«На­ціо­наль­ний кор­пус». Які шан­си?

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Іван КАПСАМУН, «День»

Ще одна пар­тія. 331-ша. Ци­віль­ний кор­пус «Азов» ство­рив по­лі­ти­чну пар­тію«На­ціо­наль­ний кор­пус», яку очо­лив на­ро­дний де­пу­тат, екс-ко­ман­дир пол­ку «Азов» Ан­дрій Бі­ле­цький. Став­ка на вла­сну ар­мі­юу розв’язан­ні ро­сій­сько-укра­їн­сько­го кон­флі­кту на Дон­ба­сі, роз­ви­ток еко­но­мі­ки з подаль­шим від­нов­ле­н­ням ядер­но­го ар­се­на­лу, та вій­сько­во-по­лі­ти­чна ін­те­гра­ція з кра­ї­на­ми Бал­тії та ін­ши­ми по­слі­дов­ни­ми со­ю­зни­ка­ми Укра­ї­ни у Цен­траль­ній Єв­ро­пі — одні з основ­них пун­ктів за­яв­ле­ної про­гра­ми пар­тії. На­скіль­ки це ре­аль­но? Які пер­спе­кти­ви у но­во­ство­ре­ної пар­тії?

«ВНУТРІШНЬОВИДОВА КОНКУРЕНЦІЯ МО­ЖЕ БУ­ТИ ДУ­ЖЕ НАПРУЖЕНОЮ»

Оле­ксійТОЛКАЧОВ,

гро­мад­ський­ді­яч:

— Не ба­чу ве­ли­кої пер­спе­кти­ви но­во­ство­ре­ної пар­тії, адже в ши­ро­кій па­лі­трі но­во­утво­рень чер­го­ва пар­тія бу­де на­ма­га­тись пе­ре­ко­на­ти всіх, що во­на кра­ща за ін­ші. Але чи справ­ді кра­ща? Чим во­на від­рі­зня­є­ться від ін­ших, крім прі­звищ лі­де­рів і ко­манд? Сьо­го­дні су­спіль­ство че­кає на по­яву по­лі­ти­чних пар­тій, які ма­ти­муть дов­го­стро­ко­ве ба­че­н­ня май­бу­тньо­го, ма­ти­муть ве­ктор, стра­те­гію, а їхня ді­яль­ність ґрун­ту­ва­ти­ме­ться на про­стій і зро­зумі­лій мо­раль­но-ети­чній осно­ві. По­ки що пар­тії орі­єн­ту­ю­ться на «по­ря­ту­нок кра­ї­ни» і «бо­роть­бу за вла­ду» — на штов­ха­н­ня пле­чи­ма дов­ко­ла вузь­ко­го «ко­ри­та». Чи ви­йде «На­ціо­наль­ний кор­пус» з ці­єї па­ра­ди­гми — по­ка­жуть вже най­ближ­чі ви­бо­ри. Але ско­рі­ше за все «На­ціо­наль­ний кор­пус» на­ма­га­ти­ме­ться по­жи­ви­ти­ся на до­ста­тньо вузь­ко­му еле­кто­раль­но­му по­лі на­ціо­на­лі­сти­чно­го спря­му­ва­н­ня, за яке вже ве­дуть бо­роть­бу ВО «Сво­бо­да», «Пра­вий Се­ктор», «Дер­жав­на Ініціатива Яро­ша» та ін­ші. Від­так, внутрішньовидова конкуренція мо­же бу­ти ду­же напруженою.

