Лон­дон і Ва­шинг­тон — за сан­кції про­ти Ро­сії та Си­рії

Den (Ukrainian) - - День Планети -

По­за­вчо­ра держ­се­кре­тар США Джон Кер­рі та мі­ністр за­кор­дон­них справ Ве­ли­ко­бри­та­нії Бо­рис Джон­сон ого­ло­си­ли, що їхні кра­ї­ни роз­гля­да­ють мо­жли­вість за­про­ва­дже­н­ня но­вих сан­кцій що­до си­рій­сько­го та ро­сій­сько­го уря­дів у від­по­відь на авіа­уда­ри по мі­сту Алеп­по, вна­слі­док яких за­ги­ну­ли со­тні лю­дей. Очіль­ни­ки зов­ні­шньо­по­лі­ти­чних ві­домств обох кра­їн ви­сло­ви­ли спо­ді­ва­н­ня на ді­є­вість ди­пло­ма­ти­чних ін­стру­мен­тів у від­нов­лен­ні ми­ру в Си­рії, про­те пла­ну­ють по­си­ли­ти тиск на Мо­скву і Да­маск, щоб во­ни при­пи­ни­ли авіа­уда­ри по мі­сту. Крім то­го, Кер­рі та Джон­сон за­кли­ка­ли до не­гай­но­го і без­за­сте­ре­жно­го при­пи­не­н­ня во­гнюв Єме­ні, де три­ває гро­ма­дян­ська вій­на між уря­дом та пов­стан­ця­ми-ху­си­та­ми.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.