Іво ДААЛДЕР,

пре­зи­дент Чи­казь­кої ра­ди із зов­ні­шніх справ, ко­ли­шній по­стій­ний пред­став­ник США в НАТО:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

“Ядро на­шої си­ли — в за­хі­дній єд­но­сті. І са­ме то­му пре­зи­дент Ба­рак Оба­ма та ін­ші лі­де­ри НАТО ма­ли ра­цію, ко­ли ви­рі­ши­ли від­по­ві­сти на втор­гне­н­ня в Укра­ї­ну змі­цне­н­ням обо­ро­ни альян­су. Най­вра­зли­ві­ше мі­сце Ро­сії — це її еко­но­мі­ка, яка за­ле­жна від ви­до­бу­тку ре­сур­сів. Силь­ний ре­жим сан­кцій зав­дасть бо­лю Мо­скві ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.