«НЕ ЗРОЗУМІЛО, ДЕ ЇХНІ ОСНОВНІ ВИБОРЦІ»

Ві­ктор НЕБОЖЕНКО, по­лі­то­лог:

— Це дру­га спро­ба укра­їн­ський вій­сько­вих, па­трі­о­тів пі­сля Єв­ро­май­да­ну пі­ти в по­лі­ти­ку. Пер­ша за­кін­чи­ла­ся ве­ли­ким про­ва­лом — я ма­ю­на ува­зі, ко­ли в по­пе­ре­дній пар­ла­мент­ській кам­па­нії в обов’яз­ко­во­му по­ряд­ку до спи­сків пар­тій бра­ли пред­став­ни­ків до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нів. Фо­то­гра­фу­ва­ти­ся в зо­ні АТО або у фор­мі ха­кі бу­ло одним з го­лов­них зав­дань будь-яко­го кан­ди­да­та в де­пу­та­ти. Але жо­дний з цих до­бро­ба­тів не від­був­ся як по­лі­тик чи де­пу­тат. Ство­ре­н­ня пар­тії «На­ціо­наль­ний кор­пус» — це дру­га спро­ба, але вже з ін­шої сто­ро­ни, на ба­зі кон­кре­тно­го під­роз­ді­лу з від­по­від­но­ю­під­трим­кою , я так про­пу­скаю, не най­бі­дні­ших мі­лі­цей­ських ге­не­ра­лів.

Що з цьо­го ви­йде? По­ки шан­сів ма­ло, то­му що зро­бле­но це на осно­ві лі­дер­сько­го про­е­кту, в да­но­му ви­пад­ку, на чо­лі з Бі­ле­цьким. Це вже по­га­но, то­му що нам все-та­ки по­трі­бна ко­ле­ктив­на від­по­від­аль­ність за по­лі­ти­чні дії. Тим біль­ше, пі­сля дис­кре­ди­та­ції лі­дер­ських про­е­ктів на­при­клад Ющен­ком чи По­ро­шен­ком. В но­во­ство­ре­ній пар­тії ми по­ки не ба­чи­мо лю­дей, які, на­при­клад, бу­дуть від­по­від­а­ти за еко­но­мі­ку, юри­спру­ден­цію, куль­ту­ру. До­бре, що ця пар­тія по­чи­на­є­ться не з те­ле­ві­зій­ної кам­па­нії, а з ву­ли­ці, адже біль­шість ін­ших про­е­ктів по­чи­на­ли­ся як те­ле­ві­зій­ні про­е­кти, які зні­ма­ли «еле­кто­раль­ну пі­ну» і роз­чи­ня­ли­ся.

З дру­го­го бо­ку, не зрозуміло, де їх основні виборці. Схід Укра­ї­ни Адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та від­да­ла про­ро­сій­ським си­лам: « Опо­зи­цій­ний блок», «За жи­т­тя» Му­ра­є­ва та Ра­бі­но­ви­ча, «Наш край». На за­хо­ді ж Укра­ї­ни, зрозуміло, їм за­ва­жа­ти­муть «Сво­бо­да», «Ба­тьків­щи­на», «Са­мо­по­міч». Мо­жна, зви­чай­но, роз­гля­да­ти ство­ре­н­ня ці­єї пар­тії як один з за­па­сних ае­ро­дро­мів «На­ро­дно­го фрон­ту», але не для всьо­го, а ли­ше для окре­мих груп впли­ву. Ду­маю, чле­ни ни­ні­шньо­го «НФ» опи­ня­ться в рі­зних ор­га­ні­за­ці­ях. В ці­ло­му, цій пар­тії бу­дуть при­та­ман­ні на­ціо­на­лі­сти­чний та мі­лі­та­рист­ські аспе­кти.

