Че­ка­ли май­же де­ся­ти­лі­т­тя

У Дні­прі від­но­ви­ли пам’ятник Та­ра­со­ві Шев­чен­ку

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Усе­ли­щі Шев­чен­ко, яке роз­та­шо­ва­не в Са­мар­сько­му ра­йо­ні Дні­пра, уро­чи­сто від­кри­ли пам’ятник і сквер на честь ве­ли­ко­го Ко­бза­ря. «Ця те­ри­то­рія ще до­не­дав­на бу­ла за­не­дба­ною. Те­пер во­на пе­ре­тво­ри­ла­ся на чу­до­вий сквер. І го­лов­на йо­го при­кра­са — це пам’ятник Та­ра­со­ві Гри­го­ро­ви­чу Шев­чен­ку», — за­зна­чи­ла за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Дні­пра Сві­тла­на Єпі­фан­це­ва.

Мо­ну­мент Шев­чен­ко­ві у се­ли­щі за­лі­зни­чни­ків, що на пів­ні­чній око­ли­ці Дні­пра, був і ра­ні­ше. У по­во­єн­ні ро­ки йо­го ство­рив укра­їн­ський скуль­птор Іван Зно­ба. Але дев’ ять ро­ків то­му бе­тон­ний пам’ятник при­бра­ли ко­му­наль­ни­ки че­рез ава­рій­ний стан. Ця по­дія обу­ри­ла па­трі­о­ти­чну гро­мад­ськість мі­ста. Че­рез її про­те­сти мі­сце­ва вла­да по­обі­ця­ла від­но­ви­ти пам’ятник, але че­ка­ти цьо­го до­ве­лось май­же де­ся­ти­лі­т­тя. На ство­ре­н­ня но­во­го, ме­та­ле­во­го пам’ятни­ка, йо­го по­ста­мен­ту і ре­кон­стру­кції скве­ру з бю­дже­ту Са­мар­сько­го ра­йо­ну Дні­пра на­да­ли орі­єн­тов­но пів­то­ра міль­йо­на гри­вень. «Пам’ятник май­же рік був у май­стер­ні. Це справ­жній ху­до­жній ви­твір. Та­ких пам’ ятни­ків Та­ра­со­ві Гри­го­ро­ви­чу на весь зріст у сві­ті не­ба­га­то», — роз­по­вів го­ло­ва Са­мар­ської рай­ра­ди Юрій Федь­ко. Вар­то від­зна­чи­ти, що від­нов­ле­ний мо­ну­мент ви­го­то­вив онук скуль­пто­ра Іва­на Зно­би — Ми­ко­ла Зно­ба. Ме­шкан­ці се­ли­ща Шев­чен­ко ра­ді­ють, що до них по­вер­нув­ся сим­вол їхньо­го на­се­ле­но­го пун­кту. « Усе се­ли­ще за­до­во­ле­не, що вста­но­ви­ли но­вий пам’ятник Та­ра­со­ві Шев­чен­ку», — ска­за­ла мі­сце­ва жи­тель­ка Те­тя­на.

ФОТО НАДАНО АВТОРОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.