мо­гли взя­ти «го­ли­ми ру­ка­ми». Укра­їн­цям вда­ло­ся від­сто­я­ти свою дер­жа­ву, і я пе­ре­ко­на­ний, що че­рез де­який час ми змо­же­мо пе­ре­мог­ти во­ро­га оста­то­чно. Го­лов­на ме­та — ство­ри­ти про­фе­сій­ну ар­мію. Вій­сько­вий — це і по­кли­ка­н­ня, і про­фе­сія. У на­ших вій­сько­вих є свій уні­каль­ний досвід бо­йо­вих дій в умо­вах так зва­ної гі­бри­дної вій­ни. Не за­бу­вай­мо й то­го, що укра­їн­ська ар­мія про­ти­сто­їть по­ту­жній ар­ма­ді вже три­ва­лий час. Дер­жа­ва має приділити біль­ше ува­ги соціальному пакету вій­сько­вих, які бра­ли участь в бо­йо­вих ді­ях в зо­ні АТО. Це бу­де не ли­ше сти­му­лю­ва­ти вій­сько­вих під­ви­щу­ва­ти свій про­фе­сіо­на­лізм, а й дасть впев­не­ність у зав­тра­шньо­му дні. Адже у всіх нас є сім’ї, і сол­дат, який ри­зи­кує жи­т­тям, а ін­ко­ли і від­дає йо­го за цю кра­ї­ну, має зна­ти, що во­на не по­ки­не ні йо­го, ні йо­го ро­ди­ну.

Пі­дго­ту­вав Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

«ДЕР­ЖА­ВА МАЄ ПРИДІЛИТИ БІЛЬ­ШЕ УВА­ГИ СОЦІАЛЬНОМУ ПАКЕТУ ВІЙ­СЬКО­ВИХ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.