Ри­ба vs ри­бо­лов­ля

Во­лин­ські де­пу­та­ти — про­ти мо­тор­них чов­нів у на­ціо­наль­но­му при­ро­дно­му пар­ку «Прип’ять — Сто­хід»

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Пи­та­н­ня про до­звіл на ко­ри­сту­ва­н­ня ма­ло­мір­ни­ми (ма­ли­ми) чов­на­ми на озе­рах Бі­ле, Люб’язь, Ро­гі­зне, Ско­ринь, До­бре, в аква­то­рі­ях рі­чок Прип’ять і Сто­хід на за­сі­да­н­ня де­пу­тат­ської ко­мі­сії з пи­тань еко­ло­гії, ра­ціо­наль­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня при­ро­дних ре­сур­сів ви­но­си­ться уже вдру­ге цьо­го ро­ку. Дня­ми пи­та­н­ня «ді­йшло» до се­сії Во­лин­ської обла­сної ра­ди, але бу­ло від­хи­ле­но біль­ші­стю­го­ло­сів на­віть без дис­ку­сій. Ви­су­ває пи­та­н­ня про чов­ни го­ло­ва Лю­бе­шів­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції Олег Кух як де­пу­тат обла­сної ра­ди, мо­ти­ву­ю­чи тим, що на­зва­ні озе­ра і ча­сти­на Прип’яті та Сто­хо­ду за ви­зна­че­н­ням адмі­ні­стра­ції на­ціо­наль­но­го пар­ку є го­спо­дар­ською, а не за­по­від­ною те­ри­то­рі­є­ю­пар­ку. Ма­ло­мір­ні су­дна і без до­зво­лів, мов­ляв, шу­га­ють во­до­йма­ми, пи­та­н­ня про­сто тре­ба уза­ко­ни­ти, бо про це про­сять ри­бал­ки. Біль­ше то­го, є ви­сно­вок екс­пер­тів, які на­віть ре­ко­мен­ду­ють ви­ко­ри­ста­н­ня чов­нів з еле­ктро­дви­гу­на­ми на та­ких во­до­ймах, бо це на­чеб­то змен­шить ін­тен­сив­ність за­ро­ста­н­ня рі­чок і по­лі­пшить ае­ра­цію. Зві­сно, що актив­но зву­чать і го­ло­си про­ти про­е­кту, і про­тив­ни­ки теж ма­ють свої ар­гу­мен­ти.

Ми­ну­ло­го лі­та вда­ло­ся по­бу­ва­ти на одно­му зі зга­да­них у про­е­кті Оле­га Ку­ха озер — Бі­ло­му, яке ді­лять між со­бо­ю­Укра­ї­на та Бі­ло­русь. На бе­ре­зі озе­ра в лі­сі роз­та­шу­ва­ло­ся чи­ма­ло від­по­чи­валь­ни­ків, но­ме­ри ав­то­мо­бі­лів — з по­ло­ви­ни Укра­ї­ни. Ме­шкан­ці се­ла Ве­тли, яке роз­та­шо­ва­не са­ме над тим від­різ­ком Прип’яті, де хо­чуть до­зво­ли­ти «мо­тор­ки», і по­бли­зу озе­ра Бі­ле, ко­ли по­ці­ка- ви­ла­ся за­раз їхньо­ю­дум­ко­ю­про «мо­тор­ки», вва­жа­ють: та­кий до­звіл ли­ше спри­я­ти­ме по­ши­рен­ню бра­ко­ньєр­ства. Вже за­раз пе­ред свя­та­ми Прип’ять на­га­дує не рі­чку, а по­жвав­ле­ну мі­ську ву­ли­цю, стіль­ки тут ри­ба­лок. Ри­бал­ки чи не з усі­єї Укра­ї­ни си­дять над Бі­лим чи над Прип’ят­тю­ти­жня­ми, жи­ву­чи в на­ме­тах. Є та­кі, що лов­лять ву­до­чко­ю­чи спі­нін­гом, а де­які ви­ко­ри­сто­ву­ють якусь ки­сло­ту, яку ллють із чов­на, і до­го­ри жи­во­та­ми спли­ває все, що во­ди­ться в цьо­му ра­йо­ні.

Є й кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни, які по­вин­ні не до­пу­ска­ти не­сан­кціо­но­ва­но­го ви­ло­ву ри­би, га­са­н­ня «мо­то­рок», про­те... Тро­хи стри­мує го­ре- ри­ба­лок при­кор­дон­на слу­жба, яка має по­ту­жні су­дна. Але ко­ли до­зво­лять «мо­тор­ки», чи факт, що всіх їх від­слід­ку­ють? Мі­сце­ві по­бо­ю­ю­ться і спле­ску кон­тра­бан­ди в Бі­ло­русь. Тут бур­штин тон­на­ми ве­зуть че­рез кор­дон, а що ка­за­ти про мі­сце­вий « бі­знес » з Бі­ло­рус­сю?.. Ве­тлів­ський сіль­ський го­ло­ва Лю­бов Пав­лік на­то­мість під­три­мує про­ект Оле­га Ку­ха, бо «на­що то­ді озе­ро в се­лі, якщо в ньо­му ри­би не ло­ви­ти?» А тим ча­сом із Бі­ло­го вже зни­кли зна­ме­ни­ті мі­сце­ві со­ми, май­же не тра­пля­ю­ться ву­грі, які тут теж во­ди­ли­ся. Ще во­дя­ться тут ля­щі, окунь, пло­тва, щу­ка — в Бі­ло­му озе­рі і ри­ба — «бі­ла». Не­дар­ма ж за­бо­ро­ня­ли ви­ко­ри­ста­н­ня «мо­то­рок» на цих во­лин­ських озе­рах 2008 ро­ку. Та ж Лю­бов Пав­лік по­ві­до­ми­ла, що на бі­ло­ру­ській ча­сти­ні Бі­ло­го озе­ра не тіль­ки « мо­тор­ки», зви­чай­ні ри­баль­ські чов­ни­ки по­ба­чиш рід­ко. Бо бі­ло­ру­си при­ро­ду бе­ре­жуть...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.