За­гро­зи хо­ло­ду не­має

Але го­ту­ва­ти­ся до скла­дних по­го­дних умов тре­ба, — прем’єр

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Узв’ яз­ку з по­ча­тком опа­лю­валь­но­го се­зо­ну Укра­ї­на при­пи­ни­ла за­ка­чу­ва­н­ня га­зу до під­зем­них схо­вищ і по­ча­ла йо­го від­бір з них. Про це по­ві­до­мив на сво­їй сто­рін­ці у Facebook прес-се­кре­тар ПАТ « Укр­транс­газ » Ма­ксим Бе­ляв­ський. За­па­си га­зу у ПСГ Укра­ї­ни з 6 кві­тня до 12 жов­тня, за йо­го да­ни­ми, збіль­ши­ли­ся на 74,6% ( май­же на 6,3 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів), до 14,7 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів.

У опа­лю­валь­ний се­зон 2015/2016 ро­ків Укра­ї­на по­ча­ла від­бір га­зу з під­зем­них схо­вищ з 30 жов­тня. На той мо­мент у них бу­ло 17 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів. Пі­сля за­кін­че­н­ня опа­лю­валь­но­го пе­рі­о­ду у ПСГ за­ли­ша­ло­ся більш як 8,4 мі­льяр­да ку­бо­ме­трів. Ни­ні­шньо­го ро­ку, як про­гно­зує Укра­їн­ський гід­ро­ме­тео­ро­ло­гі­чний центр, опа­лю­валь­ний се­зон мо­же три­ва­ти, з то­чки зо­ру тем­пе­ра­тур­них умов, 160—180 днів.

Гла­ва Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля Ігор На­са­лик ми­ну­лої не­ді­лі за­явив, що ві­дом­ство го­то­ве до най­ниж­чих тем­пе­ра­тур­них ре­жи­мів. «За­гро­зи (під час) осін­ньо-зи­мо­во­го пе­рі­о­ду не­має, — за­пев­нив мі­ністр. — Якщо ви- ни­кне та­ка про­бле­ма — енер­ге­ти­ка ві­зьме удар на се­бе » . Але яким чи­ном? «У тих бу­дин­ках, де опа­лю­ва­н­ня ще не під­клю­че­не (у 30% бу­дин­ків), на­се­ле­н­ня ви­ко­ри­сто­вує за­со­би обі­грі­ву на еле­ктри­чній енер­гії. Але енер­ге­ти­ка пов­ні­стю­до цьо­го го­то­ва » , — за­пев­нив він, про­те ви­знав, що Укра­ї­на ку­пує ву­гі­л­ля із зо­ни АТО, але «що­ра­зу ці об­ся­ги змен­шу­ю­ться».

«Ми за­кон­тра­кту­ва­ли по­то­ки ву­гі­л­ля з ін­ших кра­їн — по­над 560 ти­сяч тонн», — за­спо­ко­їв мі­ністр кра­ї­ну. «На сьо­го­дні­шній день на скла­дах мі­сти­ться 1,836 млн тонн ( ву­гі­л­ля), і що­дня йдуть до­да­тко­ві по­ста­ча­н­ня ву­гі­л­ля. Ні­я­ких за­ува­жень до ро­бо­ти енер­ге­ти­чної си­сте­ми за­раз не­має», — за­пев­нив Но­са­лик, чо­мусь за­був­ши по­ві­до­ми­ти, що згі­дно з йо­го ж на­ка­зом до по­ча­тку опа­лю­валь­но­го пе­рі­о­ду на скла­дах ма­ло ле­жа­ти два міль­йо­ни тонн па­ли­ва.

« Ви­рі­шив­ши » пи­та­н­ня з де­фі­ци­том ву­гі­л­ля, На­са­лик взяв­ся за газ, яко­го у на­ших ПСГ цьо­го ро­ку істо­тно мен­ше, ніж за­зви­чай. «Хо­ті­ло­ся б, щоб НАК «На­фто­газ» не дис­ку­ту­вав на те­му, скіль­ки ще не­об­хі­дно ма­ти га­зу в під­зем­них схо­ви­щах га­зу, а ви­ко­ну­вав роз­по­ря­дже­н­ня уря­ду, де чі­тко вка­за­но, що за­па­си га­зу ма­ють ста­но­ви­ти 17 мі­льяр­дів ку­бо­ме­трів » , — під­су­му­вав він, по­ві­дом­ляє Укра­їн­ська прав­да.

Не ви­кли­кає хви­лю­вань по­ча­ток опа­лю­валь­но­го се­зо­ну й у прем’ єр- мі­ні­стра Укра­ї­ни Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на. « Для всіх гро­ма­дян я хо­чу ска­за­ти, що газ, еле­ктро­енер­гія є у не­об­хі­дній кіль­ко­сті... є 100% го­тов­ність по­ча­ти опа­лю­валь­ний се­зон там, де він ще не по­чав­ся вна­слі­док то­го, що тем­пе­ра­тур­ний ре­жим по­ки є прийня­тним, і вже роз­по­ча­то опа­лю­валь­ний се­зон там, де тем­пе­ра­тур­ні по­ка­зни­ки до­зво­ля­ють це зро­би­ти » , — ска­зав він на се­ле­ктор­ній на­ра­ді ми­ну­ло­го ти­жня. Про­те тут-та­ки за­кли­кав мі­сце­ву вла­ду го­ту­ва­ти­ся до мо­жли­вих скла­дних по­го­дних умов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.