Ірак по­чи­нає звіль­не­н­ня Мо­су­ла

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ірак­ські вій­ська по­ча­ли опе­ра­ці­ю­зі звіль­не­н­ня мі­ста Мо­сул, яке пе­ре­бу­ває під кон­тро­лем бо­йо­ви­ків «Іслам­ської дер­жа­ви» (ІД) з ли­пня 2014 ро­ку, по­ві­до­мив прем’єр-мі­ністр Іра­ку Хей­дар аль-Аба­ді. «Ірак­ські гро­ма­дя­ни, ша­нов­ні ме­шкан­ці про­він­ції Ні­не­вія, на­став час пе­ре­мог­ти, і опе­ра­ція зі звіль­не­н­ня Мо­су­ла по­ча­ла­ся», — ого­ло­сив гла­ва уря­ду. Він за­пев­нив, що пі­сля звіль­не­н­ня у мі­сто ввій­дуть ли­ше ре­гу­ляр­на ар­мія та по­лі­ція. У Ва­шинг­то­ні іні­ці­а­ти­ву Ба­гда­да під­три­ма­ли. Зокре­ма, мі­ністр обо­ро­ни кра­ї­ни Ештон Кар­тер на­го­ло­сив, що «США і ре­шта чле­нів між­на­ро­дної ко­а­лі­ції го­то­ві під­три­ма­ти ірак­ські вій­ська, бій­ців пе­шмер­га та на­се­ле­н­ня Іра­ку в за­пе­клій би­тві», й від­зна­чив, що звіль­не­н­ня Мо­су­ла ста­не ви­рі­шаль­ним мо­мен­том у бо­роть­бі про­ти ІД. Тим ча­сом в ООН ви­сло­ви­ли за­не­по­ко­є­н­ня до­ле­ю­пів­то­ра­міль­йон­но­го на­се­ле­н­ня Мо­су­ла. Під час звіль­не­н­ня мі­ста ти­ся­чі лю­дей бу­дуть зму­ше­ні ті­ка­ти, або ж те­ро­ри­сти мо­жуть ви­ко­ри­ста­ти їх як жи­вий щит, вва­жа­ють в ор­га­ні­за­ції.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.