По­ча­ток істо­рії – «Кар­мен.ТV»

«Ки­їв мо­дерн-ба­лет» свя­ткує 10-річ­чя за­сну­ва­н­ня ко­ле­кти­ву

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

21 жов­тня на сце­ні Ки­їв­сько­го му­ні­ци­паль­но­го те­а­тру опе­ри і ба­ле­ту для ді­тей та юна­цтва ар­ти­сти «Ки­їв мо­дерн-ба­ле­ту» пред­став­лять ви­ста­ву, з яко­ю­яскра­во де­бю­ту­вав цей твор­чий ко­ле­ктив.

А по­чи­на­ло­ся все 25 жов­тня 2006 р., ко­ли тан­ців­ни­ки під ке­рів­ни­цтвом ха­ри­зма­ти­чно­го хо­ре­о­гра­фа Ра­ду По­клі­та­ру яскра­во за­яви­ли про те, що в на­шій сто­ли­ці з’явив­ся те­атр су­ча­сної хо­рео- гра­фії — «Ки­їв мо­дерн-ба­лет». Хо­ча на той час мо­ло­дий ко­ле­ктив не мав вла­сної сце­ни, то­му де­бю­ту­вав у На­ціо­наль­но­му те­а­трі ім. І. Фран­ка, пред­ста­вив ви­ста­ву «Кар­мен.TV». Цей ба­лет не за­ли- шив бай­ду­жи­ми гля­да­чів, йо­го ви­со­ко від­мі­ти­ли кри­ти­ки (ко­ле­ктив бу­ло удо­сто­є­но пре­мії «Ки­їв­ська пе­кто­раль» у но­мі­на­ці­ях «Най­кра­ща ви­ста­ва ро­ку» і «Най­кра­ща ро­бо­та ба­лет­мей­сте­ра» — Ра­ду По­клі­та­ру).

Зав­дя­ки но­ва­тор­ській хо­ре­о­гра­фії сце­ні­чне жи­т­тя пер­со­на­жів на­пов­ни­ло­ся зво­ру­шли­ви­ми су­ча­сни­ми ін­то­на­ці­я­ми, збе­ріг­ши при цьо­му шарм Іспа­нії XIX сто­лі­т­тя, а ге­ні­аль­на му­зи­ка опе­ри «Кар­мен» да­ла змо­гу ба­лет­мей­сте­ро­ві ство­ри­ти аб­со­лю­тно но­ву ви­ста­ву, не змі­нив­ши при цьо­му ду­ху Жор­жа Бі­зе.

— Я ща­сли­вий, що ни­ні у ме­не є свій рі­дний твор­чий дім, — зі­зна­є­ться Р. ПО­КЛІ­ТА­РУ. — Я вдя­чний до­лі за те, що є сім’я — ар­ти­сти, яким вда­є­ться зро­зу­мі­ти мої ідеї, на­скрізь прой­ня­ти­ся ни­ми і від­чай­ду­шно яскра­во й не­при­стой­но та­ла­но­ви­то до­не­сти їх до сер­ця гля­да­ча. «Да­вай ство­ри­мо те­атр», — ска­зав 2005-го ме­це­нат Во­ло­ди­мир Фі­ліп­пов... Ме­ні то­ді бу­ло 33 ро­ки, я був віль­ним ху­до­жни­ком, ста­вив у рі­зних те­а­трах... Але це бу­ла про­по­зи­ція, від якої не міг від­мо­ви­ти­ся. Ми ри­зи­кну­ли, і в нас усе ви­йшло! Так за­ро­див­ся «Ки­їв мо­дерн-ба­лет» — яскра­вий і не схо­жий на жо­ден ін­ший ко­ле­ктив.

Сьо­го­дні в ре­пер­ту­а­рі те­а­тру по­над 20 ви­став, а «Ки­їв мо­дерн­ба­лет» став зна­ним ко­ле­кти­вом, який з успі­хом га­стро­лює не ли­ше Укра­ї­ною, а й за кор­до­ном.

ФОТО НАДАНО «КИ­ЇВ МО­ДЕРН-БАЛЕТОМ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.