У Поль­щі ви­ба­чи­ли­ся за осквер­не­н­ня пам’ятни­ка во­ї­нам УПА

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Низ­ка поль­ських гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій та акти­ві­стів за­су­ди­ли зни­ще­н­ня пам’ятни­ка во­ї­нам УПА, що ста­ло­ся ти­ждень то­му в се­лі Вер­хра­та Під­кар­пат­сько­го воє­вод­ства у Поль­щі. «Схи­ля­ю­чись над мо­ги­ла­ми у Вер­хра­ті та Мо­на­сти­рі, про­си­мо ви­ба­че­н­ня і ствер­джу­є­мо: не­має на­шої зго­ди на ни­ще­н­ня мо­гил, цвин­та­рів, пам’ятни­ків! Зна­є­мо, що во­ни є ча­сти­но­ю­важ­ко­го ми­ну­ло­го. У Поль­щі є уві­ко­ві­че­н­ня з ча­сів оку­па­ції, швед­сько­го по­то- пу, двох сві­то­вих во­єн. А поль­сько­ю­тра­ди­ці­є­ює по­ша­на до по­мер­лих! Не­хай спо­чи­ва­ють з ми­ром » , — іде­ться в за­яві « Ві­до­зва із Вер­хар­ти » , опри­лю­дне­ній на сай­ті, при­свя­че­но­му 25- річ­чю­не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни. Акти­ві­сти за­кли­ка­ли сво­їх спів­ві­тчи­зни­ків не бу­ти бай­ду­жи­ми, а пред­став­ни­ків ду­хо­вен­ства «бу­ти в ко­жно­му мі­сці, в яко­му бу­де сплюн­дро­ва­но цвин­тар чи роз­би­то ві­кно в ко­сте­лі, цер­кві, ме­че­ті, си­на­го­зі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.