«ПАР­ТІЯ МА­ТИ­МЕ ПЕРСПЕКТИВУ, ЯКЩО ПОЧНЕ ЗАХОПЛЮВАТИ РАДИКАЛЬНИЙ ТАБІР»

Оле­ксандр СОЛОНТАЙ, екс­перт Iн­сти­ту­ту по­лі­ти­чної осві­ти:

— Ду­маю, що це не 351-ша пар­тія, а дру­га — дру­га в на­ціо­на­лі­сти­чно­му та­бо­рі. В цій ні­ші ще не так дав­но за­ли­ша­ли­ся дві пар­тії — «Сво­бо­да» і «Пра­вий се­ктор». До ви­ни­кне­н­ня «ПС», «Сво­бо­да» теж не бу­ла єди­но­ю­на­ціо­на­лі­сти­чною пар­ті­єю, бу­ли КУН та УНА-УНСО. В свій час, КУН на­віть три­мав лі­дер­ство. Тоб­то нам не зви­ка­ти, що на на­ціо­на­лі­сти­чно­му по­лі «па­су­ться» дві або три пар­тії. Тим не менш, по фа­кту сьо­го­дні «Сво­бо­да» за­ли­ша­є­ться пер­шо­юв цій ні­ші. 14 жов­тня во­на до­сить по­ту­жно по­ка­за­ли свої му­ску­ли, зі­брав­ши ба­га­то лю­дей на тра­ди­цій­ний марш. Та­кож ре­зуль­та­ти ми­ну­лих мі­сце­вих ви­бо­рів по­ка­за­ли, що пар­тія за­ли­ша­є­ться силь­но­ю­по­лі­ти­чною фі­гу­рою. То­му основ­ною про­бле­мо­ю­для «На­ціо­наль­но­го кор­пу­су» бу­де «Сво­бо­да».

Оста­н­ня по­ча­ла де­мон­стру­ва­ти транс­фор­ма­ці­юу справ­жню­пар­тію. Якщо спо­ча­тку її лі­дер Тя­гни­бок мав біль­ший рей­тинг ніж пар­тія, то за­раз нав­па­ки. Ана­ло­гі­чним чи­ном за­раз ру­ха­є­ться «На­ціо­наль­ний кор­пус», лі­дер якої Бі­ле­цький за ра­ху­нок сво­го рей­тин­гу по­ки бу­де тя­гну­ти цю­пар­ті­юв­пе­ред. Ра­зом з тим, по­пе­ре­дній до­свід по­ка­зує, що цей се­ктор обме­же­ний, і ко­ли там існує дві-три пар­тії, жо­дна з них не про­хо­дить до пар­ла­мен­ту. То­му єди­ний ва­рі­ант ви­йти за на­ціо­на­лі­сти­чно-мі­лі­та­рист­ську ні­шу — це по­ча­ти захоплювати радикальний табір — ту, яку за­раз утри­мує Ля­шко. Тіль­ки в та­ко­му ра­зі «На­ціо­наль­ний кор­пус» ма­ти­му перспективу. І я не ду­маю, що ця пар­тія бу­де за­па­сним ва­рі­ан­том для Яце­ню­ка.

«Азов» зав­жди був за­ле­жним від по­жертв і ко­штів бла­го­дій­ни­ків. Це не пар­тія се­ре­дньо­го кла­су, яка мо­же ски­ну­ти­ся на своє фі­нан­су­ва­н­ня. Во­ни ви­му­ше­ні бу­дуть і да­лі хо­ди­ти і зби­ра­ти по­жер­тви на фі­нан­су­ва­н­ня пар­тії.

«По­ки що пар­тії орі­єн­ту­ю­ться на «по­ря­ту­нок кра­ї­ни» і «бо­роть­бу за вла­ду», а су­спіль­ство че­кає на по­яву сил з ба­че­н­ням стра­те­гії роз­ви­тку і зро­зумі­лою мо­раль­но-ети­чною осно­вою», — екс­перт

ФОТО УНІАН

Ки­їв, 14 жов­тня 2016 р. За­снов­ник пол­ку «Азов», на­ро­дний де­пу­тат Ан­дрій Бі­ле­цький, дру­гий лі­во­руч, і на­ро­дний де­пу­тат Олег Пе­трен­ко, в цен­трі, під час з’їзду по­лі­ти­чної пар­тії «На­ціо­наль­ний кор­пус»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.