Ка­ні­ку­ли в... му­зеї

У Льво­ві шко­ля­рам про­по­ну­ють від­по­чи­ти на екс­кур­сі­ях і кве­стах

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

Ці­ка­ву аль­тер­на­ти­ву комп’ютер­ним іграм, те­ле­ві­зо­рам, план­ше­там під час осін­ніх ка­ні­кул шко­ля­рам і вчи­те­лям за­про­по­ну­вав львів­ський Му­зей істо­рії ре­лі­гії. « На­у­ко­ві спів­ро­бі­тни­ки роз­ро­би­ли про­гра­му «Ка­ні­ку­ли в му­зеї», де, по­ряд з те­о­ре­ти­чни­ми зна­н­ня­ми, учні отри­ма­ють цін­ні пра­кти­чні зна­н­ня, які з ча­сом до­по­мо­жуть їм роз­кри­ти свій по­тен­ці­ал для зро­ста­н­ня » , — роз­по­від­ає про про­ект мо­лод­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ЛМІР Оле­на Ма­лю­га. Ку­ра­тор про­е­кту — за­ві­ду­вач на­у­ко­во-осві­тньо­го від­ді­лу Му­зею істо­рії ре­лі­гії Ка­те­ри­на На­зар.

На­при­клад, зба­га­ти­ти­ся ду­хов­но та ін­те­ле­кту­аль­но мо­жна на те­ма­ти­чній екс­кур­сії «Культ Бо­го­ро­ди­ці у хри­сти­ян­стві», яка за­пла­но­ва­на на 18 жов­тня. На­у­ков­ці акцен­ту­ва­ти­муть ува­гу ді­тей на зо­бра­же­н­нях Бо­жої Ма­те­рі. У дру­гій ча­сти­ні за­хо­ду, а це — пра­кти­чне за­ня­т­тя з іко­но­пи­су на склі, ді­ти са­мо­стій­но від­тво­рю­ва­ти­муть по­ба­че­не.

Учні ма­ти­муть та­кож на­го­ду від­ві­да­ти й фон­до­схо­ви­ще му­зею. Під час ці­єї екс­кур­сії го­лов­ний збе­рі­гач фон­дів Сві­тла­на Тим­ків роз­по­вість про істо­рію кни­го­дру­ку­ва­н­ня, по­ка­же ко- ле­кці­ю­ста­ро­дру­ків. За­про­шу­ють му­зей­ни­ки по­бу­ва­ти і в па­ла­тах кня­зя Ле­ва Да­ни­ло­ви­ча — си­на за­снов­ни­ка Льво­ва Да­ни­ла Га­ли­цько­го. 21 жов­тня шко­ля­рів про­ве­дуть під­зе­ме­л­ля­ми До­мі­ні­кан­сько­го мо­на­сти­ря, де за­хо­ва­но ба­га­то та­єм­ниць. Під час спор­тив­но-ін­те­ле­кту­аль­но­го зма­га­н­ня (кве­ста) ді­ти де­мон­стру­ва­ти­муть сво­ю­ува­гу, кре­а­тив­не ми­сле­н­ня, умі­н­ня швид­ко і пра­виль­но скла­да­ти па­зли з фо­то­гра­фій зна­йде­них екс­по­на­тів.

« Ко­жна лю­ди­на, а осо­бли­во — ди­ти­на, ко­тра по­бу­ва­ла на та­ких май­стер- кла­сах, отри­має ці­лий бу­кет від­чут­тів: тор­кне­ться ре­чей, яких не мо­жна по­ба­чи­ти в пов­сяк­ден­но­му жит­ті, на до­тик оці­ню­ва­ти­ме пре­дме­ти, їхню­фа­кту­ру, ма­те­рі­ал, фор­му, — вва­жа­ють вті­лю­ва­чі про­е­кту. — Та­ке ви­хо­ва­н­ня істо­рі­є­ю­с­при­яє все­бі­чно­му роз­ви­тку лю­ди­ни як ці­лі­сної осо­би­сто­сті, фор­мує її гро­ма­дян­ське ми­сле­н­ня, а в ді­тях про­бу­джує від­чу­т­тя на­ле­жно­сті до сво­го ро­ду, до рі­дної зем­лі, пра­гне­н­ня до­лу­чи­ти­ся до куль­ту­ри укра­їн­сько­го на­ро­ду, йо­го істо­рії, тра­ди­цій».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.